Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pojištění malých a středních podnikatelů - 1.část

  17:56aktualizováno  17:56
Popis jednotlivých druhů pojištění malých a středních podnikatelů Vám přináší pojišťovna Zurich.
Tisková zpráva:

V rámci pojištění malých a středních podnikatelů Zurich pojišťovna nabízí tyto druhy pojištění:


* Pojištění movitých věcí, zásob, cenností, elektronických a strojních zařízení
* Pojištění nemovitostí
* Pojištění odpovědnosti
* Speciální pojistné programy
* autosalónů
* leasingových společností a předmětů leasingu
* kanceláří, architektů
* obytných a administrativních budov
* lékařských ordinací
* rozhlasových stanic· Pojištění movitých věcí, zásob, cenností, elektronických a strojních zařízení

Pro ochranu vnitřního vybavení, zásob/zboží můžete uzavřít požární pojištění, které je určeno pro případ poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné movité věci v důsledku: požáru, výbuchu, přímého úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného letadla, jeho dílů nebo nákladu či hašení, stržení nebo vyklizení v důsledku jedné z uvedených událostí.

Toto požární pojištění je možné podle potřeby rozšířit o připojištění pro případ vybraných rizik (rozšíření požárního pojištění o další rizika, např. vodu z vodovodního potrubí, vichřici a krupobití, záplavu a povodeň, sesuv půdy a skal, lavinu, zemětřesení, úmyslné poškození, atd.), připojištění pro případ odcizení nebo přepravy movitých věcí.

Pro ochranu cenností můžete uzavřít požární pojištění, které je určeno pro případ poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné movité věci v důsledku požáru, výbuchu, přímého úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného letadla, jeho dílů nebo nákladu a dále hašení, stržení nebo vyklizení v důsledku jedné z uvedených událostí, připojištění pro případ odcizení a přepravy cenností.

Pro ochranu skla (výlohy, reklamní štíty, skleněné mozaiky) můžete uzavřít pojištění rizika rozbití skla.

K majetkovému pojištění je možné uzavřít i pojištění požárního přerušení provozu, které kryje náhradu škody vzniklou přerušením provozu v důsledku věcné (majetkové) škody. Takovou škodou se rozumí ušlý hrubý zisk provozu a stálé náklady, jež dále nabíhají i při přerušeném provozu, např. mzdy pracovníků, splátky úroků z úvěru aj.

Elektronická zařízení, např. kancelářskou, komunikační,mediální, lékařskou elektroniku můžete pojistit buď stejným způsobem jako movité věci, tedy na rizika působící zvnějšku nebo tzv. technickým pojištěním.

Strojní zařízení, např. klimatizační, kuchyňské zařízení, průmyslové stroje, jeřáby, zdvihací a manipulační mechanismy aj., je možné pojistit dvojím způsobem a to buď v podobném rozsahu jako movité věci nebo tzv. technickým pojištěním. Tímto pojištěním je kryta každá náhlá a nepředvídatelná škoda, není-li ve výlukách, a vztahuje se zejména na škody vzniklé v důsledku projektových či materiálových vad, montážních chyb, přetlaku, podtlaku, roztržení působením odstředivé síly, selháním měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení, zkratu, nadproudu nebo přepětí na elektrických zařízeních strojů, chybou obsluhy atd. s možností připojistit vybraná živelní rizika a riziko krádeže vloupáním.· Pojištění nemovitostí

Pojištění je možné sjednat nejen pro nemovitosti zkolaudované, ale i pro nemovitosti ve výstavbě.

Základním živelním pojištěním pro zkolaudované nemovitosti je požární pojištění, které kryje rizika poškození nebo zničení nemovitosti v případě: požáru; přímého úderu blesku; výbuchu; nárazu nebo zřícení pilotovaného letadla, jeho dílů nebo nákladu; hašení, stržení nebo vyklizení v důsledku jedné z výše uvedených událostí.
Toto základní požární pojištění je podle potřeby možné rozšířit o některé z doplňkových rizik, a to tzv. pojištěním pro případ vybraných rizik, jakými jsou zejména: voda z vodovodního potrubí; vichřice, krupobití; záplava, povodeň; kouř, náraz vozidla, zemětřesení, sesuv půdy, skal, laviny, pád stromů, stožárů a jiných předmětů.
Individuálně lze sjednat i pojištění rizika úmyslného poškození. Pro samotné stavební součásti a příslušenství je možné sjednat i připojištění pro případ jejich odcizení.

Pojistná hodnota Pojištění zkolaudovaných nemovitostí se obvykle sjednává na jejich novou cenu (cena pořizovací). Lze však uzavřít i pojištění na cenu časovou (pro budovy opotřebené o více než 60 % - opotřebení se odečítá) nebo obecnou (pro budovy trvale znehodnocené).

