Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Daně 2006: Příjmy z podnikání

aktualizováno 
Pokud si na živobytí vyděláváte jako podnikatel nebo si nějakým způsobem přivyděláváte, nebude vám k přiznání daní stačit základní čtyřstránkový formulář, budete muset vyplnit přílohy. Příloha s číslem jedna je určena podnikatelům, dvojka je pro ty, kdo pronajímají svůj majetek nebo si přivydělali jiným způsobem.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Profimedia.czProfimedia.cz

Modelový příklad

Kateřina Petrová si vydělala v zaměstnaneckém poměru 230 000 korun, zaměstnavatel za ni odvedl zálohy na daň 36 000 korun a zaplatil pojistné na sociální a zdravotní pojištění 28 750 korun. Kateřina má živnostenský list, podniká jako finanční poradce. Její podnikatelské příjmy v roce 2006 byly 100 000 korun, za 60 000 si koupila notebook, který bude po dobu tří let odpisovat (první rok 20 procent, další dva roky 40 procent ceny, o odpisech si vede záznamy), na materiálu a režii vydala 40 000 korun, za pojistné zaplatila 10 000 korun. Zálohy na daň z příjmu neplatila.

Pronájmem bytu získala 120 000 korun, 45 000 činily výdaje s pronájmem spojené. Kateřina se rozhodla, že bude tvořit rezervy, aby mohla za 5 let byt zrekonstruovat – každý rok bude do rezerv vkládat 50 000 korun (vede si na to zvláštní dokumentaci), letos začala. Je třeba podotknout, že Kateřina má byt v osobním vlastnictví, ale nebydlí v něm, žije v rodinném domku s přítelem. Kdyby v bytě bydlela a pronajímala jen jeho část, nemohla by uplatnit výdaje v plné výši, ale jen jejich poměrnou část.

Neoznačený řádek: Zaškrtněte jednu z možností – zda vedete daňovou evidenci, která nahradila jednoduché účetnictví, nebo vedete účetnictví (dříve podvojné). Pokud se vám nehodí ani jedna z těchto možností, protože evidujete jen své příjmy a od nich odečítáte paušální výdaje podle zákona, označte kolonku: Uplatňuji výdaje procentem z příjmů.

Řádek 101: Vyplňte příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jsou to především příjmy ze zemědělské výroby, živnosti, podnikání podle zvláštních předpisů, kam spadají například výdělky lékařů nebo advokátů. Kolonka je určena i pro lidi s nezávislým povoláním (například umělci, sportovci) nebo autory odměňované formou honorářů. Vyplňují ji i znalci, tlumočníci a správci konkurzní podstaty.
Model: Kateřina Petrová měla příjmy z finančního poradenství ve výši 100 000 korun, do kolonky napíše tuto částku.

Řádek 102: Pokud máte účetnictví nebo vedete daňovou evidenci a chcete si odečíst skutečné výdaje, vepište sem údaj o nákladech ze své evidence včetně pojistného. Jestliže se rozhodnete pro paušální náklady, odečtěte příslušné procento z příjmů.
Model: Kateřina by mohla odečíst 50 procent (50 000 korun) svých příjmů, ale protože bude uplatňovat odpisy za koupený notebook, rozhodla se pro uplatnění skutečných výdajů (40 tisíc za materiál a režii, 10 tisíc zaplacené pojistné). V řádku 102 tedy uvede 50 000 Kč.

Řádek 103: Vyplňte zaplacené sociální a zdravotní pojistné, a to v případě, že si odečítáte paušální náklady. Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, necháte kolonku prázdnou, protože jste pojistné uvedli již do předchozích výdajů.

Řádek 104: Vypočtěte: řádek 101 minus 102 minus 103, výsledek zde zapište.

Řádek 105: Zde se vyplňují nepeněžní příjmy či daňové úpravy. Třeba když vám klient místo sjednané finanční odměny dá obraz. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádek 106: Do řádku patří daňové úpravy a výdaje, které nebyly jako fyzický výdej peněz, ale ovlivní daňový základ. Mohou k nim patřit například odpisy hmotného majetku a tvorba rezerv.
Model: Kateřina nemůže zakoupený notebook odečíst naráz jako výdaj za účelem vytvoření zisku, protože byl dražší než 40 000 korun. Stal se tak dlouhodobým hmotným majetkem, který je třeba daňově odepisovat. Kancelářské vybavení se odepisuje po dobu tří let a jedním z možných modelů je odečíst v prvním roce 20 procent pořizovací ceny, ve druhém a třetím roce po 40 procentech. Tento model zvolila i Kateřina Petrová, a letos tedy může odečíst 12 000 korun (60 000 x 20 % = 12 000). Za rok bude moci odečíst 24 000, třetí rok také.

