Investiční pojištění nemá daleko k podílovým fondům

  0:19aktualizováno  0:19
Investiční životní pojištění – co je to za produkt, jeho historie, princip fungování, přednosti a v jaké podobě ho nabízejí české pojišťovny. To vše se dočtete v tomto komentáři.
Jedno z mnoha možných hledisek třídění životního pojištění je dle odvětví, tj. na rizikové životní pojištění, kapitálové (smíšené) životní pojištění, důchodové pojištění, rodinné pojištění, investiční životní pojištění a univerzální životní pojištění. Nejčastěji nabízeným životním pojištěním je pojištění kapitálové, ale v poslední době dochází k rozvoji v zahraničí velice oblíbeného investičního životního pojištění, které představuje určitou obdobu k nákupu podílových listů otevřených podílových fondů.

Investiční pojištění reagovalo na změnu přístupu k životnímu pojištění v průběhu 70.let, kdy životní pojištění začalo být chápáno i jako zajímavý investiční instrument. Přestože se rozvíjí výrazněji až v 90. letech, jeho historie je mnohem delší. Poprvé se objevilo už ve 30. letech ve Velké Británii, ale na trhu se neuplatnilo. Teprve v 50. a 60.letech začíná být prodáváno v Nizozemí, Velké Británii a Jihoafrické republice. V 70.letech se tento produkt dostává i na pojistný trh USA, dále do Austrálie, Francie a Německa a během 80. a 90. let už je nabízen na většině pojistných trhů. V 90. letech se pak investiční pojištění stává jednoznačně nejoblíbenější formou životního pojištění, a to především díky růstu akciových trhů. Obliba je dána také tradicemi jednotlivých zemí a chápáním úlohy životního pojištění jako investičního nástroje (především v anglosaských zemích).

Investiční pojištění je založeno na stejných principech jako Kapitálové životní pojištění kapitálové životní pojištění s tím rozdílem, že zde výše pojistného plnění zcela závisí na výnosech z investování rezerv pojistného a dalších prostředků (a nikoli jen z části jako v klasickém životním pojištění prostřednictvím podílů na zisku). Klient v tomto pojištění má možnost ovlivňovat, kam jsou prostředky ze spořící složky investovány. Z důvodu této možnosti nemá zaručen nejen minimální výnos (narozdíl od klasického kapitálového životního pojištění), ale nemá zaručeno ani zachování vložené částky (obdobně jako při investování do podílových listů). Charakteristickým rysem tohoto pojištění je skutečnost, že pojišťovna negarantuje žádný výnos a celé investiční riziko (včetně kursového rizika u fondů zahraničních cenných papírů) tedy v plné míře nese pojistník. Toto pojištění tedy klientovi přináší potenciální možnost na vyšší výnos, ale stejně tak i možnost „získání” nižšího výnosu, než jaký by mohl obdržet při investování pojišťovnou. Z tohoto důvodu je investiční pojištění rizikovější instrument než klasické životní pojištění, což ale na druhé straně umožňuje vyšší výnosový potenciál.

Investiční pojištění je obvykle kombinováno s rizikovým životním pojištěním a nabízí tak možnost finančního zajištění pro případ smrti. To znamená, že je garantovaná minimální pojistná částka pro případ smrti. V případě smrti klienta, je tak oprávněným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální hodnota podílů (podle toho co je vyšší). Pojistná částka pro případ dožití se nesjednává, protože závisí na výsledcích investování. Při výpovědi je pak vyplacena aktuální hodnota podílů. Před sjednáním tohoto pojištění by měl klient zvážit, kolik může měsíčně vydat za pojistné a ujasnit si, jak vysoká má být pojistná částka. Výše pojistné částky totiž určuje, kolik připadne na spoření a kolik na pokrytí sjednaných rizik. Při vysoké pojistné částce se spoří méně, protože většinu z pojistného připadne na krytí rizika. Naopak nižší pojistná částka umožňuje zase více spořit. Nastavení této pojistné ochrany lze měnit i v průběhu pojištění - podle toho, jak se mění životní situace. Vyšší pojistnou částku tak zvolí například klient, který chce finančně zajistit rodinu. A naopak starší člověk, který bude upřednostňovat úspory pro důchodový věk, pojistnou částku sníží, což mu umožní více spořit a zvyšovat kapitálovou hodnotu pojištění. Pokud má tedy klient zájem více o investici než o pojištění, lze ji realizovat zvolením pojistné částky v minimální výši (například u Generali minimální pojistná částka pro případ úmrtí činí pouze 2 000 Kč) nebo v nulové výši (pokud to pojišťovna umožňuje). Jinou možností je ihned při sjednání převést pojištění do tzv. splaceného stavu, kdy nedochází k žádnému krytí rizika (u Winterthur pojišťovny). V případě smrti klienta tak dostanou pozůstalí vyplacenu pouze aktuální hodnotu podílů.

