Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Úvěry na výstavbu a rekonstrukce za méně než dva tisíce korun měsíčně

aktualizováno 
Mladí lidé mohou získat na pořízení či rekonstrukce bydlení zvýhodněné úvěry s nízkou úrokovou sazbou a splátkou, která měsíčně nepřesáhne dva tisíce korun. V současnosti existují tři různé typy těchto úvěrů, liší se především účelem použití.
Mladí do 35 let mohou u SFRB požádat o úvěry 300 tisíc na pořízení bydlení, 200 tisíc na výstavbu a 150 tisíc na rekonstrukce s 2% nebo 3% úrokovou sazbou.

Mladí do 35 let mohou u SFRB požádat o úvěry 300 tisíc na pořízení bydlení, 200 tisíc na výstavbu a 150 tisíc na rekonstrukce s 2% nebo 3% úrokovou sazbou.

Jedná se o úvěry poskytované Státním fondem rozvoje bydlení, požádat o ně mohou lidé, kteří v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let a splní všechny podmínky stanovené příslušným vládním nařízením:

* 300 tisíc korun pro mladé rodiny na pořízení bydlení (podle nařízení vlády č. 616/2004 Sb. a č. 427/2006 Sb.)
* 150 tisíc korun na úhradu části nákladů spojených s modernizací bytu nebo rodinného domu (podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb.)
* 200 tisíc korun na novou bytovou výstavbu (podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.)

O prvním z nich, který lze získat ve výši až 300 tisíc korun, si můžete přečíst v komentáři, který naleznete zde. V tomto článku se budeme věnovat zbylým dvěma. Parametry všech tří úvěrů (úrokové sazby, výše splátek, doba splatnosti a podobně) jsou podrobně uvedeny v tabulce na konci článku.

Státní fond rozvoje bydlení má v letošním roce na úvěr určený k rekonstrukcím nemovitostí k dispozici prostředky ve výši 700 milionů korun, na dva další pak celkově 1500 milionů korun, což je podle informací SFRB dostatek prostředků až do konce roku. O další budoucnosti těchto úvěrů se rozhoduje právě nyní.

Společné charakteristiky všech tří úvěrů

Všechny tři úvěry je možné kombinovat s hypotékou či stavebním spořením, je však nutné předem vzít v úvahu, že žádost o úvěr od SFRB musí být podána ještě předtím, než nemovitost přejde do vlastnictví žadatele. Jednou z podmínek poskytnutí těchto úvěrů totiž je, že žadatel (a také druhý manžel – viz níže) nesmí být vlastníkem žádné jiné nemovitosti. Podobně to platí o družstevním podílu. Zároveň je stanoveno, že tyto úvěry není možné použít na splacení jiných dříve poskytnutých úvěrů. Má-li tedy být úvěr od SFRB kombinován například s hypotékou, je třeba použít jej jako první zdroj nebo s ní současně, ne však pro částečné umoření již poskytnuté hypotéky. Při tom je třeba počítat s tím, že vyřízení úvěru od SFRB může trvat čtyři až šest týdnů, někdy i déle.

Mezi výhody těchto úvěrů patří možnost kdykoli je bez sankcí částečně i úplně splatit, nic se nestane ani v případě, kdy klient úvěr nedočerpá nebo jej čerpat vůbec nezačne. Zaplacené úroky si však na rozdíl od bankovních úvěrů na financování bydlení nelze odečítat od daňového základu. Vzájemně spolu kombinovat lze pouze úvěr na pořízení bydlení do 300 tisíc korun s úvěrem na rekonstrukce do 150 tisíc korun. Jako zajištění se využívají ručitelé, pokud je žadatel nemá, je možné provést exekutorský zápis.

Jak o úvěr požádat

Formulář žádosti i podrobné informace naleznou zájemci na internetových stránkách SFRB. Vyplněná žádost a potřebné dokumenty se zanesou přímo na pracoviště Fondu, ta jsou dvě, v Praze a v Olomouci. Celý úvěr lze však vyřídit i korespondenční cestou, v tom případě je však nutné nechat některé z podpisů ověřit u notáře. 


200 tisíc korun na novou bytovou výstavbu

Z uvedených tří úvěrů je nejstarší, poskytuje se již od roku 2002. Jeho maximální výše je 200 tisíc korun, doba splatnosti až deset let a úroková sazba činí 3 %. Použít jej lze jen a pouze na výstavbu nové nemovitosti, nelze z něj financovat koupi (bytu, domu, pozemku) ani pořízení družstevního bytu.