Řádky 107 až 110: Týkají se těch podnikatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osobu. Myslet je třeba na to, že ti, kdo mají spolupracující osobu, nemohou zároveň uplatnit společné zdanění manželů.

Řádek 107: Zapište část příjmu, kterou podnikatel přerozdělí na manželku, manžela nebo jinou spolupracující osobu. Přitom na manžela nebo manželku, kteří se podílejí na provozování firmy, lze takto přerozdělit maximálně 50 procent a částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí činit více než 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za měsíc. V případě jiné spolupráce osob žijících v domácnosti s podnikatelem se přerozdělují tak, aby jejich podíl na společných příjmech nepřesáhl 30 procent, částka, o kterou příjmy překračují výdaje, smí být nejvíce 180 000 korun za zdaňovací období. Příjmy a výdaje nelze přerozdělovat na školou povinné děti a manžela, kterého podnikatel vyživuje.

Řádek 108: Do kolonky se vyplní přerozdělené výdaje. Platí pro ně obdobná pravidla jako pro příjmy v řádku 107.

Řádek 109: Pokud jste vy sami spolupracující osobou, vepište do kolonky část příjmů, která připadá na vás.

Řádek 110: Do tohoto řádku napište výdaje, které na vás připadají jako na spolupracující osobu.

Řádek 111: Do řádku se vypisuje část příjmu, který se vztahuje k více obdobím. Například vynálezce vynalézá nový přístroj, a když se mu podaří patent prodat, dostane za něj jednorázově zaplaceno milion korun. Náklady spojené s výrobou přitom vyšly na 300 000 korun. Příjem si může rozložit do tří let (protože autorská práva lze rozdělit nejvýše na 3 díly), tedy každý rok přiznat 333 333 korun minus 100 000 korun výdajů (300 000 korun výdajů rozložených na tři roky), do řádku tedy vepíše 233 333 Kč. Zbylé 2/3 výdělku však musí zapsat do přílohy číslo 3 a zdaní je průměrnou sazbou daně, jaká mu vyjde z ostatních dosažených příjmů po započtení oné jedné třetiny ve výši 233 333 korun. Tento postup je pro něho výhodnější než danit najednou celý příjem sazbou ve vyšším daňovém pásmu.

Řádek 113: Podle vzorce ve formuláři sečtěte příjmy a odečtěte výdaje. Tedy řádky 104 + 105 + 108 + 109 + 112 - 106 - 107 - 110 - 111. Výsledek přeneste do řádku 37 základní části daňového přiznání.
Model: Kateřina Petrová odečetla od příjmů ve výši 100 000 korun výdaje 50 000 korun a také odpisy (části) notebooku 12 000 korun, na řádek 113 napsala výsledek 38 000 korun.

situaci nakonec vyřeší.

popisekDAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE
Opět vám pomáháme s daněmi

2. Doplňující údaje

A: Pokud vedete účetnictví (dříve podvojné), vyplňte údaje o obratu, pokud jste uplatnili odpisy, vepište sem údaj, i když vedete „jen“ daňovou evidenci.

B: Pod písmenem B je třeba vypsat činnost, ze které jste měli největší výnosy.

C: Tuto část vyplňujete jen tehdy, když ke změnám došlo během roku 2006.
Model: Protože Kateřina s podnikáním v roce 2006 začala, vyplní tuto kolonku.

D: Tabulka je určena podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci. K vyplnění kolonek na této straně tedy slouží jako podklad například peněžní deník a jiné účetní dokumenty.

Na internetu naleznete mnohé elektronické formuláře daňového přiznání, které obsahují samostatný list „závěrka daňové evidence“, tento list není třeba vyplňovat a přikládat ho k daňovému přiznání. Plně ho nahrazuje právě tato tabulka. Do prvního sloupce opíšete údaje z konce předchozího roku (naleznete je v minulém daňovém přiznání), do druhého sloupce zanesete současný stav podle své evidence. Nepovinné údaje samozřejmě vyplňovat nemusíte, protože nemají vliv na daňovou povinnost.

