Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Bankovnictví v ČR po vstupu do EU – jaké bude?

aktualizováno 
Vstup do Evropské unie je v poslední době bezesporu jedním z nejdiskutovanějších témat. Jak by ne – referendum o vstupu se blíží, a tak se lidé více než jindy zajímají o to, co pro nás případně členství v tomto nadnárodním sdružení vlastně bude znamenat a co nám přinese. Většinou se agenda týká aspektů občanských, spotřebitelských nebo obecně ekonomických. O bankách konkrétně toho zatím mnoho napsáno nebylo. Jak se tedy změní situace v bankovnictví po vstupu do Evropské unie? Co očekávají od vstupu samy banky?

1.2.1995 vstoupila v platnost Evropská dohoda mezi ČR a zeměmi EU. Česká republika se v ní mimo jiné zavázala ke sbližování práva, tedy včetně práva týkajícího se bankovního sektoru. Harmonizační závazek byl naplněn několika novelami zákona o bankách. Poslední verze zprávy Evropské komise o pokroku kandidátských zemí konstatuje, že v bankovnictví je harmonizační proces z velké části ukončen.

Poslední novela zákona o bankách uzákonila změny v pojištění vkladů (odškodnění ve výši 90% vkladu, maximálně 25 000 euro), rozšíření pojištění na devizové vklady, depozitní certifikáty a vkladní listy apod. Zakotvila princip jednotné bankovní licence. Dále obsahovala úpravu vydávání elektronických peněz, povinnost bank zavést účinné postupy pro vyřizování stížností klientů a zpřísnění bankovního dohledu. Některá ustanovení novely mají odloženou účinnost k datu vstupu ČR do EU. Jde především o dva základní principy - zásadu jednotné bankovní licence a kontroly a dohledu domovským státem.

Zásada jednotné bankovní licence znamená, že banka se sídlem v jednom členském státě Unie může poskytovat své služby v jiném státě EU na základě své domovské licence. Přitom na ni nedohlíží orgán státu, v němž podniká, nýbrž  příslušný tuzemský orgán (v ČR ČNB) a banka rovněž podléhá domácím právním předpisům upravujícím oblast bankovnictví.

Úprava platebního styku je obsažena ve zvláštní normě. 1.1.2003 vstoupil v platnost zákon o platebním styku (o přeshraničních převodech, část je mimo jiné věnována elektronickým platebním prostředkům). Smyslem nové právní úpravy je zvýšení právní jistoty klientů bank a dalších institucí provádějících převody plateb a dále zvýšení bezpečnosti platebních systémů.

Prvkem ochrany držitele jakéhokoliv elektronického platebního prostředku (prostředek přístupu k účtu, např. platební karta, nebo elektronický peněžní prostředek) je zásada vzorových obchodních podmínek. Ty vydává ČNB a vydavatel elektronických platebních prostředků je povinen informovat ve svých obchodních podmínkách, nakolik tyto podmínky odpovídají vzorovým obchodním podmínkám. Důležitá je i nově zavedená povinnost odškodnění klienta. Převádějící instituce příkazce bez ohledu na zavinění či způsobení chyby při provedení převodu ponese vždy odpovědnost za chybné uskutečnění nebo neuskutečnění převodů (převádějící instituce příkazce má pak zpětné nároky vůči té převádějící instituci, která skutečně chybu způsobila).

Zákon předpokládá, že spory, které vzniknou mezi převádějícími institucemi a klienty, bude řešit zvláštní orgán pro mimosoudní urovnání sporů (finanční arbitr/ombudsman). Ten zahájil svou činnost k 1.1. 2003 na základě zákona o finančním arbitrovi. Je jím Otakar Schlossberger. Arbitr řeší spory, u kterých částka nepřevyšuje 50 tisíc euro (cca 1,5 milionu korun). 

Zavedení eura bude znamenat převedení všech vkladů na euro podle koeficientu, který stanoví Rada EU (v níž bude zastoupen i náš ministr financí). Přepočítací kurz bude jeden při směně peněz na bankovních účtech i při směně v hotovosti.

Koncem minulého roku byla podepsána  smlouva o přistoupení ČR do EU. Pokud občané schválí vstup v červnovém referendu, zástupci ČNB se zapojí do činnosti výborů a pracovních skupin Rady EU a Evropské komise pro přípravu a posuzování nové legislativy pro oblast finančních služeb od května 2004 jako členové. Po zavedení eura (nejdříve ve třetím roce od vstupu) bude na základě systému jednotné bankovní licence ČNB povinnost dohledu nejen nad českými bankami, ale i jejich pobočkami v zahraničí.

