Právní předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1.2.2013 do 15.2.2013

  22:15aktualizováno  22:15
První polovina února nepřinesla žádný významný právní předpis.
Prázdné lavice v Poslanecké sněmovně (ilustrační snímek)

Prázdné lavice v Poslanecké sněmovně (ilustrační snímek) | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Česká sbírka zákonů

Sbírka zákonů nepřinesla v prvních dvou týdnech února žádný nový zákon, pouze několik vyhlášek.

26/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

27/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

28/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

29/2013 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR ve zvláštních případech, tzv. zelenou kartu, je oprávněn podat na zastupitelském úřadu státní příslušník země, která je uvedena ve vyhlášce Ministerstva vnitra; o všechny všechny typy zelené karty budou moci žádat občané ze 43 zemí či oblastí. Centrální evidenci volných pracovních míst, která mohou být obsazena držitelem zelené karty, vede Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

30/2013 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012

31/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Vrbice v okrese Karlovy Vary

Sbírka mezinárodních smluv

Ve sbírce mezinárodních smluv nebyl v první polovině února zveřejněn žádný předpis

Vybrané předpisy EU

Nařízení Rady (EU) č. 85/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 86/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám,podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky, vejce a vaječné výrobky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2013 ze dne 31. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2013

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131 ze dne 28.5.2009)

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 669/2009 a č. 1152/2009

Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 94/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 162/2011, pokud jde o intervenční centra pro rýži ve Španělsku

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 95/2013 ze dne 1. února 2013 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro všechny druhy ryb jiné než lososovité (držitel povolení Lallemand SAS)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 96/2013 ze dne 1. února 2013 o povolení přípravku Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 a přípravku Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Nařízení Komise (EU) č. 101/2013 ze dne 4. února 2013 o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 102/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Spojených států v seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých kopytníků na území Evropské unie, veterinární osvědčení podle vzoru "POR-X" a protokoly pro vyšetřovací metody na vezikulární stomatitidu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 103/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 786/2007, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 104/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu cestujících a osob jiných než cestujících zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 105/2013 ze dne 4. února 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 106/2013 ze dne 4. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 23. ledna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2013/2)

Nařízení Komise (EU) č. 107/2013 ze dne 5. února 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2013, kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem C(2013) 435)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 110/2013 ze dne 6. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gruyère (CHZO)]

Oprava nařízení Komise (EU) č. 1072/2012 ze dne 14. listopadu 2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 318 ze dne 15.11.2012)

Rozhodnutí Rady č. 2013/77/EU dne 4. února 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob jménem Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 112/2013 ze dne 7. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2014, které se týkají hmotné deprivace

Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 u lehkých užitkových vozidel

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 115/2013 ze dne 8. února 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku diklazuril

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 116/2013 ze dne 8. února 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku eprinomektin

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2013 ze dne 8. února 2013, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 4. do 5. února 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2013

Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 2218/1989 ze dne 18. července 1989, kterým se mění nařízení (Euratom) č. 3954/87, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace ( Úř. věst. L 211 ze dne 22.7.1989) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 363)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Nařízení Komise (EU) č. 109/2013 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel a s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP–ESVO (1)

Nařízení Komise (EU) č. 119/2013 ze dne 11. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 120/2013 ze dne 11. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (CHZO)

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2013, kterým Komise schvaluje plány namátkových kontrol, kontrolní plány a společné kontrolní programy pro vážení produktů rybolovu v souladu s články 60 a 61 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (oznámeno pod číslem C(2013) 613)

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 208 ze dne 3.8.2012)

Oprava rozhodnutí Rady 2012/827/ES ze dne 18. prosince 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let (Úř. věst. L 361 ze dne 31.12.2012)

Nařízení Komise (EU) č. 122/2013 ze dne 12. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1950/2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 123/2013 ze dne 12. února 2013, kterým se po sto osmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Nařízení Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení Komise (EU) č. 127/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 758/2011 ze dne 1. srpna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků (Úř. věst. L 199 ze dne 2.8.2011)

Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o partnerství v odvětví rybolovu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 129/2013 ze dne 14. února 2013 o změně nařízení (ES) č. 1121/2009, pokud jde o přechodnou vnitrostátní podporu, která má být zemědělcům poskytována v roce 2013, a nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o snížení související s dobrovolnou úpravou přímých plateb v roce 2013

Směrnice Komise 2013/3/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18

Směrnice Komise 2013/4/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyldimethylamoniumchlorid do přílohy I uvedené směrnice

Směrnice Komise 2013/5/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky pyriproxyfen do přílohy I uvedené směrnice 2013/77/EU

Autor:

Nejčtenější

Dovolená se bude počítat jinak, říká expertka na pracovní právo

Petra Sochorová, expertka na pracovní právo

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změny v čerpání dovolené. Nová úprava dovolených má platit od půlky...

Je králem vlašáku, letos počítá s tržbami kolem 30 milionů korun

Miroslav Volařík se letos stal už potřetí Vinařem roku.

Titul Vinař roku získal před nedávnem Miroslav Volařík z Mikulova. Soutěž vyhrál už potřetí. Přestože letos počítá s...

Roste nám obrat, brzdí nás však nedostatek lidí, říká personalistka

Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2N Telekomunikace

Trh práce kolabuje, nejsou na něm téměř žádní volní uchazeči o zaměstnání. Nezaměstnanost v Česku je přitom na novém...

Úroky na spořicích účtech rostou, zatím pomalu. Sonda v 15 bankách

Ilustrační snímek

Rostou úroky. Zatím to sice není o procenta ročně, ale jistý vzestup se pozorovat dá. A očekávání jsou mírně...

O stavební spoření dál roste zájem, vylepšují se i akční nabídky

Ilustrační snímek

Stavební spoření patří k vyhledávaným spořicím produktům, počty uzavřených smluv narůstají. Díky státní podpoře je...

Další z rubriky

Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

Ilustrační snímek

I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.

Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

Ilustrační snímek

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.

Veřejná konzultace ke společnostem s jediným společníkem

Ilustrační snímek

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci v oblasti práva obchodních společností – konkrétně ohledně společností s...

Proč byste měli okamžitě začít řešit stav svých osobních financí?

Proč byste měli okamžitě začít řešit stav svých osobních financí?

Kurzy.cz Stovky tisíc neobsazených pracovních míst tu nebudou věčně Nízká nezaměstnanost nebude trvat věčně. Dobré časy, které z...

Najdete na iDNES.cz