Dlouhodobý hmotný majetek – majetek, který budete evidovat a odpisovat jeho hodnotu. V zásadě platí, že jednotlivá věc, kterou jste koupili za víc než za 40 000 korun, bude takovým majetkem.

Zásoby: Věci, které jste nakoupili, ale zatím nepoužili k vytvoření zisku. Například kadeřnice pořídí barvy na vlasy ve výhodné akci, truhlář nakoupí vyschlé dřevo, ze kterého bude následující tři roky vyrábět stoly a židle...

Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček: Peníze, které jste někomu půjčili nebo které by měl někdo za vaše služby zaplatit a dosud tak neudělal.

Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček: Naopak, pokud máte někomu zaplatit vy a dosud jste tak neudělali, je to váš závazek. Stejně tak kdyby si Kateřina z našeho příkladu půjčila na notebook v bance, uvedla by dlužnou částku sem.

Rezervy: Rezervy, které tvoříte (v případě, že neuplatňujete výdaje paušálně) na budoucí opravu či obnovu podnikatelského majetku. Tvorba rezerv je blíže vysvětlena u přílohy 2 daňového přiznání, protože Kateřina z modelového příkladu tvoří rezervu na opravu pronajímaného bytu.

Do samostatného řádku se uvádějí mzdy vyplacené zaměstnancům (takzvané hrubé mzdy, tedy to, co má zaměstnanec v platovém výměru).

Model: Kateřina s podnikáním začala v roce 2006, do prvního sloupce tedy vepisuje samé nuly. Ve druhém sloupci zapíše hodnotu notebooku po odpisu 12 000 (tedy 60 000 - 12 000 = 48 000 korun). Protože si notebook koupila za hotové, nevyplňuje žádný
údaj.

E: Tabulka vyčísluje podklady k vyplnění řádku 105 a 106 (nepeněžité dary nebo nepeněžitá vydání). Údaje najde podnikatel v daňové evidenci či účetnictví. Podnikatel sem uvede například odpisy nebo rezervy, které tvoří, aby mohl obnovit například strojové vybavení nebo zrekonstruovat kancelářské prostory.

Model: Kateřina v této kolonce uvede informaci o tom, že odepisuje část notebooku a výši letošního odpisu. Informaci o tom, jaká byla pořizovací hodnota vybavení, jakým způsobem odpisuje a jaká je zůstatková hodnota notebooku, přitom Kateřina eviduje ještě samostatně, dejme tomu v knize hmotného majetku nebo v počítačovém souboru.

F. Vyplňuje podnikatel, který je členem sdružení bez právní subjektivity. Uvádí údaje ostatních členů.

G. + H. Kdo má spolupracující osobu, nebo je sám takovou osobou (vyplněné řádky 107 a 108), vyplní o ní údaje zde.

Autor:Nejčtenější

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zrušíme hotovost, sílí hlasy. Co by to přineslo, rozebírá ekonomka

Ilustrační snímek

Objem bezhotovostních plateb výrazně narůstá. Co se stane, když peníze budou jen virtuální a skutečné peníze přestanou...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...Další z rubriky

Šest rad, jak zvládnout daně na poslední chvíli a bez chyb

Ilustrační snímek

Poslední den lhůty pro podání přiznání a úhradu daně z příjmů připadá letos na pondělí 3. dubna. Pokud patříte k těm,...

Stále víc lidí si přivydělává pronájmem. Jenomže daně neplatí

Ilustrační snímek

Pronájem bytů v Česku kvete, obzvlášť v hlavním městě. Ostatně, proč nepronajmout byt několika studentům, aby se...

Velká daňová poradna: jak zvládnout daně, radí experti zdarma

Odpovídají Jana Skálová ze společnosti TPA, Jitka Žaloudková z BDO Tax a Blanka...

Termín odevzdání daňového přiznání se blíží a řada z vás si stále není jistá, jak některé příjmy zdanit. Připravili...

Další nabídka

Kurzy.cz

Rozbřesk: ČNB nic nebrání nasadit vyšší rychlost. Koruna na post-exitovém maximu
Rozbřesk: ČNB nic nebrání nasadit vyšší rychlost. Koruna na post-exitovém maximu

ČNB zatím její prognóza vychází, minimálně u dvou nejsledovanějších ukazatelů, a sice u inflace a HDP. Do příštího leto... celý článekNajdete na iDNES.cz