Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak to bude s bydlením po volbách

aktualizováno 
Blíží se volby a s nimi i možná změna ve vedení našeho státu. Jak se ovšem zachovají tuzemské parlamentní strany po volbách? Nezruší politici státní podpory finančních produktů? Přinášíme první díl seriálu věnovaného tomu, jak ovlivní nadcházející volby svět osobních financí.

Mnoho lidí je politikou v České republice znechuceno a otráveno. To ovšem nemění nic na tom, že by měli jít k volbám. Koho ale volit? Předvolební kampaně mnohých stran se zabývají spíše než konstruktivními návrhy na řešení problémů tím, jak pošpinit své politické konkurenty a jak maximálně vychválit svou stranu, a tak je zodpovědný výběr té pravé strany mnohdy nadlidským ukolem. Proto jsme se rozhodli oslovit tuzemské politické strany s konkrétními dotazy na řešení problémů, které ovlivňují peněženku každého z nás.

V následující tabulce můžete porovnat povolební plány jednotlivých stran shrnuté do přehledného výtahu. Pod tabulkou pak naleznete podrobnější rozbor toho, jak chtějí politické strany řešit otázky státní podpory hypoték a stavebního spoření, deregulace nájemného či nově zavedené dvousettisícové půjčky.

 

ODS

ODA

KSČM

KDU-ČSL

US-DEU

ČSSD

Nájemné

Deregulo-vat

Deregulo-vat

Zachovat regulaci v současné podobě

Deregulovat postupně s jednorázo-vým příspěvkem

Deregulo-vat + adresný příspěvek pro sociálně potřebné

Zatím bez vyjádření

+ příspěvek časově omezenou dávkou

+ příspěvek vždy na 6 měsíců, poté nutné opět žádat

Stavební spoření

Dále využívat bez specifikace

Příspěvek pouze pro účely bydlení

Dále využívat v současné podobě

Rozšířit daňové úlevy, státní příspěvek bez specifikace

Příspěvek plně zachovat pro potřeby bydlení, jinak částečně omezit

Zatím bez vyjádření

Hypotéky

Využití i pro obce a firmy

Příspěvek na úhradu úroků z hypotéky

Dále využívat v současné podobě

Podpora i pro opravy a rekonstrukce a pro právnické osoby

Plné daňové úlevy pro jistinu i úroky

Zatím bez vyjádření

Mladé rodiny

Bez specifikace

Státní příspěvek 25-50% z hypotéčního úvěru

Výstavba malome-trážních bytů

Podpora 200.000 Kč půjčky pro mladé rodiny

Podpořit předhypo-téční úvěry státními zárukami

Výstavba startova-cích bytů, půjčka 200.000 Kč pro mladé rodiny

Občanská demokratická strana (ODS)

V době uzávěrky nebyla ještě schválená konečná podoba volebního programu pro oblast bydlení. Informace poskytnuté ODS proto vycházely z tezí II. Ideové konference. Konečná podoba volebního programu se tedy může odlišovat.

Bytová politika ODS stojí na čtyřech základních tezích:

Deregulace nájemného: pro naplnění této oblasti chce ODS prosadit maximální smluvní volnost u nově uzavíraných smluv a do starých smluv by mělo být zakomponováno tzv. věcné nájemnéj. To znamená, že si majitel může do nájemného promítnout nejen náklady na správu, ale i na opravy, rekonstrukce a modernizaci. Mělo by být posíleno právo vlastníka domu na uvolnění bytu v případě neplacení nájemného a omezení okruhu oprávněných osob, na které přechází nájemní smlouva. Pro sociálně slabší skupiny obyvatel bude ODS prosazovat příspěvek na deregulované nájemné formou časově omezené dávky, která poskytne občanovi čas na hledání cenově přijatelného bydlení.

Hypoteční úvěry a stavební spoření: ODS chce rozšířit využívání těchto nástrojů i na ty,kteří chtějí stavět, tj. obce a stavební firmy a tím rozšířit nabídku nájemního bydlení, a zvýšit tím mobilitu pracovní síly.

