Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

KTP Quantum - po nás potopa

aktualizováno 
Nedávná živelná pohroma zasunula do pozadí pozornosti i události, které by jinak mohly být zcela určitě v „okurkové sezóně“ předmětem ostrého zájmu médií. Ale záležitost krachu KTP Quantum k nim určitě nepatří, žurnalisté a politici tuto záležitost s několika čestnými výjimkami ostentativně ignorovali nejen v době před zátopami, ale i na jaře při předvolební kampani, kdy byl jinak dobrý každý bodík a každý získaný volič. Ani potenciálních 30 tisíc voličů pro politika nebo 30 tisíc čtenářů pro novináře, který by se uchopil tohoto tématu a poškozeným klientům KTP Quantum se snažil nabídnout pomoc, zřejmě nestálo za tu námahu (nebo riziko).

Ale téma pádu KTP Quantum je stále živé, určitě přinejmenším pro těch zhruba 30 tisíc lidí, kteří sem vložili mnohdy své celoživotní úspory v celkové výši asi 2,2 mld. Kč. Všechny klienty nelze paušálně obviňovat pouze ze slepé a naivní důvěřivosti ve sliby, které jim Quantum prostřednictvím svých kontaktních míst nabízelo. Vždyť veškerá činnost KTP byla, stejně jako celý trh s cennými papíry, provozována pod dohledem státu, pod dozorem Komise pro cenné papíry.

Přestože zájem médií o krach KTP Quantum zcela utichl, zaslouží si klienti KTP informace, které jim mohou pomoci při uplatnění jejich nároků. Na 6. září je do Hradce Králové svolána po předchozí červnové zrušené akci nová schůze věřitelů KTP Quantum, která by měla být rozhodující pro další vývoj celé záležitosti z hlediska možnosti vrácení vkladů resp. odškodnění za vložené prostředky. Proto bych se rád v krátkém přehledu pokusil shrnout dosavadní vývoj, samozřejmě v mezích dostupných informací a z pohledu klienta a věřitele KTP, který by sám rád v rámci konkurzního řízení uplatnil svoje nároky.

Informace o konkurzním řízení KTP Quantum lze sledovat v několika rovinách. Na prvém místě je to samozřejmě Krajský soud v Hradci Králové, jehož jménem konkurzní řízení vede Mgr. Martin Franc. Jako správce konkurzní podstaty ustanovil soud JUDr. Jiřího Sehnala. Ve druhé řadě to jsou publikované informace o probíhajícím vyšetřování v rovině trestně - právní. Třetím zdrojem jsou potom informace o aktivitách několika občanských sdružení, která byla podle jejich vlastních údajů založena za účelem ochrany zájmů bývalých klientů KTP při konkurzním řízení.

Obžaloby a mapování majetku

Soud prohlásil konkurz na majetek KTP Quantum dne 22.3.2002. Správce konkurzní podstaty od té doby zmapoval zbylý majetek KTP a známé dluhy, které mají vůči podstatě dlužníci, přičemž k zaplacení některých pohledávek již vydaly příslušné soudy na základě žaloby JUDr. Sehnala platební rozkazy. Jedná se např. o dluh zakladatele společnosti Karla Takáče ve výši téměř 17 mil. Kč, dluh firmy Swiss Asset Management (CZ) v celkové výši cca 160 mil. Kč apod.

Dále správce ve spolupráci s externí účetní firmou nechal zrekonstruovat účetnictví KTP a podal několik trestních oznámení proti některým osobám, které se podle jeho názoru na krachu KTP podílely nezákonnou činností. Na vyšetřování trestné činnosti v souvislosti s krachem KTP Quantum se m.j. podílejí Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti Policie ČR a Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze. Výsledkem vyšetřování je prozatím obvinění nebo podezření ze spáchání trestné činnosti – např. trestných činů neoprávněného  podnikání a podvodu, které již bylo sděleno některým bývalým čelným představitelům KTP, a několik osob bylo v souvislosti s tím též vzato do vazby (Karel Takáč, Oldřich Bakus).

Pro podezření z možného spáchání trestné činnosti v souvislosti s aktivitami KTP Quantum je podle některých informací předmětem vyšetřování i síť kontaktních míst KTP a bývalých autorizovaných finančních poradců, kteří produkty KTP (především Spořitelní účet správy akcií – SÚSA) prodávali klientům. Někteří bývalí klienti KTP Quantum již podle dostupných informací v této souvislosti dostali od PČR předvolání k výslechu.

