Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Najděte si kvalitního daňového poradce a ušetřete s ním, kde se dá

aktualizováno 
Daňoví poradci jsou lidé, kteří žijí v říši čísel a znají finty a fígle, které vám třeba pomohou snížit při přiznání daňový základ. A vy tak odvedete menší daň. Proto jsou to lidé vážení a uctívaní. Sami se ale musí řídit dost přísnými předpisy, mají svou Komoru daňových poradců, a dokonce svůj Etický kodex.
Nejdůležitější změnou pro uchazeče o kvalifikační zkoušku na daňového poradce je požadavek na kvalifikaci.

Nejdůležitější změnou pro uchazeče o kvalifikační zkoušku na daňového poradce je požadavek na kvalifikaci. | foto: Profimedia.cz

Komora je čtrnáct let stará
Komora daňových poradců České republiky (KDP ČR) byla ustavující valnou hromadou založena 29. května 1993. Od té doby potvrdila své nezastupitelné postavení v oblasti daňového poradenství i mezi ostatními svobodnými povoláními v České republice. Daňové poradenství je upraveno zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců, kteří poskytují svým klientům právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Zákon také upravuje činnost samotné komory. Ta zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Novelizace kvůli Unii
Zákon č. 523/1992 Sb. byl podle serveru KDP ČR v minulosti novelizován. Novelizace byla přijata z důvodu harmonizace zákona s právem Evropské unie. Tato novela mimo jiné upravuje podmínky výkonu daňového poradenství v České republice daňovými poradci ze zemí EU a současně zajišťuje to, aby byla v členských státech Evropské unie obdobným způsobem respektována práva českých daňových poradců, kteří splnili stanovené podmínky.

Nejdůležitější změnou pro uchazeče o kvalifikační zkoušku na daňového poradce je požadavek na kvalifikaci. Požadováno je vysokoškolské vzdělání na úrovni minimálně bakalářského studijního programu. Komora daňových poradců je také členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org.

Hledám daňového poradce
Pokud si tedy nevyplňujete daňové přiznání sami a nemáte nikoho, kdo by vám daňového poradce doporučil, je dobré se obrátit například na tržiště práce na internetu. To je právě místem, ve kterém se setkává nabídka a poptávka v oblasti služeb daňového poradenství. Jeho hlavním cílem je vytvoření prostředí k efektivnímu nalezení daňového poradce ze strany klientů.

Na rozdíl od seznamu daňových poradců, který je také součástí těchto stránek, není třeba načítat obsáhlý seznam jmen, i když je u nich k dispozici řada údajů. To ale ne vždy odpovídá potřebám. Mnoho z nalezených osob v konkrétních případech nemá o spolupráci zájem, a naopak.

Efektivně
Na druhé straně v řadě případů nedojde ke kontaktu těch, kteří z různých důvodů potencionálně mají o spolupráci zájem. V tržišti práce je možné vyřešit situaci efektivněji. Ve formuláři je zadán konkrétní popis problému, případně detaily požadavku včetně adresy. Nabídka je následně k dispozici daňovým poradcům, kteří do tržiště práce vstupují, a mohou tak optimálně posoudit svůj zájem a přímo kontaktovat zadavatele poptávky s nabídkou svých služeb. Zadavatel pak může komfortně posoudit došlé nabídky a efektivně vybrat partnera ke spolupráci. Stejným způsobem je možné tržiště práce využít při spolupráci samotných daňových poradců.

Pravidla provozu tržiště
Pro personální agentury je tato služba zpoplatněna, pro ostatní je zdarma. Personální agentura je povinna uhradit poplatek dva tisíce korun. Inzeráty jsou zobrazeny na internetových stránkách Komory daňových poradců České republiky v neveřejné části. Ta je pod heslem přístupná jen daňovým poradcům. Inzeráty jsou v systému zobrazeny po dobu jednoho měsíce, zadavatel může zrušit zveřejněný inzerát z jakéhokoli důvodu zasláním požadavku na uvedenou e-mailovou adresu. Požadavek na zrušení musí být zaslán ze stejné e-mailové adresy, ze které byl zaslán inzerát. Dotazy týkající se tržiště práce je možné posílat na e-mailovou adresu uvedenou na stránkách.

