Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

KCP: Klienti KTP náhradu nedostanou

aktualizováno 
Společnost Orca Group zaslala Komisi pro cenné papíry 8 otázek týkající se klientů KTP Quantum a jejich majetku. Z odpovědí Komise vyplynulo, že klienti KTP nebudou mít s největší pravděpodobostí nárok na náhradu z Garančního fondu, neboť zákazníci nepřišli o své cenné papíry, ale došlo „pouze“ ke snížení hodnoty těchto papírů.

  1/ Zjistila Komise, že akcie lázní, které jsou v majetku společnosti Médeia Bohemia jsou zastaveny a byl v té souvislosti ze strany Komise dán podnět orgánům policie?

  Tuto skutečnost Komise v rámci kontrolního řízení zjistila a orgány policie o tom byly informovány.

  2/ Je pravdou, že společnost KTP Quantum obchodovala s majetkem klientů na vlastní účet ? Pokud ano, byl v té souvislosti ze strany Komise dán podnět orgánům policie?

  Všeobecné smluvní podmínky (které jsou součástí smlouvy a tedy zákazníci s nimi podpisem smlouvy projevili souhlas) obsahují ustanovení, že komisionář (KTP Quantum) může obchodovat s cennými papíry vlastním jménem a na vlastní účet pro komitenta (zákazníka) s využitím finančních prostředků a cenných papírů komitenta (zákazníka). Zákon o cenných papírech stanoví v § 47b odst. 1 písm. c) povinnost obchodníka s cennými papíry nevyužívat finanční prostředky a investiční instrumenty zákazníků, které jsou mu svěřeny za účelem provedení služby, k obchodům na vlastní účet, ledaže s tím zákazník vyslovil písemný souhlas.

  Dle názoru Komise však možnost udělení výjimečného souhlasu k použití svěřených prostředků v žádném případě nelze chápat tak, že by tím zákon poskytoval podklad pro nový smluvní typ úpravy vztahu zákazníka a obchodníka s cennými papíry spočívající v obchodování se svěřenými prostředky vlastním jménem a na vlastní účet. Proto Komise v rozhodnutí ze dne 28. 8. 2001 konstatovala, že společnost KTP Quantum porušila tímto jednáním zákon o cenných papírech. O výsledcích veškerých kontrolních i správních řízení informovala Komise orgány policie.

  3/ Kolik kontrol provedla KCP u KTP Quantum? Je možné získat informace o závěrech těchto kontrol a případných opatřeních?

  Komise provedla u společnosti KTP Quantum celkem 4 kontroly (v roce 1996 a 1997 byly provedeny 2 kontroly Ministerstvem financí, které do roku 1998 bylo orgánem odpovědným za dozor nad kapitálovým trhem). V roce 2000 byla u společnosti KTP Quantum provedena kontrola v souvislosti se žádostí této společnosti o rozšíření povolení k obchodování s cennými papíry. Kontrola byla zaměřena na posouzení předpokladů pro rozšíření povolení o správu cenných papírů, tzn. především na vnitřní kontrolní systém, organizační a personální předpoklady. Společnost na základě zjištění v rámci kontroly povolení nezískala. V červnu 2001 byla u společnosti provedena další kontrola zaměřená zejména na dodržování pravidel organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům. Touto kontrolou byla zjištěna porušení zákona o cenných papírech, a proto bylo ještě v červnu 2001 zahájeno správní řízení. V průběhu správního řízení přijala společnost KTP Quantum některá opatření, kterými částečně odstranila nedostatky, které jí byly při kontrole vytýkány (zejména oddělení evidence vlastních a zákaznických cenných papírů).

  Ještě předtím, než bylo ve správním řízení vydáno rozhodnutí, provedla Komise v srpnu 2001 další kontrolu zaměřenou zejména na ověření přijatých opatření.

