Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Právní předpisy ze sbírek zákonů - 16.3.2013 až 31.3.2013

  22:45aktualizováno  22:45
Co nového se objevilo ve sbírkách zákonů v druhé polovině března 2013?
(Ilustrační snímek)

(Ilustrační snímek) | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Sbírka zákonů České republiky

Zákon  č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tato úprava má odstranit nesoulad mezi fakticky vykonávanou činností sdružení, které začalo poskytovat služby nejen svým členům, ale i veřejnosti, jedná se zejména o sociální služby, a zákonnou úpravou sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zároveň se stanovuje povinnost zveřejnit změnu právní formy v Obchodním věstníku. Sdružení může rozhodnout o změně své právní formy na obecně prospěšnou společnost. Sdružení může změnit svou právní formu jen tehdy, jestliže s tím souhlasí všichni členové sdružení. Odmítne-li člen sdružení souhlas udělit nebo nesouhlasí se změnou právní formy bez vážného důvodu, může se sdružení do 3 měsíců od odmítnutí souhlasu nebo vyjádření nesouhlasu domáhat u soudu, aby byl souhlas člena sdružení nahrazen soudním rozhodnutím. Soud souhlas člena nahradí, pokud jsou pro změnu právní formy ospravedlnitelné důvody.

zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Důvodem novelizace zákona o integrované prevenci byla zejména povinnost transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Do zákona o integrované prevenci byla novelou transponována část směrnice o průmyslových emisích upravující oblast integrované prevence. Novela dále obsahuje změny reflektující dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o integrované prevenci v praxi a upravuje drobné změny v zákoně o odpadech a v zákoně o správních poplatcích.

Zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Novela přináší řadu změn v oblasti  farmakovigilance, homeopatik, klasifikace léčivých přípravků pro výdej, hranice mezi léčivými a jinými přípravky, léčivých přípravků pro moderní terapii, zásilkového výdeje. Novela zavádí i nové instituty, jako například zprostředkování léčivých přípravků. Provozovatel lékárny bude nově povinen při výdeji informovat pacienta o skutečné výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění za vydávaná balení souhrnně na každé položce lékařského předpisu.

Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vyhláška č. 72/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 73/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Vyhláška č. 74/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Nařízení vlády č. 75/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 76/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva vnitra č. 77/2013 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Sbírka mezinárodních smluv

28/2013 Sb.m.s. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

27/2013 Sb.m.s. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé

29/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace CA/D 7/12 ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů

30/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Vybrané předpisy práva EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 232/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 233/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 234/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 235/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se stanoví paušální hodnoty, jež se použijí pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 236/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 237/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 238/2013 ze dne 15. března 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o platnost osvědčení o pravosti pro vysoce jakostní hovězí maso

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 239/2013 ze dne 15. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 241/2013 ze dne 14. března 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, fludioxonil a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 242/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se po sto osmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 243/2013 ze dne 18. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Rozhodnutí Rady č. 2013/139/EU ze dne 18. března 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995

Nařízení Komise (EU) č. 244/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) v živinných přípravcích určených pro použití v potravinách pro kojence a malé děti

Nařízení Komise (EU) č. 245/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 246/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů na letištích EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 247/2013 ze dne 19. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 248/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 249/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 250/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 227/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení (ES) č. 1434/98, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 253/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011, pokud jde o úpravy v důsledku revize Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) týkající se proměnných a členění, které mají být předávány

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Komise (EU) č. 255/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IC, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

Nařízení Komise (EU) č. 256/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání askorbanu sodného (E 301) v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 257/2013 ze dne 20. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Doporučení Komise č. 2013/142/EU ze dne 12. března 2013 o posílení demokratického a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu

Oprava nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 234 ze dne 30.8.2008)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 142 ze dne 28.5.2011)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 230/2013 ze dne 14. března 2013 týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny zchutňujících a dochucujících látek z trhu

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 259/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 574/2007/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 260/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1458/2007 z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů zasílaných z Vietnamské socialistické republiky bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu či nikoli

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 261/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 262/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melon du Quercy (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 263/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 264/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Wachauer Marille (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 266/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Münchener Bier (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 267/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chianti Classico (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 268/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Oberpfälzer Karpfen (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 269/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Danablu (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 270/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 271/2013 ze dne 21. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 272/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Oprava směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Úř. věst. L 261 ze dne 6.8.2004) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 7, s. 69)

Oprava nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338 ze dne 23.12.2003) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 19, svazek 6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 273/2013 až 279/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Nařízení Komise (EU) č. 280/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 281/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2013 ze dne 22. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Oprava směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268 ze dne 14.9.1992) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 13, s. 154)

Oprava směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268 ze dne 24.9.1991) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 12, s. 58)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 285/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se ukončuje částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických a kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 286/2013 ze dne 22. března 2013 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty při příležitosti přistoupení Chorvatska

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 287/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění přílohy IV a VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2013 ze dne 25. března 2013 o pozastavení platnosti povolení přípravku Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) stanovených v nařízeních (ES) č. 256/2002, (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 255/2005, (ES) č. 1200/2005, (ES) č. 166/2008 a (ES) č. 378/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 289/2013 ze dne 25. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Rozhodnutí Rady č. 2013/156/EU ze dne 21. března 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob jménem Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 290/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se po sto devadesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 291/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2013 ze dne 26. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 251/2013 ze dne 22. března 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, bifenazát, kaptan, fluazinam, fluopikolid, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridát a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 295/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, po přezkumu pro "nového vývozce" podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009

Nařízení Rady (EU) č. 296/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Nařízení Rady (EU) č. 297/2013 ze dne 27. března 2013 kterým se mění nařízení (EU) č. 44/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013, pokud jde o některá rybolovná práva

Nařízení Rady (EU) č. 298/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 299/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 300/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 301/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2009–2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2013 ze dne 27. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 304/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2013

Autor:
Finance.iDNES.cz radí

Víte, že půjčku můžete vyřídit kompletně on-line?

Další rady k nezaplacení

Hlavní zprávy

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.