Privatizace bytového fondu: Prosazení masivní privatizace. Obcím by ve vlastnictví měly zůstat pouze byty pro akutní potřebu nebo výjimečné sociální případy. ODS je přesvědčena, že tímto způsobem by došlo nejen k dramatickému poklesu tržního nájemného, ale i cen bytů. Jako příklad uvádí České Budějovice, kde v prvním případě došlo k poklesu o 25% a v druhém o 30%.

Bytová družstva: Zavedení definitivních lhůt pro převody do osobního vlastnictví, včetně sankcí za jejich nedodržení.

Občanská demokratická aliance (ODA)  

ODA koncipuje svoji bytovou politiku ve dvou základních pilířích:

1. Upravení trhu s byty:

 • Deregulace nájemného provedená takovým způsobem, aby dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem o výši nájemného mohla být uzavřena ihned po přijetí příslušných ustanovení, ale účinnost této dohody (tedy okamžik, od kdy by nájemce začal platit nově dohodnuté nájemné) by byla odložena o dva roky.
 • Souběžně je nutné umožnit získání adresně vypláceného příspěvku na bydlení a tím podpořit rodiny, které nebudou schopny platit deregulované nájemné a kterým obec nebude schopna nabídnout bydlení přiměřené jejich potřebám a sociální situaci.Tento příspěvek by byl přiznán na dobu poloviny roku a po této době by o něj bylo nutné opět žádat.
 • Vytvořit registr bytů s regulovaným nájemným v majetku obcí  umožňující a usnadňující těm, jejichž ekonomická situace neumožňuje hradit tržní nájemné, najít byt lépe vyhovující jejich možnostem.
 • Zrušit ustanovení zákonných a podzákonných norem  umožňující odmítnout bytovou náhradu z důvodu nepřiměřenosti (tedy rozdílné kvality nabízeného  náhradního bydlení v porovnání s jejich stávajícím bydlením). Definovat minimální bytovou potřebu a povinnost. Nájemníka, který není schopen platit nově stanovené nájemné ve svém stávajícím bytě přestěhovat do nabídnutého náhradního bytu pokud tento splňuje tuto nově definovanou bytovou potřebu a není vzdálen od jeho bydliště více než 25 km.

2. Opatření pro podporu bytové výstavby 

 • hypoteční úvěry: ODA navrhuje upravit státní příspěvek na úhradu úroků hypotečních úvěrů tak, aby na tento příspěvek měl nárok v dosavadní plné výši   každý, kdo získá hypoteční úvěr na opravu staré bytové jednotky nebo na výstavbu bytové jednotky nové. Tento příspěvek by se vztahoval k úrokům z úvěru do výše max. 2 mil. Kč úvěru na jednu bytovou jednotku. ODA dále navrhuje, aby úroky, kterými jsou hypoteční úvěry úročeny, byly odečítány od základu daně z příjmu.
 • podpora mladých rodin při získáváních hypotečních úvěrů tak, že každá bezdětná rodina, ve které starší z manželů je mladší 35 let, bude mít při získání hypotečního úvěru, u kterého lze přiznat státní příspěvek na úhradu úroků, nárok na jednorázový příspěvek ve výši 25 % získaného hypotečního úvěru,  maximálně však ve výši  250 000 Kč. Každá rodina s jedním dítětem, ve které starší z manželů je mladší 35 let, bude mít při získání hypotečního úvěru, u kterého lze přiznat státní příspěvek na úhradu úroků, nárok na jednorázový příspěvek ve výši 35 % získaného hypotečního úvěru,  maximálně však ve výši  400 000 Kč a každá rodina se dvěma a více dětmi, ve které starší z manželů je mladší 35 let, bude mít při získání hypotečního úvěru, u kterého lze přiznat státní příspěvek na úhradu úroků, nárok na jednorázový příspěvek ve výši 50 % získaného hypotečního úvěru,  maximálně však ve výši  500 000 Kč.
 • stavební spoření : navrhuje upravit legislativu tak,aby státní příspěvek byl vyplacen pouze na opravu stávajícího nebo výstavbu nového bydlení střadatele. 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Preferuje podporu bydlení “zdola“ tj. podpora výstavby tzv. startovacích bytů, které by umožnily bydlení mladým rodinám do začátku a ty by se se zvyšujícími se příjmy stěhovaly do větších bytů.