Dále bude zavedení eura znamenat pokles transakčních nákladů spojených s výměnou peněz. Komerčním bankám tak poklesnou zisky z devizových obchodů. Na druhé straně se však projeví rovněž snížení měnového rizika, skutečné snížení nákladů na konverzi. Vzroste také transparentnost cen.

Lze rovněž očekávat postupnou změnu chování klientů, kteří budou více ochotni využívat služeb zahraničních bank. Ti budou mít větší možnost srovnání sazeb a poplatků a penetrace používání elektronického bankovnictví umožní bankám dostat se i do vzdálených oblastí. V této souvislosti vyvstává otázka osudu regionálních bank. Stejně tak je pravděpodobné, že vyšší konkurence na trhu finančních služeb povede k nabídce nových bankovních produktů. Jedním z takových by mohla být například takzvaná americká hypotéka (úvěr, za který klient ručí nemovitostí), kterou v současné době v klasické podobě nabízí pouze jedna banka, a to v omezené výši.

Co od vstupu očekávají samy banky?

Citibank

Předvídá, že se díky jednotné bankovní licenci otevře větší prostor pro konkurenci a prohloubí se zájem zákazníků o pokročilejší služby a produkty. 

ČSOB

Neočekává velké změny, neboť centrální banka již přijala většinu pravidel obvyklých v zemích EU. Naprostou unifikaci bankovnictví v členských státech podle banky není prozatím reálné. Významný bude vstup do měnové unie a zavedení eura - povede ke snížení transakčních nákladů pro občany i firmy, zvýšení transparentnosti cen a větší stabilitě díky neexistenci vlivů spekulativního kapitálu na korunu.

HVB Bank

Předpokládá, že vstup zvýší důvěru našich klientů v makroekonomickou a politickou stabilitu země. To se postupně projeví v jejich zájmu o dlouhodobé investice, které zpětně ovlivní prosperitu firem a životní úroveň jednotlivců.

 Raiffeisenbank

Očekává od vstupu zejména ekonomické a právní propojení s dalšími vstupujícími státy střední a východní Evropy a předpokládá růst bankovní spolupráce s těmito teritorii. Odstranění kursového rizika po zavedení eura zvýší konkurenceschopnost podniků, což povede ke zvýšení exportních aktivit firem, které bankám částečně vykompenzují snížené výnosy z titulu měnových obchodů.

GE Capital Bank

Nepředpokládá, že by samotný vstup ČR do EU měl bezprostřední vliv na ni jako na banku působící na českém trhu. Očekávání banky jsou tedy spojena spíše obecně s růstem české ekonomiky po vstupu ČR do EU. Vstup do EU však může otevřít českým bankovním klientům nové možnosti (propojení úvěrových registrů v EU, větší centralizace operačních center).

eBanka

Má za to, že se již v prostředí a podmínkách EU pohybujeme.

Živnostenská banka

Se vstupem si spojuje standardní a stabilní prostředí k podnikání, perspektivu zavedení eura, ostřejší konkurenci v soupeření o nejatraktivnější segmenty trhu a cílové skupiny, další konsolidaci tuzemského bankovnictví. 

Komerční banka

Vyjádřila přesvědčení, že pro bankovní sektor nebude vstup znamenal žádnou velkou změnu. Očekává zlepšení legislativního a podnikatelského prostředí a rozšíření konkurence.

Česká spořitelna

Od vstupu si slibuje ekonomický růst, více příležitostí, zlepšení legislativního a  konkurenčního prostředí a zvýšení transparentnosti. Podle slov svých představitelů se zaměřuje na spokojenost klienta na českém trhu, který bude konkurovat trhům v EU. Hlavním cílem je nárůst spotřebitelských úvěrů.

 

Mají se české banky bát konkurence? 

Citibank

Na konkurenci se připravuje. Vidí v členství v Unii jedinečnou šanci poskytovat jako globální banka služby na nejvyšší úrovni kdekoliv v Evropě a současně využít znalosti místního prostředí.

ČSOB

Podle slov svých představitelů se konkurence neobává, protože má silného vlastníka, který dlouhodobě působí v zemích EU.

HVB Bank

Bankovní trh je podle banky plně rozdělen a je v rukou silných finančních skupin s převážně zahraničním kapitálem. Prostředí je vysoce konkurenční již delší dobu. Vstup nového subjektu do tohoto prostředí by byl spojen s enormními náklady. Konkurenci  banka respektuje, nicméně se jí neobává. 