Správce konkurzní podstaty rovněž přezkoumal všechny klientské účty a klientům rozeslal výpisy z jejich účtů jako podklad k přihlášce do konkurzního řízení. Tyto výpisy vzbudily v mnohých případech pochybnosti o jejich správnosti, a také pobouření klientů, kteří byli postupem SKP postiženi. Důvodem k tomu je především způsob nakládání s akciemi lázeňské společnosti Médeia Bohemia, které KTP nakoupilo za velkou část prostředků klientů. Akcie vedlo KTP ve Středisku cenných papírů na svém účtu, zatímco na subúčty klientů je rozepisovalo pouze ve své vnitřní evidenci. Správce konkurzní podstaty se na základě údajů z účetnictví KTP a na základě dobrozdání Komise pro cenné papíry rozhodl v současné době prakticky bezcenné akcie společnosti Médeia Bohemia, která je rovněž v konkurzu, považovat za klientský majetek, z konkurzní podstaty je vyjmout a zahrnout je do účtů jednotlivých klientů. Tím byla hodnota vkladu mnoha klientů, kterou je možno přihlásit do konkurzního řízení, výrazně snížena.

V několika tisících případů jsou dokonce účty klientů  záporné. Podle vyjádření správce konkurzní podstaty k tomu došlo v důsledku výběru finančních prostředků klienty z jejich účtů u KTP v posledním období před prohlášením konkurzu. KTP mělo podle smlouvy s klienty akcie prodat, ale k tomu již nedošlo, takže podle SKP má takový klient v držení jak akcie, tak i finanční prostředky. Proto SKP žádá vrácení vybraných prostředků, za něž zůstaly na účtech klientům akcie MB, do konkurzní podstaty. Podle názoru většiny takto postižených klientů to nemá oporu ve smlouvě o SÚSA, jež s KTP uzavřeli, a vrácení jakýchkoli vybraných částek odmítají. Rovněž právoplatnost způsobu vedení a právní opodstatněnost subregistru klientských akcií v účetní evidenci úpadce bez předchozího souhlasu Komise pro cenné papíry je dosud otazníkem. Klíčovou, doposud jednoznačně nevyřešenou otázkou pro právníky je, zda jsou takto nabyté akcie společnosti Médeia Bohemia majetkem úpadce (tedy součástí konkurzní podstaty), nebo zda jsou součástí klientského majetku (a SKP je tedy po právu z konkurzní podstaty vyjmul).

Lze najít řešení?

Cestu k řešení této situace může napovědět až následující schůze konkurzních věřitelů. Pokud správce konkurzní podstaty neustoupí ze svého názoru, čeká jej pravděpodobně několik tisíc sporů a určovacích žalob. Tím se samozřejmě vyrovnání se všemi klienty výrazně zdrží, přestože Garanční fond obchodníků s cennými papíry již obdržel od správce konkurzní podstaty podklady, na základě nichž by mohli poškození klienti obdržet zákonnou náhradu  za svoje vklady. Ale na situaci to příliš nemění, protože GF OCP tak jako tak na výplaty náhrad nemá na svém účtu dostatek prostředků ani pro klienty zkrachovalých společností, kteří jsou v pořadí před klienty KTP.

Dalším krokem konkurzního správce, který vzbudil mezi bývalými klienty KTP velkou nevoli, je jeho postup v případě šperkařské firmy Soliter a.s. z Jablonce nad Nisou. Zde se naopak SKP rozhodl akcie firmy Soliter považovat za součást konkurzní podstaty a z titulu své funkce vykonávat akcionářská práva, ačkoli akcie měli na svých účtech vedeni jednotliví klienti. Stejně jako v předchozím případě akcií Medeie Bohemie existují i zde oprávněné pochybnosti o regulérnosti postupu SKP, který ve firmě Soliter nechal vyměnit představenstvo a nové představenstvo nechal odhlasovat vyplacení dividend ve prospěch konkurzní podstaty, tedy de facto ke škodě klientů. I tento krok bude nepochybně předmětem jednání na schůzi věřitelů KTP.

Klienti: jeden za všechny, všichni za jednoho

V záležitosti krachu KTP Quantum vystupuje rovněž několik firem a občanských sdružení, která deklarují svoji snahu pomoci postiženým klientům. První v řadě byla firma ORCA Group, jistě pouze shodou okolností také z Jablonce nad Nisou. Na základě příkazní smlouvy a za úplatu nabízela převzetí zastupování jednotlivých klientů. Po vlně kritiky se odmlčela a od své nabídky podle všeho přechodně ustoupila, aby se později její jméno vynořilo ve spojitosti se sdružením Spartakus, a dokonce též figuruje jako údajný spolupracovník SKP.