Pojistnou částku nemovitosti si zákazník určuje sám, Zürich Pojišťovna má vlastní metodiku pro výpočet nové, nebo časové ceny nemovitosti, která vychází z vyhlášky MF a zákona o oceňování majetku. Pomocí této metodiky je v případě Vašeho zájmu možné provést kontrolu Vámi stanovené pojistné částky.· Pojištění odpovědnosti

V základním rozsahu se jedná o pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu na věcech, životě a zdraví způsobenou jinému v souvislosti s podnikatelskou činností.

Dále je možné základní pojištění rozšířit o doplňkové odpovědnosti.

pojištění odpovědnosti za věci užívané
pojištění odpovědnosti za věci převzaté za účelem provedení činnosti
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví,usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (finanční škody)
pojištění nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Dalším typem je pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo správy nemovitosti, kde je pojištěna právním předpisem stanovená odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému na životě, zdraví nebo na věci, pokud pojištěný za škodu odpovídá a ke škodě došlo v době trvání pojištění.

Naši nabídku pojištění odpovědnosti jsme doplnili i o pojištění právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu kanceláře včetně odpovědnosti za škodu vzniklou na pronajatých prostorách.· Speciální pojistné programy

Ve snaze maximálně zohlednit specifika jednotlivých druhů podnikání jsme pro své klienty připravili též speciální pojistné programy, které vynikají rozšířeným rozsahem pojistné ochrany "šité na míru" včetně pojištění různých nákladů, které mohou vzniknout v důsledku pojistné události. V současné době nabízíme speciální pojistné programy pro pojištění:

1. Autosalónů
Pojistný program „Pojištění autosalónů“ zahrnuje komplexní majetkové, odpovědnostní, technické a havarijního pojištění pro autorizované prodejce motorových vozidel a vyniká nejenom svoji cenou, ale hlavně nadstandardním rozsahem pojistné ochrany majetku a zpracováním přímo na "míru" (majetkové pojištění se sjednává na novou cenu).

Pojištění může zahrnovat pojištění: budov včetně stavebních součástí, movitých věcí včetně technického zařízení a vybavení, zásob (náhradní díly, příslušenství, zboží), motorových vozidel určených k prodeji (nová, ojetá), vozidel převzatých do opravy, ojetých určených k prodeji, pojištění zvláštních SPZ, skla ­ výloh, světelných reklam a nápisů, cenností (peníze) včetně jejich přepravy do banky; odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za výrobek a odpovědnosti za věci převzaté (vozidla v opravě), regresy zdravotních pojišťoven, speciální technická pojištění pro strojní a elektronická zařízení, havarijní pojištění služebních motorových vozidel (vč. asistenční karty), úrazové pojištění sedadel, atd.

Zürich Pojišťovna Vám navíc zdarma nabízí: pojištění nákladů, které mohou vzniknout v důsledku živelní pojistné události, např. náklady na vyklizení místa škody, náklady na přemístění věcí a jejich ochranu, náklady na obnovu dat nebo náklady na odstranění škod na stavebních součástech budov, které vznikly v souvislosti s krádeží apod.

2. Leasingových společností a předmětů leasingu
Tento pojistný program nabízí komplexní rozsah pojistné ochrany pro pojištění předmětu leasingu se zaměřením na individuální přístup ke konkrétním potřebám každého klienta a vyniká nejen svojí cenou, ale také širokým rozsahem pojistného krytí, jednoduchostí uzavírání pojištění a kvalitní správou pojištění.

Samozřejmostí jsou výhody z uzavření rámcové pojistné smlouvy, bonifikace pojistného v závislosti na dosaženém škodním průběhu, v závislosti na počtu uzavřených smluv či vyúčtování pojistného.

Předmětem pojištění leasingových kanceláří jsou stabilní stroje (stroje pro výrobu a zpracování, manipulační a stavební stroje, technologické zařízení budov), mobilní stroje (zemědělské, lesnické, manipulační, stavební a dopravní stroje, vozidla a zařízení pro všeobecné služby), běžná elektronika (kancelářská technika, komunikační technika, zařízení pro zpracování obrazu,mediální technika, měřící, regulační a kontrolní technika) a speciální elektronika (lékařská elektronika, radiokomunikační technika, diagnostika motorových vozidel, mobilní přenosné přístroje).

3. Architektů
Pojistný program, zahrnující komplexní pojištění architektů a ateliérů, vyniká nejen svoji cenou, ale také rozsahem ochrany majetku a zpracováním přímo na "míru". Majetkové pojištění je sjednáváno na novou cenu.

Celkově pojištění může zahrnovat pojištění movitých věcí, speciální technické pojištění pro elektronické zařízení, pojištění dat, nosičů dat a záznamů, pojištění nákladů na opětovné obnovení dokladů, plánů, nosičů dat, pojištění modelů, vzorů, výstavních exponátů, pojištění cenností (peněz) včetně jejich přepravy do banky, pojištění odpovědnosti za škodu včetně doplňkových částí (vyjma profesní odpovědnosti), pojištění budov, pojištění skla, pojištění odpovědnosti za škodu z držby / správy nemovitosti a za škodu včetně doplňkových částí, havarijní pojištění motorových vozidel včetně odpovědnosti za škodu z jeho provozu či úrazové pojištění sedadel.