Princip fungování investičního pojištění

Rezervotvorná část tohoto pojištění není investována přímo pojišťovnou, ale je vložena do fondu. Buď do externího podílového fondu ve správě konkrétní investiční společnosti spolupracující s pojišťovnou (nejčastěji ze stejné finanční skupiny) nebo do fondu vytvořeného pojišťovnou a využívaného pouze klienty pojišťovny. Je možný výběr z několika typů fondů, a to podle rizika které je pojištěný ochoten podstoupit. Může zvolit, zda využije jednoho nebo více fondů, které může i v průběhu trvání pojištění měnit a libovolně přesouvat finanční prostředky mezi fondy. Zpravidla se jedná o fond peněžního trhu, fond dluhopisů, akciový fond a různé smíšené fondy. Každý takový fond je rozdělen na podíly, které pojišťovna nakupuje a prodává za příslušný kurs fondu, který se mění podle jeho výkonnosti. Klientem zaplacené pojistné se tedy převede na podíly dle aktuální hodnoty kursu. Obvykle se rozlišují počáteční podílové jednotky (slouží k umoření počátečních nákladů pojištění), které jsou nakupovány v prvních letech pojištění, a akumulační podílové jednotky nakupované v dalších letech. Zisk klienta závisí na vývoji příslušného kursu, který může nejen růst, ale i klesat. Pojišťovna tak nepřipisuje podíly na zisku jako u klasického kapitálového životního pojištění. Zisk pojišťovny je tvořen poplatky (za správu, rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou podílů, poplatky za převod podílů mezi fondy, apod.). Z klientského účtu jsou v případě sjednané pojistné částky odečítány jednotky na úhradu rizikového pojistného.

Předností investičního pojištění je jeho variabilita. V průběhu pojištění lze měnit výši pojistného a pojistné částky, sjednávat nebo rušit pojištění některých rizik, vkládat mimořádné částky a posilovat kapitálovou hodnotu pojištění. Rovněž je možné finanční prostředky vybírat průběžně. Pojištění lze také kdykoli vypovědět a získat aktuální hodnotu podílů. Při výplatě pojistného plnění bývá možnost výběru mezi „naturálním plněním” v podobě podílů nebo peněžním plněním ve výši prodejní ceny podílů. Ztráta způsobená předčasným výběrem peněz nemusí být tak velká jako u výplaty odbytného v klasickém kapitálovém životním pojištění, protože tato situace bývá řešena odkupním poplatkem jako u podílových listů (záleží samozřejmě na vývoji kursu podílů, který odráží aktuální hodnotu investic daného fondu).

Z výše uvedených charakteristik investičního pojištění vyplývá, že tento finanční produkt nabízí určitou alternativu k ostatním finančním produktům, kterými mohou být cenné papíry, vklady u bank, popřípadě i penzijní připojištění. Hlavním účelem je poskytnutí pojistné ochrany, přičemž tuto hodnotu investiční produkty nenabízejí. Tento produkt by si měl pořídit ten, kdo má zájem být životně pojištěn a vedle toho chce sám rozhodovat o výnosu a riziku spořící složky (tzv. aktivní investor). Investiční pojištění je doporučováno spíše jako doplňkový produkt pro osoby s vyšším příjmem, které jsou již dostatečně zajištěny klasickým životním pojištěním. Sjednání investičního pojištění bez rizikové složky je vhodné pro konzervativní investory, ale je třeba si uvědomit, že stejně jako ostatní druhy pojištění je i investiční pojištění dlouhodobější záležitost, tzn. že není vhodné ke krátkodobým spekulacím.