 • podpora výstavby malometrážních bytů (do 40m²): obce nebo bytová družstva (preferovaná forma, neboť je pro stavebníka výhodnější) staví domy s byty ve velikosti do 40 metrů čtverečních. Financování pak je zajištěno  nevratnou novomanželskou půjčkou ve výši 500 000,- Kč (určená mladým manželským párům s přesným určením na bytovou výstavbu) nebo pro ty, kdo nesplňují podmínku manželství, nevratnou půjčkou ve výši 200 000,- Kč. Ta v současné době existuje jako vratná.
 • Takový byt by stál 700 000 až 800 000 Kč, na zbytek ceny po využití nevratné půjčky by stavebník  použil svého stavebního spoření či  hypotečního úvěru, jejichž podmínky by KSČM neměnila.
 • Trh s byty – v ČR není situace jednolitá, někde je bytů dostatek, ale převažuje opačný stav. Za takovéto situace existuje jednostranně deformovaný trh nevýhodný pro nájemníka. Proto je regulace zatím nutná, zvláště když současné nájemné pokrývá náklady a nese i zisk. V případě zahájení výstavby malometrážních bytů pro mladé rodiny by se však situace na trhu měnila a v horizontu 5-7 let by umožnila odstranit regulaci.

KDU-ČSL

Opírá svoji bytovou politiku o tři pilíře: 1) odstranění právních a ekonomických deformací na trhu s byty, 2) řádná péče o stávající bytový fond, 3) podpora nové bytové výstavby.

Stavební spoření: Rozšířit daňové úlevy související s pořízením bydlení o možnost odpisů úroků z úvěrů poskytovaných obcemi na bydlení. U stavebního spoření zjednodušit podmínky pro spoření v rámci rodiny a možnost slučování úvěrů na údržbu a opravy bytů a domů pro členy bytových družstev.

Hypotéky: Rozšířit státní podpory hypotečních úvěrů i na opravy a rekonstrukce a zavést nárok na státní podporu hypotečních úvěrů pro všechny právnické osoby.

Deregulace: Dosavadní systém plošné regulace nájemného nahradit systémem určení výše nájemného v souvislosti s místně obvyklým nájemným a cenovou ochranou nájemníka. Zvýšit adresnost příspěvků na bydlení a v souvislosti se zrychlením deregulace nájemného zavést jednorázový příspěvek.

Zlepšit právní rámec: Odstranit právní deformace v oblasti nájemního bydlení a zrovnoprávnit nájemní vztah. Přijmout zákon o bytovém družstevnictví.

Podpora měst a obcí: Diferencovaně podle velikosti obcí a typu výstavby při budování infrastruktury pro bytovou výstavbu a to až do výše 200 000 Kč. Podpora obnovy bydlení ve venkovských sídlech. Dokončit bezúplatný převod pozemků vhodných pro bytovou výstavbu na obce.

200 000 Kč půjčka: KDU-ČSL podporuje dvousettisícovou zvýhodněnou půjčku pro ty, kteří ji skutečně potřebují (tj. mladé rodiny).

