Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nárok na přechod nájmu má vnuk až po tříletém soužití

aktualizováno 
Po smrti prarodiče byste byli rádi, aby na vás přešla jeho nájemní smlouva. Přechod nájmu se uskuteční pouze, pokud jste s dědou poslední tři roky nepřetržitě vedli společnou domácnost.
I když jste přímý potomek, musíte pro převod nájmu splnit některé podmínky

I když jste přímý potomek, musíte pro převod nájmu splnit některé podmínky

Přijetím zákonů č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, se mění i některá ustanovení občanského zákoníku, která se týkají přechodu nájmu bytu a skončení nájmu bytu.

Důležitá změna spočívá v okruhu osob, na které ze zákona přechází nájem bytu po smrti (nebo opuštění společné domácnosti) nájemce. Mezi osobami, na které přechází nájem poté, co žily s nájemcem v bytě alespoň v den smrti, zůstávají děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, nově přibyl registrovaný partner, pokud prokáže, že žil s nájemcem ve společné domácnosti v den jeho smrti (v den opuštění společné domácnosti) a nemá vlastní byt.

Vnuci a vnučky byli přesunuti mezi další osoby, na které přechází nájem po tříletém soužití ve společné domácnosti s nájemcem a péčí o společnou domácnost. Soud však v případě vnoučat může rozhodnout o přechodu nájmu bytu i v případě, pokud soužití tři roky netrvalo. Zcela nově u cizích osob, nikoliv u přímých příbuzných, může nájem přejít jen tehdy, pokud se nájemce na bydlení těchto osob s pronajímatelem písemně dohodl či písemně souhlasil.

Nájemce souhlas nepotřebuje, chce-li s někým bydlet. V tomto případě má pouze ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne změny. Nárok na přechod nájmu však bez povolení pronajímatele nevznikne. Podmínka písemného souhlasu pronajímatele s bydlením dalších osob podmiňujících přechod nájmu bytu se nevztahuje na příbuzné v řadě přímé včetně vnuků a na osoby, které se do bytu nájemce nastěhovaly před 1. 4. 2006.

K významným změnám došlo i v problematice skončení nájmu bytu. Občanský zákoník upravuje v § 710 způsoby zániku nájmu bytu. Jde o úpravu základních způsobů zániku. Vedle nich nájem bytu zaniká zničením bytu dle § 680 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupením od smlouvy nájemcem nebo pronajímatelem podle § 679 občanského zákoníku, rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu podle § 702 odst. 2 a § 705 občanského zákoníku.

V případě, že se nájemce bytu stane jeho vlastníkem, zaniká rovněž právo nájmu splynutím s vlastnickým právem. Pokud následně vlastnické právo zanikne, nájem se sám o sobě neobnoví. Nájem bytu zaniká rovněž smrtí nájemce, pokud nedojde k přechodu nájmu bytu na osoby, které s nájemcem žily ve společné domácnosti po dobu stanovenou zákonem a nemají vlastní byt.

Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní doba nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

Nájem bytu sjednaný na dobu určitou končí uplynutím této doby a na nájem bytu se již nevztahuje obecné ustanovení o nájmu dle § 676 odst. 2 občanského zákoníku, které umožňovalo nájem prodlužovat. Nově je zavedena výpověď z nájmu pronajímatelem bez přivolení soudu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku. Podrobně pojednáme o novinkách v odpovědích na otázky, které doporučí praktický postup včetně správného doručování výpovědi a obrany proti nepravdivým důvodům výpovědi.

Majitelé domu mi odmítají uznat přechod nájmu bytu po smrti mé babičky (1999), i když jsem s ní žila od roku 1988; v evidenčním listě jsem vedena od roku 1992. Žádnou žalobu na mě sice nepodali, ale ráda bych byt vyměnila a pronajímatel mi odmítá právě z tohoto důvodu dát k výměně souhlas.

