Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Odměňování ve zdravotnických zařízeních nepodnikatelské sféry

aktualizováno 
ČR v 1. pololetí 2005: Vývoj počtu a struktury zaměstnanců a výsledků jejich odměňování ve zdravotnických zařízeních v I. pololetí 2005 je výrazně ovlivněn změnou kategorií pracovníků nelékařských povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. Z důvodu této změny není možno ve většině kategorií zdravotnických pracovníků navázat na dlouhodobé časové řady, ani provést srovnání s rokem 2004.

Počet zaměstnanců ve zdravotnických organizacích ČR za 1. pololetí 2005 činí 120 307; proti srovnatelnému období roku 2004 došlo ke zvýšení o 53. Pokles počtu zaměstnanců u skupiny organizací zřizovaných územními orgány o 400 byl kompenzován nárůstem u organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Průměrná mzda dosáhla 18 957 Kč, z toho u lékařů 37 282 Kč a  u všeobecných sester a porodních asistentek 17 911 Kč. Oproti stejnému období minulého roku došlo ke zvýšení o 727 Kč  (4%), z toho u lékařů o 1 373 Kč (3,8%).  V dosaženém nárůstu průměrné mzdy se promítá nejen úprava platových tarifů o 7% od 1.1.2005 , ale i růst mimotarifních složek platu o 4,2%. V kategorii lékařů dosáhly tarifní platy 50,8% z průměrné mzdy, u zdravotních sester téměř 67,7% z průměrné mzdy, celkový nárůst platových tarifů dosáhl výše 6,8% a jejich podíl na celkové průměrné mzdě je 63,4%.

Plat za práci přesčas a odměny za pracovní pohotovost vykazují nárůst o 3,2%; u lékařů tyto složky platu zůstaly na prakticky stejné úrovni, tvoří 18% celkové výše průměrné mzdy a dosahují částky 6 716 Kč na jednotlivce. Na jednoho lékaře připadá v průměru 114 hodin práce přesčas s platem 220 Kč na hodinu a 212 hodin pracovní pohotovosti s odměnou 71 Kč na hodinu. Vyplacené prostředky na platy za 1. pololetí t.r. představují v absolutním vyjádření 13,7 mld. Kč a oproti srovnatelnému období minulého roku se  zvýšily o 0,5 mld. Kč. Celkové osobní náklady (vč. ostatních osobních nákladů, zákonného pojistného a FKSP) činí 19,2 mld. Kč.

Průměrná mzda v 1. pololetí 2005

Lékaři  37 282 Kč
Farmaceuti 32 843 Kč
Zdravotní sestry a porodní asistentky 17 911 Kč
OZPBD 19 383 Kč
ZPSZ 18 873 Kč
ZPOD 13 207 Kč
JOP 19 876 Kč
Pedagogičtí pracovníci 20 712 Kč
Technicko hospodářští pracovníci 18 143 Kč
Dělníci 10 605 Kč

Slovníček pojmů:

Zdravotní sestry - všeobecné sestry a porodní asistentky
OZPBD - ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti
ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti
ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilé k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením
JOP - jiní odborní pracovníci a dentisté

Změna kategorií zdravotnických pracovníků v souvislosti se zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. V souvislosti s výše uvedeným zákonem se od 1.4.2004 mění kategorie zdravotnických pracovníků, což má bezprostřední dopad na obsah výsledků odměňování ve zdravotnictví v roce 2004. Zanikly bývalé kategorie SZP, NZP, PZP, JOP VŠ a JOP SŠ, které se nahrazují následujícími kategoriemi:

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

(Ne)zaměstnanost ve zdravotnictví

Zaměstnanost ve zdravotnictví podle evidence úřadů práce v České republice ke dni 30. září 2005: Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí provádí dvakrát do roka šetření podle hlášení úřadů práce v ČR v rozsahu rozšířeném o problematiku zaměstnanosti ve zdravotnictví, a to k 30. dubnu a k 30. září.

