Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Obchodní podíl a jeho pojetí podle stávající a nové právní úpravy

  21:21aktualizováno  21:21
Právní úprava obchodního podílu se v sou­časné době soustřeďuje zejména do zá­kona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Obchodní zákoník"), který mimo jiné upravuje práv­ní vztahy související se vznikem, existencí a zánikem obchodních společností.
Justice, právo, spravedlnost, zákon, paragraf, stíhání

Justice, právo, spravedlnost, zákon, paragraf, stíhání | foto: Profimedia.cz

Základní definici obchodního podílu nalez­neme v ustanovení § 61 odst. 1 Obchodní­ho zákoníku, který stanoví, že "Podíl před­stavuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl ve společnosti, ledaže jde o akciovou spo­lečnost. Podíl ve společnosti nemůže být představován cenným papírem, ledaže jde o akciovou společnost". S ohledem na to, že podle platného českého práva existuje vícero forem obchodních spo­lečností, liší se více či méně úprava ob­chodního podílu a práv s ním souvisejících u jednotlivých forem obchodních společ­ností. Těmito obchodními společnostmi jsou ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 Obchodního zákoníku veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, spo­lečnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a ev­ropské hospodářské zájmové sdružení. Charakter obchodního podílu pak záleží především v tom, zda se jedná o osobní či kapitálovou obchodní společnost.

Právní podstata obchodního podílu

Z uvedené definice obchodního podílu lze vyvodit, že jeho legální obsah má dvě rozdílné stránky. V prvé řadě jde o tzv. kvalitativní stránku obchodního podílu, která je tvořena nedělitelným celkem práv a povinností vztahujícím se k obchodnímu podílu. Jejich výčet je obsažen jak v zá­konné úpravě, tak v textech korporátních dokumentů (např. společenské smlouvě či zakladatelské listině). V této souvislosti je dobré uvést, že pokud nestanoví zákon jinak, není možné jednotlivá práva a po­vinnosti od ostatních vydělovat (např. ne­lze převést právo hlasovací, nicméně lze převést pohledávku za společností z titulu nároku na výplatu zisku poté, co o něm rozhodla valná hromada). Druhou obsaho­vou část obchodního podílu pak předsta­vuje tzv. kvantitativní stránka. Ta vyjadřuje velikost obchodního podílu a rozsah účasti na obchodní společnosti.

Pro vymezení obchodního podílu jako předmětu právních vztahů je potřebné na­hlédnout také do zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník"), a to zejména do jeho ustanovení § 118 odst. 1, podle něhož mohou být předmětem ob­čanskoprávních vztahů věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Podle současné judi­katury a doktríny je obchodní podíl pova­žován za tzv. jinou majetkovou hodnotu, a nikoliv za věc nebo právo ve smyslu uvedeného ustanovení Občanského zá­koníku.

Právní úprava od 1. 1. 2014

Po 1. 1. 2014 bude úprava obchodních společností, a tím také problematika ob­chodního podílu, soustředěna do zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnos­tech a družstvech ("Zákon o obchodních kor­poracích"), společně s obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., ob­čanský zákoník ("Nový občanský záko­ník").

Již z názvu prve uvedeného zákona je pa­trné, že zákonodárce používá nový právní pojem, kterým je "obchodní korporace". Zatímco současný Obchodní zákoník ho­voří o obchodních společnostech a druž­stvech, Zákon o obchodních korporacích používá pro tyto dvě kategorie souhrnný název "obchodní korporace", jejichž defi­nici, stejně jako výčet jednotlivých forem, nalezneme v úvodním § 1 Zákona o ob­chodních korporacích. Obchodními kor­poracemi tedy jsou obchodní společnosti a družstva, přičemž podle nové právní úpravy se výčet obchodních společností, které lze založit, nebude lišit od součas­né právní úpravy (tedy veřejná obchodní společnost a komanditní společnost jako osobní společnosti, společnost s ručením omezeným a akciová společnost jako ka­pitálové společnosti a dále evropská spo­lečnost a evropské hospodářské zájmové sdružení).

Definici bude obsahovat Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích definuje ve svém § 31 podíl identicky jako součas­ná úprava, a to tak, že "Podíl představu­je účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynou­cí", tedy jako souhrn kvalitativní a kvanti­tativní stránky. Ustanovení § 32 mimo jiné dále zakotvuje, že každý společník může mít pouze jeden podíl v téže obchodní kor­poraci, což neplatí pro účast v kapitálové společnost, (tj. pro akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným) a podíl komanditisty (srov. rozdíl oproti stávající právní úpravě, která ve svém § 61 odst. 1 zakotvuje nemožnost vlastnic­tví více obchodních podílů, ledaže jde o akciovou společnost). Nově pak nesmí být podíl společníka v obchodní korpora­ci představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, ledaže se jedná o kapitálovou společnost nebo stanoví-li tak jiný právní předpis (zde je opět rozdíl oproti stávající právní úpravě, kdy pouze u akciové společnosti může být podíl představován cenným papírem. Do budoucna je tato možnost, ač v omezené míře, zakotvena také pro společnost s ru­čením omezeným).

Úprava obchodního podílu v zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ve znění k 8.9.2012):

§ 31

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.
 