Jako druhé v pořadí vzniklo občanské sdružení se sídlem v Klatovech – Jistota a budoucnost. Vytvořilo síť lokálních kontaktních míst, která do značné míry kopíruje předchozí strukturu KTP Quantum. Při vzniku sdružení a náboru členů se angažovali především bývali autorizovaní finanční poradci KTP Quantum, kteří nepochybně využili výbornou znalost prostředí KTP i jeho klientely. Podle vlastních údajů JaB má v současné době sdružení na 17 tisíc členů. Rámcovou dohodu se sdružením o zastupování jednotlivých členů JaB na základě individuálních smluv podepsal advokát Jan Kalvoda, bývalý předseda ODA, bývalý poslanec parlamentu ČR a bývalý ministr spravedlnosti. Podle dohody bude smluvní odměna za zastupování od jednotlivých klientů činit částku v rozmezí 100 až 400 Kč podle výše jejich vkladu v KTP.

Významným bodem programového prohlášení i stanov sdružení Jistota a budoucnost je výslovná deklarace úzké spolupráce a výlučné podpory firmy Swiss Asset Management (CZ), která je, jak už bylo uvedeno výše, podle SKP i podle soudního platebního příkazu, považována za jednoho z největších dlužníků KTP Quantum. Přestože JaB v prohlášení k této věci uvedlo, že bude požadovat úplné splacení všech pohledávek vůči konkurzní podstatě, žádný zásadní krok v úpravě stanov ani programového prohlášení zatím ze strany JaB vůči SAM učiněn nebyl.

Jako prozatím poslední v řadě se na scéně objevilo sdružení Spartakus se sídlem ve Zlíně. Je tvořeno především spolkem finančních poradců „Morava“ a i zde lze vysledovat určitou personální provázanost s bývalými strukturami KTP Quantum. Z internetových stránek firmy ORCA Group lze potom díky odkazu na webu vysledovat, že sdružení  Spartakus patří mezi jejich spolupracující subjekty. Podle některých informací potom ORCA Group spolupracovala se správcem konkurzní podstaty při zpracování klientské databáze a účtů jednotlivých klientů. Zde se tedy spolupracující okruh velmi příznačně uzavírá a proto lze nadcházející novou schůzi věřitelů KTP Quantum očekávat s velkým zájmem.

První schůze věřitelů

První schůzi věřitelů svolal soudce Franc do Hradce Králové na 27.6.2002. Ze všech koutů naší země se zde sjelo několik set věřitelů, řadu z nich měl na základě plné moci zastupovat pan Kalvoda. Teprve na počátku schůze Mgr. Franc oznámil, že se plánovaná schůze nebude konat, neboť se nepodařilo včas zpracovat všechny přihlášky do konkurzního řízení. Místo toho shromáždění prohlásil za jakési informativní setkání klientů KTP. Otázku zákonnosti takového postupu i náhrady za ztrátu času a cestovních výloh účastníků, kteří podle vyhlášky soudu přijeli na schůzi věřitelů, ponechal naprosto stranou. Přitom vyhláška o svolání schůze byla vyvěšena řádně na úřední desce Krajského soudu v Hradci Králové, zatímco s vyhláškou o zrušení schůze se nikdo neobtěžoval, ačkoli vzhledem k termínu uzávěrky pro podání přihlášek do konkurzního řízení (20.6.) bylo s dostatečným předstihem zřejmé, že všechny podklady nemohou být zpracovány včas.

V průběhu samotné informativní schůzky potom vystoupil správce konkurzní podstaty JUDr. Sehnal s přehledem o své dosavadní činnosti. Poté následovala obsáhlá diskuse a řada dotazů, které se týkaly především výpisů z účtů jednotlivých klientů, akcií Médeia Bohemia a Soliter. S dotazy vystoupili jednotliví klienti KTP a pan Kalvoda v zastoupení členů sdružení Jistota a budoucnost, prezentovali se i zástupci vedení sdružení Spartakus. K volbě věřitelského výboru a otázce odvolání správce konkurzní podstaty pochopitelně nemohlo dojít. SKP přislíbil, že na svém webu uveřejní plný zápis z této schůze, avšak dodnes tento slib nenaplnil. Na schůzi se účastnili i zástupci médií – natáčeli zde redaktoři Českého rozhlasu a České televize, avšak nepodařilo zjistit, že by byl přítomen někdo ze žurnalistů píšících do novin nebo časopisů.

Nejvýraznější zážitek nakonec poskytl účastníkům schůze pan Lubor Šnajdr, bývalý autorizovaný finanční poradce KTP Quantum a nyní zástupce sdružení Jistota a budoucnost v Trutnově, podnikatel - majitel bývalého hotelu Moskva také v Trutnově, předtím již veřejnosti známý z televizní reportáže a rozhovoru, ve kterém se stylizoval do pozice poškozeného klienta KTP. Za podpory několika společníků se pokoušel jednání svými vystoupeními narušit. A to takovým způsobem, že mu musel soudce Franc pohrozit, že ho nechá přítomnou policejní ochranou vyvést ze sálu. Základním mottem vystoupení pana Šnajdra byla otázka akcií Médeia Bohemia na jeho klientském účtu. V přítomných proto vyvolal dojem, že před krachem KTP vybral ze svého účtu velkou částku peněz, za něž mu na účtu zbyly akcie MB, takže na něm nyní SKP požaduje vrácení vybraných peněz.