Tento úvěr je trošku problematický, jelikož jsou u něj stanoveny limity omezující velikost stavěné nemovitosti. Poskytnut může být totiž pouze v případě, je-li celková podlahová plocha všech místností, včetně těch, které tvoří příslušenství bytu, maximálně 80 metrů čtverečních v případě bytu a 120 metrů čtverečních v případě rodinného domu. Do těchto limitů se však musí vejít nejen obytná plocha, ale celková plocha všech místností, tedy například také kotelna či sklep. Nezapočítávají se pouze prostory, které nemají charakter místnosti, například garáž, lodžie a balkony, půda, schodiště.

Vzhledem k tomu, že je tento úvěr určen na výstavbu nových nemovitostí, je poněkud nepochopitelné, proč podporuje vznik pouze menších bytů. Překročení těchto limitů je také nejčastější příčinou, proč jsou zájemci o tento úvěr neúspěšní. Podle údajů SFRB bylo z tohoto důvodu zamítnuto téměř 46 % všech žádostí a od roku 2002 bylo sjednáno celkově pouze 1392 těchto úvěrů. Pro srovnání, úvěrů do 300 tisíc korun, které se poskytují kratší dobu, bylo sjednáno již téměř třináct a půl tisíce, úvěrů do 150 tisíc korun na rekonstrukce pak jedenáct tisíc.

Zájemci jsou odmítáni také v případech, kdy se nejedná o výstavbu nové nemovitosti, ale o koupi již hotového díla. Úvěr totiž může být poskytnut pouze tehdy, když je žadatel sám investorem stavby. Nemovitost samozřejmě nemusí stavět svépomocí, ale stavební povolení musí znít na jeho jméno. Aby byla splněna podmínka nové nemovitosti, musí být stavební povolení vydané až po 1. lednu 2000.

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru

* žadatel (ani druhý z manželů) nesmí v roce podání žádosti dovršit věku 36 let
* žadatel (ani druhý z manželů) nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu
* byt nebo rodinný dům s jedním bytem postavený s pomocí tohoto úvěru musí po dobu splácení sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut
* podlahová plocha všech místností bytu, včetně místností, které tvoří jeho příslušenství, nesmí překročit 80 metrů čtverečních a podlahová plocha všech místností v rodinném domě s jedním bytem včetně místností, které tvoří jeho příslušenství kromě garáže, nesmí překročit 120 metrů čtverečních
* stavební povolení bylo vydáno až po 1. lednu 2000

Na co lze úvěr použít

* na výstavbu bytu či rodinného domu s jedním bytem
* na změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení
* úvěr nelze použít na pořízení družstevního bytu, na zaplacení zálohy na nájemné ani na splacení jiného úvěru


150 tisíc korun na úhradu části nákladů spojených s modernizací bytu nebo rodinného domu

Tento úvěr je určen pouze na rekonstrukce a modernizace nemovitostí, ne na koupi či výstavbu. Poskytuje se maximálně do výše 150 tisíc korun. Většina zájemců je úspěšná, pro nedostatek bonity bylo zamítnuto ani ne jedno procento žádostí. Kromě podpory mladých rodin je jeho cílem rovněž zlepšení stavu bytového fondu. Vymezení žadatelů je stejné jako u úvěru do 300 tisíc korun, to znamená, že podmínkou je manželství nebo péče o dítě. Úvěr je tedy poskytován pouze:

* osobám, které žijí v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let, není však rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr
* osobám, které nežijí v manželství, v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let a trvale pečují alespoň o jedno nezletilé dítě (může jít i o dítě osvojené)

Pokud jde o podmínky a pravidla pro poskytnutí, je jich více než u zbylých dvou úvěrů. Zde jsou uvedeny pouze některé, podrobné informace zájemci naleznou na internetových stránkách SFRB a v příslušných vládních nařízeních.