V případě, že se nemůžete dohodnout s pronajímateli o vašem nároku na přechod nájmu bytu a splňujete pro jeho přiznání podmínky, pak nemáte jinou možnost, než se svého nároku domáhat soudní cestou. Za potřebné považuji upozornit, že nestačilo v bytě zesnulé babičky být pouze evidována, ale v bytě skutečně bydlet a vést společnou domácnost. Tuto skutečnost budete muset při soudním jednání prokázat např. i slyšením svědků, dalších nájemců z domu, zprávou ošetřujícího lékaře, pečovatelské služby apod.

Majitel domu odmítá provést převod bytu na moji osobu s tím, že nemám nárok. V bytě jsem žil se svým dědou jako vnuk od poloviny ledna tohoto roku, kdy můj trvalý pobyt vyžadoval jeho zdravotní stav. Po krátké době byl dědeček převezen do nemocnice, kde v dubnu zemřel. Žádný jiný byt nemám. Má majitel pravdu?

Ve vašem případě nárok na přechod nájmu bytu nemáte, ledaže byste se s majitelem na tom předem písemně dohodli. Dle § 706 odst. 2 občanského zákoníku totiž nesplňujete jednu z podmínek pro přechod nájmu bytu, a to vedení společné domácnosti s nájemcem nepřetržitě alespoň po dobu tří let. Pouze ve výjimečných případech, jsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodných, může soud rozhodnout, že nárok na přechod nájmu bytu máte, i když soužití ve společné domácnosti tři léta netrvalo.

Vztahuje se na mne přechod nájmu z bytu mojí tety, o kterou jsem se starala předtím, než zůstala v léčebně pro dlouhodobě nemocné, v případě jejího úmrtí? Já sama vlastní byt nemám. Přestože jsem vdaná, můj muž si náš původně společný byt zakoupil do osobního vlastnictví sám.

Pokud jste s tetou skutečně žila v jednom bytě a vedla s ní společnou domácnost, a to po dobu alespoň tří let před její smrtí a nemáte jiný vlastní byt, pak by se na vás vztahoval přechod nájmu pouze v případě, že váš manžel nemá vlastní byt, nebo spolu trvale nežijete. Potom byste se stala spolu s manželem společným nájemcem bytu ze zákona, a to dnem úmrtí původního nájemce bytu, tedy vaší tety.

Právo nájmu tohoto bytu by vám vzniklo tedy ze zákona podle ustanovení § 706 odst. 2 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud zemře nájemce bytu, stávají se ze zákona nájemci bytu také jeho vnuci a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.

Pokud ovšem váš manžel vlastní svůj byt a žili jste spolu s tetou, nemohl vám vzniknout společný nájem bytu po vaší tetě, neboť by nebyla splněna zákonná podmínka, tedy, že váš manžel nemá vlastní byt. Pokud jste s manželem již trvale nežili, společný nájem manželů by nevznikl ani tehdy, jestliže by váš manžel svůj byt neměl.

Nedojde-li s majitelem domu k dohodě o přechodu nájmu nebo v případě, že majitel jednostranným úkonem přechod nájmu neuzná, můžete se obrátit na soud a podat žalobu na určení, že na vás přešel nájem bytu ze zákona. V tomto soudním řízení pak vy sama musíte prokázat, že jste v předmětném bytě žila trvale ve společné domácnosti s tetou, a to po dobu nejméně tří let před její smrtí, a že nemáte vlastní byt.

Bydlel jsem společně s rodiči a sestrou v nájemním bytě. Rodiče i sestra již zemřeli. V létě 1996 jsem se rozvedl a po dohodě s ex-manželkou vzal k sobě do bytu dceru. Požádal jsem majitele o novou nájemní smlouvu a oznámil mu nastěhování dcery. Majitel mi však smlouvu na mé jméno nevystavil. Jak mám legalizovat bydlení mé dcery v bytě a jak získat nájemní smlouvu?

Pokud jste s rodiči skutečně žil v jednom bytě a nemáte jiný vlastní byt, pak novou nájemní smlouvu nepotřebujete, neboť jste se stal nájemcem bytu ze zákona, a to dnem úmrtí původního nájemce bytu, tedy rodičů a později sestry. Postačí tedy pouhý jednostranný úkon majitele domu, že uznává přechod nájmu bytu ze zákona, což lze platně učinit i ústně.