  Dne 15. 2. 2002 byla zahájena další kontrola s cílem zjistit stav plnění opatření k nápravě uložených rozhodnutím Komise ze dne 28. 8. 2001. Komise na základě kontroly zahájila se společností další správní řízení. Komise došla k závěru, že obchodník nesplnil povinnosti uložené v rozhodnutí Komise a povinnosti stanovené v zákoně o cenných papírech tím, že nezajistil změnu struktury a zlikvidnění portfolia zákazníků, které by odpovídalo jeho smluvním závazkům, neučinil přiměřená opatření k tomu, aby svěřené finanční prostředky, které patří zákazníkům, nemohly být použity k obchodům na jeho vlastní účet a využíval  finanční prostředky a investiční instrumenty zákazníků k obchodům na vlastní účet, neukončil smluvní závazky, které mu vznikly ze smluv o Spořitelním účtu správy akcií do 28. 8. 2001 z titulu vyplácení smluvní pokuty až do výše garantovaného výnosu 14% resp. 9,5%, kdy ukončil nabídku zmíněného produktu, neupozornil zákazníky na důležité skutečnosti související s obchodem a neinformoval je o obchodech pro ně uzavřených, objektivně zákazníky neinformoval o ocenění jejich cenných papírů, nepřijal opatření, kterými by zabezpečil sledování výše a likvidity vlastních prostředků určených pro úhradu smluvní pokuty u zákazníků, u kterých nedosáhl garantovaného výnosu.

  4/ Má Komise informace o reálné ceně akcií Medeia Bohemia?

  Komise při kontrolách zjistila, že společnost KTP Quantum oceňuje jednu akcii společnosti Médeia Bohemia na 1 000 Kč. Tuto cenu rovněž uvádí ve výpisech, které zasílá svým zákazníkům. Komise dále zjistila, že uvedené ocenění nezohledňuje mimo jiné skutečnost, že akcie lázeňských společností v majetku společnosti Médeia Bohemia, jejíž akcie tvoří v současné době téměř 75 % zákaznického portfolia, jsou zastaveny, což může cenu akcií Médeia Bohemia, za které by je bylo možno prodat případnému zájemci (pokud by se našel) výrazně snížit.

  5/ Vzhledem k možnému uplatnění zástavy ČSOB na akcie Lázní Jáchymov existuje vážná obava o možné hodnotě zákaznického portfolia reprezentované především akciemi Médeia Bohemia. Má Komise informace o přibližné celkové hodnotě zákaznického portfolia v případě, že dojde k realizaci zástavy?

  Komise zjistila, že akcie Lázní Jáchymov, Teplice nad Bečvou a Lázně Bohdaneč zajišťují úvěr poskytnutý společností IPB (dnes ČSOB) společnosti Quantum Praha. V případě, že úvěr nebude dle smlouvy splacen, dojde k realizaci zástavy. Z části výtěžku bude uspokojena ČSOB (cca 130 mil. Kč a naběhlé úroky) a zbytek inkasuje majitel akcií, tj. v případě Lázní Bohdaneč a Teplice nad Bečvou společnost Médeia Bohemia. Akcie Lázně Jáchymov však byly v roce 2000 převedeny tzv. zajišťovacím převodem na společnost Penta Investments Limited a z ní dle informací Komise na třetí osobu. Za stávající situace by tedy výtěžek z případného prodeje Lázní Jáchymov inkasoval jiný subjekt než Médeia Bohemia.

  6/ Jestliže je pravdou, že kromě akcií společnosti Medeia Bohemia jsou též na účtech KTP i jiné cenné papíry, má Komise informace o celkové přibližné ceně těchto cenných papírů ?

  Dle zjištění Komise tvoří zákaznické portfolio vedle akcií společnosti Médeia Bohemia ještě další dva akciové tituly, rovněž neregistrované (neveřejně obchodovatelné) jejichž ocenění provedené společností KTP Quantum je cca 400 mil Kč. Samozřejmě cena za kterou by bylo možno tyto prodat případnému zájemci (pokud by se našel) se od tohoto ocenění může lišit.

  7/ Jaké je stanovisko KCP pro případnou možnost náhrad z Garančního fondu ?

  Ustanovení zákona o cenných papírech, ve kterém je nárok na náhradu z Garančního fondu upraven, jednoznačně nestanoví, na které závazky zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry se Garanční fond vztahuje. Podle názoru Komise se Garanční fond vztahuje v zásadě pouze na případy, kdy obchodník s cennými papíry není sto dostát svým závazkům, které spočívají ve vydání zákaznického majetku. Účelem Garančního fondu není pokrýt riziko z investování (tj. znehodnocení investovaných prostředků pohybem kurzu akcií nebo snížením hodnoty podniku jehož akcie investor zakoupil), ale pouze riziko kdy dojde ke ztrátě či odcizení zákaznického majetku.

  Situace, kdy obchodník s cennými papíry má sám finanční potíže (nemá dostatek vlastních finančních zdrojů) a není schopen uhradit některé platby nemusí nutně znamenat důvod pro poskytnutí náhrad z Garančního fondu. Podle názoru Komise nelze vzhledem k tomuto specifickému poslání Garančního fondu poskytnout náhradu z tohoto Garančního fondu těm zákazníkům obchodníka s cennými papíry, u kterých existuje jejich zákaznický majetek tj. existují cenné papíry, které jim byly nakoupeny a existuje možnost, aby jim byly vydány.