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru

* modernizovaný byt musí po celou dobu splácení úvěru zároveň sloužit k trvalému bydlení příjemce úvěru
* pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, musí být, trvá-li manželství, tento modernizovaný byt po dobu splácení ve společném jmění manželů, v podílovém spoluvlastnictví manželů nebo ve výlučném vlastnictví toho z manželů, kterému byl úvěr poskytnut; jde-li o modernizaci družstevního bytu, musí být ve společném nájmu manželů
* účel použití prostředků úvěru je příjemce povinen prokázat ve lhůtě dvou let ode dne uzavření úvěrové smlouvy, v případě úhrady zálohových faktur je povinen doložit i konečnou fakturu
* daňové doklady prokazující účel použití úvěru musí být vystaveny nejdříve po datu podání žádosti o úvěr a jejich úhrada musí nastat až po datu připsání finančních prostředků na účet uvedený v žádosti o čerpání

Úvěr nelze poskytnout:
* žadateli, který sice splňuje podmínky stanovené pro žadatele nežijící v manželství, avšak druhý rodič jeho dítěte nebo osoba, se kterou má toto dítě v pěstounské péči, je příjemcem úvěru; to neplatí, jestliže tento žadatel má ve své péči, střídavé výchově nebo pěstounské péči další nezletilé dítě
* příjemci úvěru opakovaně
* na modernizovaný byt opakovaně
* na splacení jiného úvěru
* úvěr nelze kombinovat s úvěrem na novou bytovou výstavbu podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., tj. s výše uvedeným úvěrem do 200 tisíc korun; to znamená, že úvěr na rekonstrukce nebude poskytnut:
 - žadateli, kterému byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.
 - za trvání manželství ani manželovi nebo manželce osoby, která se stala příjemcem finančních prostředků podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.
 - na byt, na který byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.

Na co lze úvěr použít

* pro stavební úpravy nebo udržovací práce na:
 - bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele
 - bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele, včetně stavebních úprav a udržovacích prací týkajících se společných částí domu
 - bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu
* pro připojení bytového domu, rodinného domu nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby

Podmínky a parametry všech tří zmíněných úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení jsou v následující tabulce:

typ půjčky

úvěr pro mladé rodiny úvěr na modernizace bytu úvěr na novou bytovou výstavbu
vládní nařízení č. 616/2004 a 427/2006 Sb. 28/2006  Sb. 97/2002 Sb.
max. výše úvěru (Kč) 300 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč
průměrná poskytovaná výše úvěru 292 321 Kč 145 512 Kč 194 256 Kč
kolik úvěrů již bylo poskytnuto 13 470 11 015 1392

Parametry úvěrů:

úroková sazba 2 % 2 % 3 %
max. doba splatnosti 20 let 10 let 10 let
splátka při max. úvěru 1518 Kč 1380 Kč 1931 Kč
začátek čerpání (od podpisu smlouvy) do 2 let do 1 roku do 2 let
max. doba čerpání (od podpisu smlouvy) do 3 let do 2 let do 3 let
mimořádné splátky

ano

ano

ano

Podmínky pro získání úvěru:

věk žadatele do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - oba manželé
rodinný stav manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě bez omezení
použití u družstevního bytu převod družstevního podílu pouze modernizace a opravy nelze
byt, dům koupě i výstavba pouze modernizace a opravy pouze výstavba
limity velikosti bytu nejsou stanoveny nejsou stanoveny max. 80 m2 na byt a 120 m2 na rodinný dům
Zdroj: Státní fond rozvoje bydlení, Fincentrum.cz

 Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Hypotéky zdražují, sazby překonaly dvě procenta

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračují v pozvolném růstu. Průměrná úroková sazba v dubnu stoupla na 2,01 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky se usadily na hladině dvou procent, zdražují pozvolna

Hypotéky opět zdražily, ale jen mírně. Průměrné úrokové sazby poskočily v červnu na 2,04 procenta. Objemy i počty uzavřených hypoték kopírují květnové výsledky.  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky mírně zlevňují, stále se drží na hladině dvou procent

Hypotéky si daly letní pauzu a mírně zlevnily. Průměrná úroková sazba poklesla, a to na 2,02 procenta. V červenci klesl jak počet, tak i objem nových...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

4 scénáře amerického útoku na KLDR: Vedly by k totální zkáze!
4 scénáře amerického útoku na KLDR: Vedly by k totální zkáze!

Vztahy mezi KLDR a USA se za poslední týden vyostřily víc, než za několik let. Zdá se, že válka mezi zeměmi je na spadn... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.