Zürich Pojišťovna Vám zdarma nabízí: pojištění nákladů, které mohou vzniknout v důsledku živelní pojistné události, např. nákladů na vyklizení místa škody, nákladů na přemístění věcí a jejich ochranu nebo nákladů na odstranění škod na stavebních součástech budov, které vznikly v souvislosti s krádeží apod.

4. Obytných a administrativních budov
Předmětem pojištění jsou obytné budovy včetně stavebních součástí a příslušenství (přesně specifikované ve smlouvě). Všechny pojišťované budovy musejí být ve výlučném, popř. podílovém vlastnictví pojištěného. Pojištění je možné sjednat i na budovy během výstavby a po dobu provádění stavebních prací, ke kterým je nutné stavební povolení.

Rozsahem pojištění jsou: požární pojištění; pojištění pro případ vybraných rizik; pojištění přerušení provozu - ušlý nájem; pojištění skla; pojištění odpovědnosti za škodu z držby/správy nemovitosti;
pojištění nákladů (např. na vyklizení místa škody);
Pojistná smlouva se sjednává na jeden rok s automatickou obnovou na další rok. Dojde-li ke změně vlastníka, přecházejí práva a povinnosti pojištěného na nového vlastníka.
K této pojistné smlouvě je možné sjednat připojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti.

5. Lékařských ordinací
V rámci speciálního pojistného programu „pojištění lékařských ordinací“ je nabízen komplexní produkt pojištění proti živelným rizikům, přerušení provozu, krádeže vloupáním, loupežnému přepadení v místě pojištění, pokusu o uvedené činy, pojištění skel a odpovědnosti za škodu pojištěného nestátního zdravotnického zařízení, úrazového pojištění a pojištění elektroniky. Pojištění ordinace může obsahovat pojištění movitých věcí ( nábytek, kancelářské vybavení), pojištění lékařských přístrojů, výpočetní techniky atd.

V souvislosti s pojištěním stomatologických ordinací máte u Zürich Pojišťovny výhody: příznivou cenu pojistného, široký rozsah pojistného krytí „šitý“ přímo na míru (odpovědnost provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, úrazové pojištění, kompletní majetkové pojištění, přerušení provozu), pojištění nákladů navíc a bez účtování pojistného ( např. náklady na vyklizení místa škody ).

6. Rozhlasových stanic
Pojistný program pojištění rozhlasových stanic zahrnuje komplexní majetkové, odpovědnostní, technické a havarijní pojištění pro rozhlasové stanice a jedná se o pojištění stavebnicového typu - základ tvoří pojištění typu A, které je možno rozšířit o pojištění typu B.

Základní pojištění (typ A) zahrnuje pojištění: nemovitostí (budov, staveb, hal); stavebního příslušenství, jako jsou výtahy, vzduchotechnika, štuková a jiná výzdoba; movitých věcí, jako je např. vnitřní technické a provozní vybavení; elektroniky (např. výpočetní, projekční a komunikační techniky); strojů – antén pro příjem vysílání, výtahů, kotlů; odpovědnosti za škody, tzn. obecné odpovědnosti i rozšířených odpovědnostních rizik; vozidel – havarijní pojištění i pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
K pojištěním typů B patří pojištění: dat, nosičů dat a obnovy dat, např disket, disků, plánů atd.; skla; cenností a přerušení provozu.

Zürich Pojišťovna Vám zdarma poskytne: pojištění nákladů např. na vyklizení a zbourání, na přemístění a ochranu, na opětovné obnovení dokladů, plánů, nosičů dat atd.


Více informací naleznete na www.zurich.cz.

Autor:


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Recenze novinky: V Česku je od září užitečná pojistka pro živnostníky

Pár nezaplacených faktur může dostat do finančních potíží i zdravou firmu. Velké firmy se pro tento případ pojišťují, ale není to levné a pro drobné...  celý článek

Ilustrační snímek
Častý omyl Čechů: evidenční list důchodového pojištění je k ničemu

Ne každý doklad patří do koše. Pokud jste zaměstnaní a vyhodíte evidenční list důchodového pojištění, který vám vystaví každý rok váš zaměstnavatel, děláte...  celý článek

Ilustrační snímek
O kolik peněz přijdete na nemocenské a jak finanční ztrátu zvládnout

Onemocnění nebo úraz jsou nepříjemné záležitosti. A když se jejich léčba prodlouží, situace se ještě víc komplikuje, a to po finanční stránce. Jak se připravit...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Volební preference Median: Před volbami ztrácí ANO, ČSSD i KSČM na úkor SPD a Pi...
Volební preference Median: Před volbami ztrácí ANO, ČSSD i KSČM na úkor SPD a Pi...

Podpora ANO, ČSSD i KSČM se podle říjnového průzkumu agentury Median od září mírně snížila. Podobně klesala i podpora T... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.