Unie svobody - Demokratická unie (US-DEU)

Koncipuje tuto oblast v rámci projektu "Nová bytová politika". Celou reformu by pak chtěla realizovat v letech 2002-2004. Jednotlivé kroky v této oblasti jsou následující:

Pro úpravu stávajícího bytového fondu:

 • Adresný příspěvek na bydlení: žádná rodina nebude vydávat za nájemné v bytě přiměřeném velikosti rodiny v dané lokalitě víc než 15% celkových příjmů rodiny.
 • V brzkém období by pak měly být přijaty: novela občanského zákoníku, vyrovnávající práva i povinnosti pronajimatele a nájemníka, usnadňující výměny bytů a postih neplatičů a odstraňující zbytečné soudní spory, zákon o nájemném a úhradách za služby spojené s bydlením, který vnese jistotu do právních vztahů pronajímatelů a nájemníků a zajistí přiměřený výnos umožňující i nezbytnou reprodukci a opravy bytového fondu a zákon o kondominiu, který posílí ochranu práv jednotlivých vlastníků bytů a zajistí řádnou údržbu a opravy kondominiálních domů.

Pro podporu soukromé bytové výstavby:

 • Plné daňové úlevy na pořízení prvního vlastního bydlení včetně splátek jistiny a úroků hypoték, a to i pro modernizace bytových objektů, dále zkrátit odpisové lhůty na 10 let.
 • Podpořit levnější předhypotéční úvěry, například státními zárukami a zvýhodnit stavební spoření , které bude použito na financování bydlení.

Podpora stavebnictví:

 • Ponechat i nadále nižší sazbu DPH pro stavební práce a přijmutí novely stavebního zákona, která zajistí zrychlení stavebního řízení a přinese stavebníkům snadnější jednání s úřady a zvýší bytovou výstavbu.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Odkázala na svůj Střednědobý program z Programové konference 26. ledna 2002. Základem bytové politiky ČSSD je:

 • podpora bytové výstavby nájemních a družstevních bytů a také bytů v soukromém vlastnictví,
 • přednostní vytvoření podmínek pro zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé rodiny a seniory,
 • posílení péče o stávající bytový fond,
 • poskytování adresných dávek na bydlení na sociální ochranu domácností,
  ochrana nájemních vztahů.

Zvláštní důraz klade na výstavbu tzv. startovních bytů a vytvoření Registru bytového fondu na úrovni centra i obcí jako integrovaného nástroje ve vazbě na daň z nemovitosti, katastr nemovitostí a evidenci obyvatel.

Důraz klade také na podporu výstavby nájemního bydlení na neziskovém principu a podporu družstevního bydlení formou neziskových společenstev (bez možnosti budoucích převodů bytového fondu do vlastnictví, event. podporou obnovy historických tradic nájemního a družstevního bydlení).

Která z uvedených stran má podle vás nejpřitažlivější program? Jsou sliby politických stran realistické, nebo jde jen o populistické sliby? Kterou stranu budete volit?

 

Autor:


Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...

Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Jak být dobrým šéfem? Přiznávám, že jsem jen člověk, říká manažerka

Diana Rádl Rogerová

Jsou šéfové a pak ti druzí, co strhnou kolegy tak, že se do projektů pouštějí po hlavě a srdcem. Jedním z těch druhých...

Krize na trhu práce z nás dělá lepší zaměstnavatele, říká manažerka GSK

Pavla Bučilová

Farmaceutická firma GSK se v Česku chlubí několika oceněními. Je odpovědnou firmou, loňským zaměstnavatelem roku a...

Další z rubriky

Spočítáno: za studentské bydlení na privátě si připlatíte

Ilustrační snímek

Bydlení na koleji má své kouzlo, ale pokud jste spíš pilný student než účastník večírků, možná uvažujete o pronájmu...

Kvíz: Znáte cizí měny a víte, kde je výhodně vyměnit?

Ilustrační snímek

Při cestách do zahraničí se určitě vyplatí mít v kapse i nějakou hotovost. Víte, kde výhodně peníze vyměnit? Jaký je...

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...

Fed bude zvyšovat sazby. Nastal čas shortovat dolar?

Fed bude zvyšovat sazby. Nastal čas shortovat dolar?

Kurzy.cz Americká centrální banka bude tento měsíc zvyšovat sazby. Jde o krok, který obecně bývá impulsem pro nákup „zasažené“ m...

Provident Financial s.r.o.
Specialista péče o zákazníky v terénu

Provident Financial s.r.o.
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský krajNajdete na iDNES.cz