Co přinese nadcházející schůze?

Nová schůze věřitelů byla úřední vyhláškou soudu v Hradci Králové svolána na 6.9.2002. Správce konkurzní podstaty oznámil, že přes jeho dlouhodobé onemocnění jsou již zpracovány všechny přihlášky a doplňující podání, které do konce srpna předá soudu. Doufejme tedy, že schůze již proběhne řádně v tomto termínu a bude zvolen věřitelský výbor, který bude mít klíčovou roli v dalším postupu. O pozice ve věřitelském výboru se zřejmě střetnou zástupci sdružení Jistota a budoucnost a sdružení Spartakus. Vzhledem k uváděnému počtu členů bude podle všeho mít navrch sdružení JaB. Dalším klíčovým bodem bude nesporně návrh na odvolání současného správce konkurzní podstaty a na volbu nového. I zde zřejmě sdružení JaB silou svého počtu členů návrh prosadí. Podle původního návrhu měl být novým SKP bývalý náměstek ministra financí ing. Téra, nyní je jako kandidát JaB uváděn JUDr. Marhan, advokát z Hradce Králové. Proslýchá se i možnost, že JUDr. Sehnal navrhne sám své odvolání s poukazem na své dlouhodobé onemocnění.

Další užitečné informace můžete nalézt na těchto místech:

Krajský soud v Hradci Králové

správce k. podstaty JUDr. Sehnal

ORCA Group s.r.o.

občanské sdružení Jistota a budoucnost

sdružení Spartakus

Posledním klíčovým bodem schůze věřitelů zřejmě bude informace advokáta Jana Kalvody o jeho zjištění v soudním spisu. Jak uvedl ve své zprávě pro členy JaB ze dne 24.7.2002, byla dne 21.6. (tedy ještě před datem konání červnové schůze) předložena panem Purackelem se sídlem ve Spojených arabských emirátech pohledávka za úpadcem KTP Quantum v celkové výši 1,25 mld. Kč, podložená třemi ověřenými kopiemi směnek úpadce. Jistě bude velmi zajímavý názor Mgr. France a JUDr. Sehnala na tuto pohledávku, která by v případě uznání platnosti převyšovala polovinu veškerého klientského majetku. Stejně zajímavé bude vysvětlení, proč o této pohledávce neinformovali věřitele při schůzce dne 27.6.2002. Poslední podstatnou informací nakonec může být i to, kdo jménem úpadce uvedené tři směnky podepsal.

Co se stalo v kauze KTP Quantum a kdo za to může? Dočkají se poškození klienti nějakého odškodnění?
ČTĚTE TÉMA: KTP QUANTUM: SPOLEČNOST JE V KONKURZU

Autor, jehož celé jméno má redakce k dispozici, je jedním z bývalých klientů a nyní věřitelů KTP Quantum a.s.

Autor:


Nejčtenější

Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

Ilustrační snímek

Česká národní banka letos již několikrát zvýšila úrokové sazby, naposledy v srpnu 2018. Některé finanční domy na to...

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...

Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Planeta nám za méně vyhozených bot poděkuje, zamítl prodejce reklamaci

Ilustrační snímek

Nové boty se mu začaly párat už po třech měsících, reklamaci však prodávající neuznal. Možná má nějakou anomálii prstů...

Další z rubriky

Rady odborníka, jak se vyhnout investiční bublině a ztrátě peněz

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Stále víc Čechů se zajímá o to, jak a kam investovat, aby své peníze lépe zhodnotili. „Burza umí nadělovat krásné zisky...

Škola investora: Nehrajte při zdi, ale pozor na averzi k riziku

Ilustrační snímek

V investování platí více než kdekoli jinde úsloví, že nikdo jiný se lépe nepostará o vaše peníze než vy sami. Jak tedy...

Firemní dluhopisy netransparentních firem se šíří trhem

Ilustrační snímek

Řada investičních odborníků doporučuje, aby Češi při sestavování svého investičního portfolia zvážili také investici do...

Nejsou lidi: Za kopečky stále utíká tolik lidí, jako za dob komunismu

Nejsou lidi: Za kopečky stále utíká tolik lidí, jako za dob komunismu

Kurzy.cz Míra nezaměstnanosti je na historickém minimu a sehnat lidi je pro firmy velký problém. Vše ještě zhoršují u některých ...Najdete na iDNES.cz