Investiční pojištění bylo na český trh uvedeno zahraničními pojišťovnami. V současné době je nabízeno 7 pojišťovnami (Commercial Union, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČS-Živnostenská pojišťovna, Generali, ING Nationale-Nederlanden, Winterthur). Na uvedení tohoto pojištění se připravuje dalších 6 pojišťoven. Pojištění je obvykle možné sjednat ve věku 16 – 60 let. Jednotlivé produkty se nejčastěji liší variabilitou z hlediska volby pojistného nebo pojistné částky, dále v možnostech změn, v možnostech investování spořící složky (včetně zhodnocení), výší poplatků a v nabídkách připojištění. Vložené prostředky lze investovat do 3 – 7 fondů (dle nabídky pojišťovny), přičemž zdarma je zpravidla pouze 1 změna fondu ročně, jinak za poplatek (např. u Winterthur 100,- , u CU 50,-). Většina pojišťoven nabízí úrazové připojištění, invalidní připojištění, připojištění vážných onemocnění (např. CU, ČP, Generali) a možnost indexace. U Commercial Union (Osobní životní plán) si klient určí výši pojistného a pojišťovna dopočítá dle pohlaví a věku pojistnou částku pro případ smrti. Klient se může rozhodnout pro ochrannou variantu, která poskytuje nejvyšší pojistnou ochranu, nebo pro kapitálovou variantu (vyváženost mezi pojistnou ochranou a spořící složkou), pro důchodovou variantu (důraz na spořící složku) nebo pro speciální variantu (individuální řešení). Nevýhodou je možný výběr části naspořených prostředků až po 2 letech od uzavření (minimální výběr činí 600,- a minimální zůstatek na účtě musí činit 12 000,-Kč). Rovněž u Generali jsou změny pojistného a pojistné částky možné až po uplynutí 2 let. U Winterthur pojišťovny si klient zvolí pojistné a může si vybrat pojistnou částku z intervalu, který odpovídá danému pojistnému. Minimální pojistné je stanoveno na 6 000,- Kč ročně nebo 40 000,- Kč jednorázově. Obdobně u ING Nationale - Nederlanden je zpravidla udána minimální a maximální výše pojistné částky a klient se rozhodne v tomto rozpětí. Také je možné si zvolit frekvenci a výši splátek.
Co se týče zhodnocení, tak u fondů peněžního trhu se pohybuje v rozmezí 4% – 6%, u dluhopisových fondů v rozmezí 5% – 8%. U ostatních fondů se zhodnocení mezi pojišťovnami již značně liší. Nákupní a prodejní kursy zveřejňují pojišťovny na svých internetových stránkách.Dáte přednost investičnímu pojištění před klasickým životním pojištěním? Je pro Vás důležitá možnost rozhodovat o investování spořící složky? Jaký máte názor na investiční pojištění bez rizikové složky?

Autor:

Nejčtenější

Dovolená se bude počítat jinak, říká expertka na pracovní právo

Petra Sochorová, expertka na pracovní právo

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změny v čerpání dovolené. Nová úprava dovolených má platit od půlky...

Je králem vlašáku, letos počítá s tržbami kolem 30 milionů korun

Miroslav Volařík se letos stal už potřetí Vinařem roku.

Titul Vinař roku získal před nedávnem Miroslav Volařík z Mikulova. Soutěž vyhrál už potřetí. Přestože letos počítá s...

Roste nám obrat, brzdí nás však nedostatek lidí, říká personalistka

Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2N Telekomunikace

Trh práce kolabuje, nejsou na něm téměř žádní volní uchazeči o zaměstnání. Nezaměstnanost v Česku je přitom na novém...

Úroky na spořicích účtech rostou, zatím pomalu. Sonda v 15 bankách

Ilustrační snímek

Rostou úroky. Zatím to sice není o procenta ročně, ale jistý vzestup se pozorovat dá. A očekávání jsou mírně...

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

Další z rubriky

Co řeší profesionální sportovec: jak se pojistí a finančně zajistí

Ilustrační snímek

Profesionální sport nejsou jen slavná vítězství, ale i hořké prohry a mnoho zdravotních rizik. Kariéra profesionálního...

Nejabsurdnější výluka z pojištění: lidem nejvíce vadí zanedbání povinnosti

Ilustrační snímek

Zanedbání povinnosti pojištěného se stalo historicky první nejabsurdnější výlukou z pojištění. O vítězství této výluky...

Jízda v terénu: jak se na utopené nebo rozbité auto dívají pojišťovny

Ilustrační snímek

Každé čtvrté auto v Česku je z kategorie SUV. Označení sportovní užitkový vůz přitom občas svádí majitele k tomu, aby v...

Proč byste měli okamžitě začít řešit stav svých osobních financí?

Proč byste měli okamžitě začít řešit stav svých osobních financí?

Kurzy.cz Stovky tisíc neobsazených pracovních míst tu nebudou věčně Nízká nezaměstnanost nebude trvat věčně. Dobré časy, které z...

Najdete na iDNES.cz