Ze souhrnného zpracování a analýzy podkladů šetření ke dni 30. září 2005 vyplývají tyto poznatky:

A. Zaměstnanost lékařů

· na úřadech práce je k 30. 9. 2005 evidováno 347 nezaměstnaných lékařů a farmaceutů, z toho 115 absolventů, tj. lékařů, jejichž celková doba zaměstnání podle jejich kvalifikace nedosáhla 2 let, z nichž 92 dosud vůbec nepracovalo podle získané kvalifikace,
· na úřadech práce je k 30. 9. 2005 nahlášeno 354 volných míst pro lékaře;
· v případě 30 absolventů byly uzavřeny dohody mezi místně příslušnými úřady práce a zdravotnickými zaměstnavateli o plné, popř. částečné úhradě nákladů při zabezpečení odborné praxe (podle ust. § 108 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).

V období posledního roku 2005 se situace mírně zlepšila, což znázorňuje následující graf. Z grafu je rovněž možné vysledovat určitý cyklus uvnitř kalendářního roku, kdy na podzim je nezaměstnanost vždy vyšší než na jaře. Na zvýšenou nezaměstnanost na podzim má vliv především počet absolventů, který je po skončení akademického roku vždy výrazně vyšší než po skončení zimního semestru.

Porovnáním zaměstnanosti absolventů vysokých škol a absolventů lékařských fakult lze zjistit, že z 3007 vysokoškolských absolventů, evidovaných na úřadech práce v ČR bylo 115 lékařů, tj. 3,82 (meziroční nárůst oproti roku 2004 o 1,12 %). Svou roli zde hrají i místní a regionální faktory – ze statistik MPSV vyplývá, že ve 33 okresech neevidují úřady práce nezaměstnané absolventy lékařských fakult.

Lze uvést, že v ČR je 347 nezaměstnaných lékařů, naopak je v ČR zaměstnáno 1389 lékařů (v tom 56 zubních lékařů) a 170 farmaceutů cizinců, viz tab. 12. V ČR pracuje 1202 lékařů (v tom 40 zubních lékařů) a 154 farmaceutů ze Slovenské republiky, z ostatních zemí Evropské unie a ze Švýcarska (evidováno společně na základě bilaterální dohody mezi EU a Švýcarskou konfederací) u nás pracuje 38 lékařů (v tom 3 zubní lékaři), viz tab. 10. Z ostatních zemí, mimo EU a Švýcarsko, u nás vykonává povolání 187 lékařů (v tom 16 zubních lékařů) a 16 farmaceutů. Z toho pouze 91 lékařů (v tom 12 zubních lékařů) a 11 farmaceutů však podléhá povinnosti vyžádat si pracovní povolení.

Z údajů vyplývá, že pokračuje prognózovaný trend stagnace volných pracovních míst pro lékaře a stagnace počtu evidovaných nezaměstnaných lékařů. Vstup České republiky do Evropské unie se neprojevil v tomto ohledu nijak dramaticky, nastartované trendy se odvíjejí bez ohledu na tuto událost. Obavy z masového odchodu kvalifikovaných pracovníků, či naopak z neregulovatelného příchodu pracovních sil se prozatím nepotvrdily.

Přehled vývoje počtu studujících a absolventů lékařských fakult v ČR, vychází z informací zpracovávaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. V roce 2004 ukončilo studium na lékařských fakultách v ČR 960 lékařů s českým státním občanstvím, z toho 841 v oboru všeobecného lékařství a 119 v oboru stomatologie. Studium na lékařských fakultách v ČR ukončilo v témže roce také 187 cizinců.