Etický kodex
Valná hromada Komory daňových poradců ČR schválila dne 24. listopadu 2006 nový Etický kodex. Vychází z nového kodexu Confédération Fiscale Européenne schváleného v roce 2005. Kodex je dokumentem, který deklaruje profesní standardy daňového poradce zejména ve vztahu k veřejnosti a klientům. Tento nový dokument nahradil s účinností od 1. ledna 2007 původní Etický kodex platný od roku 1997. Zásadní změnou proti původnímu kodexu je závaznost kodexu, protože nový Etický kodex je závazný na principu dobrovolného přihlašování. Kodex tak není závazný pro všechny členy Komory automaticky, ale pouze pro ty, kteří se k němu písemně přihlásí.

Přihlášení k Etickému kodexu je evidováno a zveřejňováno v seznamu daňových poradců. Daňoví poradci se mohou k Etickému kodexu přihlásit písemně, a to zejména prostřednictvím informačního systému na stránkách Komory. V ostatních případech je nutné přihlášení vlastnoručně nebo elektronicky podepsat. Přihlášený daňový poradce obdrží osvědčení o přihlášení se k Etickému kodexu KDP ČR.

Také právnické osoby
K Etickému kodexu se mohou přihlašovat nejen daňoví poradci, ale také právnické osoby, tedy společnosti oprávněné poskytovat daňové poradenství,  a to prostřednictvím písemné přihlášky. Přihlášku musí podepsat člen statutárního orgánu oprávněný za společnost jednat a dále daňový poradce, jehož prostřednictvím společnost podle § 37 odst. 1 obchodního zákoníku daňové poradenství vykonává. Zároveň tak musí být tento daňový poradce sám k Etickému kodexu přihlášený. K přihlášce není nutné přikládat aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Aktuální údaje o společnosti ověří kancelář komory v internetové verzi obchodního rejstříku a v případě nesrovnalostí v údajích může společnost vyzvat k jejich odstranění. Společnost hradí za přihlášení ke kodexu jednorázový poplatek ve výši 10 000 Kč, k jehož úhradě bude vyzvána ihned po zaslání přihlášky. Společnosti přihlášené k Etickému kodexu budou zveřejněny v seznamu na webových stránkách komory www.kdpcr.cz.

Platí v Evropě
Etický kodex KDP ČR, schválený usnesením valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a dále z principu profesní etiky, který je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.

Jednotlivé body kodexu

1. Nezávislost
Při plnění svých povinností musí daňový poradce vždy postupovat s plnou profesní nezávislostí. To se vztahuje jak na zastupování zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

2. Odpovědnost
Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpovědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství poskytováno prostřednictvím právnické osoby, musí odpovědný daňový poradce zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem daňového poradenství touto právnickou osobou zajišťoval daňový poradce.

Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku obdobné povahy musí být kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti.

3. Péče a svědomitost
Při výkonu své profese se musí daňový poradce řídit platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta. Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než daňový poradce přijme zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost.

4. Mlčenlivost Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový poradce musí zajistit dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho zaměstnanci a spolupracovníky.

5. Slučitelné a neslučitelné činnosti Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho profesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.

6. Reklama Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních činnostech.

7. Vztahy s profesními kolegy Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.

8. Odměna Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován.

9. Profesní vzdělávání Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství.

10. Disciplinární sankce KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce za závažné porušení čestného závazku poradce dodržovat tento kodex.

Etický kodex KDP ČR schválený valnou hromadou KDP ČR dne 24. 11. 2006 s účinnosti od 1. 1. 2007.

Autor:


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Proč si před hledáním nové práce pořádně zamést internetovou stopu

Když jste během studií chodili „pařit“, přišlo vám možná docela vtipné dát si na Facebook pár fotek, jak se skvěle bavíte. Jenže teď hledáte zajímavou a dobře...  celý článek

Ilustrační snímek
Studie: český pracovní trh je vyčerpán, potřebuje vzdělané migranty

Českým firmám docházejí zaměstnanci, nemají je kde brát, nezaměstnanost je minimální. Proto jsou otevřenější cizincům, stejně jako ostatní státy. Vyplývá to ze...  celý článek

Biljana Weber, generální ředitelka Microsoftu ČR a SR
Lidé nechtějí zaměstnání, ale smysluplnou práci, říká šéfka Microsoftu

Všeobecně se ví, že nejlepší benefity nabízejí zaměstnancům IT společnosti. Nad seznamem odměn v hodnotě i desítek tisíc měsíčně lidé z jiných oborů jen...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Aby bylo co obchodovat / BIG EXPERT - akcie: týden od 16. 10. 2017
Aby bylo co obchodovat / BIG EXPERT - akcie: týden od 16. 10. 2017

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týd... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.