§ 32
(1) Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci; to neplatí pro účast v kapitálové společnosti a podíl komanditisty.

(2) Podíl společníka v obchodní korporaci nesmí být představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, ledaže se jedná o kapitálovou společnost nebo stanoví-li tak jiný právní předpis.

(3) Zastavit podíl společníka v obchodní korporaci lze jen za podmínek, za nichž ho lze převést; zastavení podílu v bytovém družstvu lze stanovami podmínit nebo vyloučit.

(4) Je-li podíl v obchodní společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci.

(5) Je-li podíl v družstvu ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků. Jsou-li spoluvlastníky podílu v družstvu manželé, může podíl vůči družstvu spravovat kterýkoliv z nich.

Obchodní podíl jako jiná majetková hodnota

Jak bylo uvedeno již výše, obchodní po­díl je ve smyslu ustanovení § 118 odst. 1 Občanského zákoníku považován za ji­nou majetkovou hodnotu. K tomuto závě­ru lze v zásadě dojít metodou vylučovací. V prvé řadě nelze obchodní podíl pro úče­ly ustanovení § 118 Občanského zákoní­ku považovat za "věc". Ačkoliv Občanský zákoník nikde neuvádí přesnou definici věci movité a jeho ustanovení § 119 odst. 1 pouze rozlišuje věci na movitosti a ne­movitosti (pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem), občanskopráv­ní teorie i praxe vymezují věc v právním smyslu jako ovladatelné hmotné předměty (res corporales) či jako ovladatelné pří­rodní síly (energie vodní, parní, sluneční, elektrická, jaderná), které obojí slouží po­třebám lidí (mají užitnou hodnotu). Uvede­né podmínky musí být v každém případě splněny současně.

Obchodní podíl nelze ve smyslu § 118 Občanského zákoníku považovat ani za "právo", jelikož z definice § 61 odst. 1 Ob­chodního zákoníku je zřejmé, že obchod­ní podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí nejenom práva, ale také povinnosti.

S ohledem na výše uvedené je tedy potře­ba na obchodní podíl nahlížet jako na ji­nou majetkovou hodnotu, což potvrdil také Nejvyšší soud ČR. Ten ve svém rozhodnutí ze dne 20.7.2004 sp. zn. 22 Cdo 700/2004 dovodil, že "S obchodním podílem je spjata majetko­vá hodnota, která je ve smyslu § 118 odst. 1 ObčZ jinou majetkovou hodnotou (ma­jetkem) a jako taková může být předmě­tem občanskoprávních vztahů".

Vydržení obchodního podílu

Ačkoliv přijmeme závěr, že obchodní po­díl není možné považovat za věc, muse­la se v minulosti právní praxe v určitých případech uchýlit k analogickému užití některých konkrétních právních institutů, vztahujících se na věci movité, také na ob­chodní podíl. Bylo to tak například u řeše­ní otázky, zda je možné, aby byl obchodní podíl vydržen v souladu s ustanovením § 134 Občanského zákoníku. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 29.8.2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005, dovodil, že "vy­držení obchodního podílu je podle platné právní úpravy, za analogického použití úpravy vydržení věcí movitých, možné". Nejvyšší soud ČR opřel své rozhodnutí nejenom o podobnost povahy akcií (které lze vydržet jako věc movitou) a obchodní­ho podílu, ale také o teleologický výklad úpravy držby a vydržení a použití zásad, na kterých spočívá Obchodní zákoník, ze­jména za použití zásady právní jistoty. "Za situace, kdy o možnosti vydržet akcii (jako věc movitou) nelze podle platné právní úpravy mít - přesto, že i akcie představu­je souhrn práv a povinností akcionáře, tak jako obchodní podíl představuje souhrn práv a povinností společníka společnosti s ručením omezeným - žádné pochybnos­ti, by byl závěr, že obchodní podíl vydržet nelze, zcela nelogický".

Nový občanský zákoník považuje obchodní podíl za věc

Oproti tomu Nový občanský zákoník bude bez dalšího obchodní podíl za věc pova­žovat. Ustanovení § 489 Nového občan­ského zákoníku stanoví, že "věcí v práv­ním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí". Do budoucna tedy odpadnou časté polemiky nad tím, zda se v konkrétním případě na obchodní podíl použijí analogicky ustanovení o věcech movitých či nikoliv.

Autor:
Finance.iDNES.cz radí

Víte, že investiční doporučení na růst kurzu dolaru tu byla už před rokem?

Další rady k nezaplacení

Hlavní zprávy

Další z rubriky

(Ilustrační snímek)
Veřejná konzultace ke společnostem s jediným společníkem

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci v oblasti práva obchodních společností – konkrétně ohledně společností s ručením omezeným a akciových společností...  celý článek

Státní znak (ilustrační foto).
Veřejná diskuze k proceduře narovnání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval veřejnost k účasti ve veřejné diskusi o Oznámení o proceduře narovnání. Lhůta pro podání připomínek končí dnem...  celý článek

(ilustrační snímek)
Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.   celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Výsledky voleb 2017: Sněmovna omládla a má vyšší podíl žen
Výsledky voleb 2017: Sněmovna omládla a má vyšší podíl žen

21. října 2017 Český statistický úřad zpracoval ve 23:30 hodin konečné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Mandát zí... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.