Počet lékařů, stomatologů a farmaceutů v evidenci úřadů práce v krajích
Kraj Počet nezaměstnaných Počet volných pracovních míst
Praha 76 45
Středočeský 22 20
Jihočeský 7 13
Plzeňský 27 41
Karlovarský 5 43
Ústecký 12 47
Liberecký 8 24
Královéhradecký 18 18
Pardubický 14 11
Kraj Vysočina 14 11
Jihomoravský 61 14
Olomoucký 20 11
Zlínský 24 10
Moravskoslezský 39 46

B. Zaměstnanost zdravotnických pracovníků

V této kapitole je rozebrána zaměstnanost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (§ 5 an. zák. č. 96/2004 Sb., dále jen ZPBD) a  zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (§ 22 an. zák. č. 96/2004 Sb., dále jen ZPSZ).
· na úřadech práce je ke 30. 9. 2005 evidováno 4101 nezaměstnaných ZPBD a ZPSZ, z toho je 758 absolventů, tj. ZPBD a ZPSZ, jejichž celková doba zaměstnání podle jejich kvalifikace nedosáhla 2 let, z nichž 613 dosud vůbec nepracovalo podle získané kvalifikace,
· na úřadech práce je ke 30. 9. 2005 nahlášeno 415 volných míst pro ZPBD a ZPSZ. Zároveň tyto úřady evidují 57 volných míst pro jiné odborné pracovníky (§ 43 an. zák. č. 96/2004 Sb., dále jen JOP).

Lze konstatovat, že se do určité míry podařilo zastavit trend poklesu volných míst pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Nadále však pokračuje zvyšování počtu nelékařských zdravotnických pracovníků evidovaných úřady práce jako nezaměstnaní.

Porovnáním zaměstnanosti absolventů středních odborných škol a absolventů středních odborných škol skupiny oborů 53 lze zjistit, že z 12079 středoškolských absolventů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce v ČR bylo 758 ze skupiny oborů 53 , tj. 6,3 % (v meziročním srovnání došlo k poklesu o 0,7%).
Ke 30. září 2005 je v ČR zaměstnáno 1576 ZPBD a ZPSZ, 307 ZPOD a 25 JOP ze Slovenské republiky, z ostatních zemí Evropské unie a ze Švýcarska (evidováno společně na základě bilaterální dohody mezi EU a Švýcarskou konfederací) u nás pracuje 25 ZPBD a ZPSZ, 12 ZPOD a 1 JOP, viz tab. 10. Z ostatních zemí, mimo EU a Švýcarsko, u nás vykonává povolání 75 ZPBD a ZPSZ, 51 ZPOD a 3 JOP. Z toho pouze 53 ZPBD a ZPSZ, 36 ZPOD a 2 JOP však podléhá povinnosti vyžádat si pracovní povolení.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Autor:


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Stephan Pramstrahler
Hotel může vlastnit jen blázen, říká úspěšný podnikatel

S oblibou o sobě říká, že je blázen. Jinak by prý tuto práci dělat nemohl. Pětapadesátiletý Stephan Pramstrahler vede se svou o generaci mladší ženou Kathi...  celý článek

Ilustrační snímek
Poradna: Mám být na mobilu, v pohotovosti. Kdy můžu říct šéfovi dost?

Zaměstnavatel mi nařídil držet pracovní pohotovost. Můžu to odmítnout, když se mi to nehodí? A dostanu peníze i za to, že nakonec do práce nepůjdu? Pokud jste...  celý článek

Ilustrační snímek
Tradiční benefity netáhnou, lidé chtějí příspěvek na bydlení nebo relax

Minimální nezaměstnanost a boj o uchazeče, který vedou firmy napříč obory, se odráží i v nabídce nefinančních benefitů. Objevují se bonusy, o kterých ještě...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %
Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %

Necelý týden před volbami dál posilují preference hnutí ANO. Raketový nárůst zaznamenala SPD. Rostou také Piráti. Naopa... celý článek

Grafton Recruitment Praha
PLM APPLICATION ENGINEER | PRAGUE 8

Grafton Recruitment Praha
Praha
nabízený plat: 35 000 - 80 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.