Právo nájmu tohoto bytu vám vzniklo tedy ze zákona dle ust. § 706 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud zemře nájemce bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se ze zákona nájemci bytu jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, pokud prokáží, že s ním žili v den smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.

Společným nájemcem bytu byste se stal již úmrtím druhého z vašich rodičů, a to společně s vaší sestrou. Vaší manželce by mohl vzniknout ovšem společný nájem bytu, neboť jste se stal nájemcem za trvání manželství. Pokud jste spolu již trvale nežili, společný nájem manželů by nevznikl. Pakliže jste tedy v době smrti vaší sestry neměl vlastní byt a vedli jste se sestrou společnou domácnost, stal jste se nájemcem bytu. Výlučným nájemcem bytu byste se po smrti sestry mohl stát tehdy, pokud jste spolu s manželkou v den smrti již trvale nežili a v bytě nežila ani vaše dcera.

Nedojde-li tedy s majitelem domu k dohodě o přechodu nájmu, nebo majitel jednostranným úkonem přechod nájmu neuzná, můžete se obrátit na soud a podat žalobu na určení, že na vás přešel nájem bytu ze zákona. V tomto soudním řízení pak musíte prokázat, že jste v předmětném bytě žil trvale ve společné domácnosti s rodiči a sestrou a že nemáte vlastní byt. Dceru pak můžete přihlásit k trvalému pobytu jako člena domácnosti, pokud prokážete, že byt užíváte na základě nájemního vztahu.

Úryvek z knihy: Rádce nájemníka bytu

1. díl: Nájem bytu je v ČR chráněn zákonem
2. díl: Co by měl vědět každý nájemník 
3. díl: Starý dekret na byt platí i v současnosti 
4. díl: Výše nájemného podléhá vyhlášce
5. díl: Různé nájemní vztahy a co z nich pro vás vyplývá

6. díl: Vaše nájemní smlouva platí i po prodeji domu

7. díl: Škodu způsobenou závadou na domu vám uhradí majitel
8. díl: Pes může být důvod k výpovědi nájmu
9. díl: O klíčích od nájemního bytu rozhoduje pouze nájemník 
 
 

REKLAMA


Úryvek je z knihy
"Rádce nájemníka bytu"
vydané nakladatelstvím
Grada Publishing,
více informací naleznete na
www.grada.cz Autor:


Hypotéční kalkulačka

let %
Vypočítat
Měsíční splátka Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Víte, jak přejít k jiné bance? Otestujte svoje znalosti

Asi většina z nás má u některé z bank běžný účet. Třeba jen proto, aby měla kam chodit výplata nebo abychom mohli platit kartou. Vyznáte se v bankovních...  celý článek

Ilustrační snímek
Kdo vydělá a kdo prodělá na růstu minimální mzdy

Minimální mzda se v Česku od ledna 2018 zvýší z 11 tisíc na 12 200 korun. Nejnižší výdělek tak podle vyjádření Bohuslava Sobotky překročí v příštím roce 40,5...  celý článek

Zaplacením faktury podnikatel uzavírá roční smlouvu. Ilustrační snímek
Vymysleli fintu, jak pro nepozornost inkasovat beztrestně tisíce

Obchodní nabídky nejrůznějšího druhu nacházíme ve firemní poště často. Ale pozor, existují firmy, jejichž obchodní nabídka vypadá jako faktura. A i když ji...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Miliardová investice do továrny na výrobu lithiových baterií HE3DA zahájena
Miliardová investice do továrny na výrobu lithiových baterií HE3DA zahájena

Unikátní stavba dnes byla zahájena v Horní Suché u Havířova. Díky investici v hodnotě 1 miliardy korun od českých inves... celý článek

Adecco spol. s r.o.
Svářeč – Ostrava

Adecco spol. s r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 20 000 - 26 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.