  O tom zda konkrétní zákazník obchodníka s cennými papíry má nebo nemá skutečně nárok na náhradu z Garančního fondu a o výši případného nároku se však rozhoduje až v rámci ověřování přihlášených nároků u Garančního fondu.

  8/ Pokud klienti KTP Quantum nemají cenné papíry na svých majetkových účtech v SCP, kde jsou tyto cenné papíry? Nejsou známy skutečnosti o právech třetích osob ve vztahu k těmto cenným papírům? V případě, že cenné papíry nakoupené za klientské peníze nejsou na individuálních účtech zákazníků, komu svědčí vlastnické právo k těmto cenným papírům?

  Zaknihované cenné papíry nakoupené za prostředky zákazníků (tj. zejména Médeia Bohemia) se nacházejí na zvláštním (zákaznickém) účtu společnosti KTP Quantum ve Středisku cenných papírů, na kterém jsou vedeny jen cenné papíry zákazníků. Akcie společnosti Médeia Bohemia jsou ve vnitřní analytické evidenci společnosti KTP Quantum rozděleny na jednotlivé zákazníky a v souladu s touto evidencí byly zákazníci informováni o tom, že jim byl určitý počet těchto akcií nakoupen. Komisi nejsou v současnosti známa práva třetích osob k cenným papírům tvořícím zákaznické portfolio.

  Otázka vlastnického práva – platí zásada (§ 58 odst. 7 zákona o cenných papírech) že majitelem cenného papíru je ten, čí je účet na němž jsou cenné papíry vedeny, není-li však prokázán opak.  Dle názoru Komise může být opak prokázán např. tak, že je doloženo, že jde o cenné papíry, které nakoupil obchodník s cennými papíry pro své zákazníky na základě jejich pokynu nebo v rámci správy portfolia. 

  Máte nějakou konkrétní zkušenost s KTP Quantum? Bojíte se, že přijdete o náhradu z Garančního fondu? Váše poznatky a názory uvítáme.

  Co se stalo v kauze KTP Quantum a kdo za to může? Jsou problémy bleskem z čistého nebe, nebo bylo možné předvídat problémy již dávno v minulosti?
  ČTĚTE TÉMA: KTP QUANTUM: SPLNĚNÝ SEN NEBO PAST NA PENÍZE?

   

  Autor:  Nejčtenější

  Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

  Radek Danč, provozovatel brněnské společnosti Internesto

  Radka Danče dovedla k podnikání před pár lety tak trochu finanční nouze. Jako student bydlel v centru Brna a kamarád z...

  Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

  Ilustrační snímek

  Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...  Co si Češi závidí a co by chtěli mít jisté. Zapojte se do ankety

  Ilustrační snímek

  O Češích se říká, že jsou závistiví. Ale je česká závist stále tak silná, že se nám nedaří vymanit z klubka intrik,...

  Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

  Ilustrační snímek

  Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

  Falešná advokátka je okradla, ale trestný čin se prý nestal

  Ilustrační snímek

  Asi všichni známe postavu falešného vrchního Vrány z oblíbené české komedie. Úsměv na tváři nám ovšem ztuhne, pokud se...

  Další z rubriky

  Penzijko, stavebko nebo fondy? Spočítali jsme výnosy oblíbených produktů

  Ilustrační snímek

  Nejprve se rozhodnete, že budete část svých prostředků ze mzdy dávat stranou. Pak si určíte, na co má rezerva sloužit,...

  Investice: Kde vám dobře vydělají dva tisíce a kam uložit velké částky

  Ilustrační snímek

  Kam s penězi, když na spořicích účtech se sazby pohybují pod jedním procentem? Je dnes vůbec možné zhodnotit finance...

  Sedm ukazatelů, podle kterých poznáte správnou akcii

  Ilustrační snímek

  Kdo by nechtěl investovat do akcií, které budou vynášet. Jenomže jak poznat tu správnou akcii? Střílet od boku a...

  Další nabídka

  Kurzy.cz

  Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina
  Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina

  1 milion korun činí nejvyšší výhra aktuálního slosování. MFČR zveřejnilo na svých stránkách kompletní výherní listinu h... celý článek  Najdete na iDNES.cz  mobilní verze
  © 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
  Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.