GE Capital Bank

Konkurence na českém trhu roste již nyní. Většina bank působících v ČR je totiž součástí nadnárodních finančních skupin. Banky zde již nyní implementují technologie, systémy a procesy, jež používají jejich mateřské společnosti v zahraničí. Nedá se tedy předpokládat, že by se situace v tomto směru radikálně změnila se vstupem ČR do EU.

eBanka

Již nyní se pohybujeme na velmi konkurenčním trhu.

Raiffeisenbank

Konkurence se rovněž neobává - většina konkurentů, kteří chtějí na našich trzích působit, již podle ní tak učinila, takže banka očekává zvýšení konkurence pouze lokálně u jednotlivých transakcí, vybraných firem či regionů.

Živnostenská banka

Vyjádřila důvěru ve strategii svého majoritního akcionáře.
 

 

Co chystají banky pro své klienty?

 

 

Citibank

Vstupu do EU věnuje pozornost a na základě konkrétních zjištění hodlá nabídnout takové produkty, které tuzemská klientela ocení. 

ČSOB

Se vstupem do EU nepřipravuje speciální produkty, ale připravuje se s předstihem na vstup do měnové unie, se kterým bude muset zajistit překlopení všech účtů vedených v korunách do EUR. 

HVB Bank

Uvedla, že spektrum nabízených je dnes prakticky srovnatelné s nabídkou koncernu HVB v jiných zemích. Členství v EU nebude proto pro klienty HVB znamenat žádný předěl. K výraznějším změnám dojde až v okamžiku, kdy se oficiální měnou Česka stane euro.

 Raiffeisenbank

Rozvíjí kvalitu a rychlost procesu našich hypotéčních i spotřebních úvěrů, zkvalitňuje programy pro vybranou privátní klientelu a zvyšujeme zaměření na úvěry a služby zákazníkům z řad malých a středních podniků.

 GE Capital Bank

Podle slov svých představitelů na rostoucí konkurenční prostředí reaguje růstem kvality svých produktů a služeb.

eBanky

Určitě dojde k dílčím úpravám některých produktů v souvislosti s harmonizací předpisů a norem EU.

Živnostenská banka

Plánuje zkvalitnění a rozšíření škály produktů a služeb pro personální a privátní klientelu a na financování malých podniků a živnostníků. 

   

 

Budou banky expandovat?

 

Citibank

Informaci nezveřejňuje.

ČSOB

Expanzi do jiných zemích neplánuje, resp. KBC má dceřiné společnosti ve většině zemí střední a východní Evropy a jejich rozšíření je v její kompetenci.

HVB Bank

Skupina HVB označila region střední Evropy za hlavní trh svého rozvoje, a proto je logické, aby k expanzi došlo i v tuzemsku - přinejmenším v některých segmentech trhu.

Raiffeisenbank

Z regionálního pohledu o expanzi neusiluje. Pokud jde o náš lokální trh, ráda by expandovala nejen ve službách malým a středním podnikům, ale rovněž ve všech stěžejních produktech poskytovaných občanům při zachování či posílení postavení na trhu korporátního bankovnictví.

GE Capital Bank

Se vstupem ČR do EU žádnou akvizici nespojuje.

eBanka

Expandovat nehodlá.

Živnostenská banka

Plánuje zvýšit svůj podíl na českém bankovním trhu, být nejlepší tuzemskou bankou a otevřít tři desítky nových obchodních míst.

    

 

Co očekáváte od vstupu do Evropské unie vy? Uvítali byste příliv dalších bank, popř. zavedení nových produktů? Vyměnili byste svůj bankovní ústav za jiný? Napište nám, těšíme se na vaše názory.

 

 

Autor:Nejčtenější

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zrušíme hotovost, sílí hlasy. Co by to přineslo, rozebírá ekonomka

Ilustrační snímek

Objem bezhotovostních plateb výrazně narůstá. Co se stane, když peníze budou jen virtuální a skutečné peníze přestanou...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...Další z rubriky

Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Víte jak ušetřit na nákupu v zahraničním e-shopu? Otestujte se

Ilustrační snímek

Nakupování přes internet je pro většinu z nás docela běžnou záležitostí. Když nakupujeme v rámci Evropské unie, je to...

Vyznáte se v reklamacích? Otestujte svoje znalosti

Ilustrační snímek

Pokud krátce po nákupu zjistíme, že náš nový fén, vysavač či rádio fungují s poruchami nebo nefungují vůbec, máme jako...

Další nabídka

Kurzy.cz

Postaví se Rusko Saudské Arábii a zvrátí růstový trend cen ropy?
Postaví se Rusko Saudské Arábii a zvrátí růstový trend cen ropy?

Napětí mezi Ruskem a Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) se prohlubuje ve chvíli, kdy se členové organizace chysta... celý článekNajdete na iDNES.cz