Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1.10. do 15.10.2012

  22:19aktualizováno  22:19
Uplynulé dva týdny přinesly několik zajímavých legislativních změn. Zmínit je možné novelu insolvenčního zákona, úplné znění zákona o archivnictví (po novele provedené zákonem č. 167/2012 Sb.) a také vyhlášku o výši základní výměry důchodů pro rok 2013. Ve sbírce také vyšla prezidentem púvodně vetovaná novela zákona o hospodaření energií.
Jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku (ilustrační snímek)

Jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku (ilustrační snímek) | foto: Reuters

Novela insolvenčního zákona, potažmo občanského soudního řádu přináší zejména tyto novinky:

  • možnost insolvenčního soudu odmítnout věřitelský insolvenční návrh pro jeho zjevnou bezdůvodnost
  • s tím souvisí také možnost insolvenčního soudu uložit navrhovateli zjevně bezdůvodného návrhu pokutu, a to do výše 50 tis. Kč
  • insolvenční soud získá možnost nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu škody či jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku
  • skončí-li insolvenční řízení odmítnutím insolvenčního návrhu pro vady, zjevnou bezdůvodnost nebo zastavením řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit či zpětvzetím insolvenčního návrhu nebo zamítnutím insolvenčního návrhu, bude dlužník na žádost vyškrtnut ze seznamu dlužníků do 15 dnů od doručení této žádosti.

Předpisy uveřejněné v české sbírce zákonů

318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna přehlasovala u tohoto zákona, který zavádí mj. rozšířenou povinnost energetických průkazů budov, veto prezidenta.

319/2012 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012

320/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (obec Lačnov v okrese Vsetín)

321/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

322/2012 Sb. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

323/2012 Sb. Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

324/2012 Sb. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013

325/2012 Sb. Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013

326/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

328/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.

329/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

331/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

332/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

333/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

334/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

335/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

336/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013

337/2012 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

338/2012 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012

Sbírka mezinárodních smluv

Ve sbírce mezinárodních smluv nebyl v období 1.10. až 15.10.2012 zveřejněn žádný přepis.

Vybraná nařízení a směrnice Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 897/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, kyazofamid, diflufenikan, dimoxystrobin, methoxyfenozid a nikotin v některých produktech a na jejich povrchu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 898/2012 ze dne 1. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES

Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 900/2012 ze dne 2. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agneau de lait des Pyrénées (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2012 ze dne 2. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 903/2012 ze dne 2. října 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 904/2012 ze dne 24. září 2012, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 906/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013

Nařízení Komise (EU) č. 909/2012 ze dne 28. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa a ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

Nařízení Komise (EU) č. 910/2012 ze dne 28. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

Nařízení Komise (EU) č. 911/2012 ze dne 28. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska

Nařízení Komise (EU) č. 912/2012 ze dne 28. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska

Nařízení Komise (EU) č. 913/2012 ze dne 28. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Nařízení Komise (EU) č. 914/2012 ze dne 28. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Nařízení Komise (EU) č. 915/2012 ze dne 28. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblastech IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Nařízení Komise (EU) č. 916/2012 ze dne 2. října 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Litvy

Oprava nařízení Komise (EU) č. 653/2012 ze dne 17. července 2012, kterým se zahajuje přezkum, pro "nového vývozce", nařízení Rady (ES) č. 192/2007 týkajícího se uložení konečného antidumpingového cla na dovoz polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, zrušuje clo z dovozu od jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 188 ze dne 18.7.2012)

Nařízení Komise (EU) č. 899/2012 ze dne 21. září 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, alachlor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dikofol, dimethipin, diniconazol, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, methamidofos, methopren, monokrotofos, monuron, oxykarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, forát, fosalon, procymidon, profenofos, propachlor, quinclorac, kvintozen, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorf a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu, a kterým se do uvedeného nařízení doplňuje příloha V s uvedením standardních hodnot

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o definice, výpočet čistých krátkých pozic, kryté swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy, prahové hodnoty pro oznamovací povinnost, prahové hodnoty likvidity pro pozastavení omezení, významný pokles hodnoty finančních nástrojů a nepříznivé události

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 919/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání s ohledem na regulační technické normy pro způsob výpočtu poklesu hodnoty likvidních akcií a jiných finančních nástrojů

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2012 ze dne 4. října 2012, kterým se zakazují rybolovné činnosti plavidlům používajícím dlouhé lovné šňůry plujícím pod vlajkou Kypru nebo zaregistrovaným na Kypru, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 921/2012 ze dne 8. října 2012, kterým se po sto sedmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 922/2012 ze dne 8. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Směrnice Komise 2012/24/EU ze dne 8. října 2012, kterou se za účelem přizpůsobení jejích technických ustanovení mění směrnice Rady 86/297/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 924/2012 ze dne 4. října 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 925/2012 ze dne 8. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento de Fresno-Benavente (CHZO))

Prováděcí směrnice Komise 2012/25/EU ze dne 9. října 2012, kterou se stanoví informační postupy pro výměnu lidských orgánů určených k transplantaci mezi členskými státy

Nařízení Komise (EU) č. 907/2012 ze dne 20. srpna 2012, kterým se na rok 2012 stanoví "seznam Prodcom" průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 928/2012 ze dne 8. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Phú Quc (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 929/2012 ze dne 8. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jagnięcina podhalańska (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 930/2012 ze dne 10. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2012 ze dne 10. října 2012, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám

Nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 933/2012 ze dne 11. října 2012, kterým se po sto osmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 935/2012 ze dne 11. října 2012, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2013 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 937/2012 ze dne 12. října 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1122/2009 a (EU) č. 65/2011, pokud jde o metodu určování použitelné úrokové sazby na neoprávněně vyplacené částky, které mají být získány zpět od příjemců režimů přímých podpor pro zemědělce podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009, podpory pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a podpory pro odvětví vína podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 938/2012 ze dne 12. října 2012, kterým se pro účetní období EZZF 2013 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 940/2012 ze dne 12. října 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010

Autor:Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Investiční nemovitost je nová past na důvěřivce

Martin Mašát

Z většiny článků o nemovitostech vyplývá, že kdo nyní nekoupí byt či dům jako investici, okrádá rodinu. Ale ceny bytů...

Tugendhatové byli úspěšní průmyslníci, které proslavila jen drahá vila

Fritz a Greta Tugendhatovi

Brněnský rod průmyslníků ve světě proslavila unikátní vila. Ve městě však Tugendhatové, kteří vlastnili textilní firmy,...Povinné ručení bobtná, havarijní pojistka přestává být atraktivní

Ilustrační snímek

Povinné ručení je jedním z hlavních byznysů tuzemských pojišťoven. A jeho podoba se postupně mění. Z jednoduchého...

Je českou internetovou hvězdou. S Jirkou Králem o povolání youtuberů

YouTuber Jirka Král

Před lety tu za trest smažil hranolky, dnes má v McDonald’s vlastní burger. Mezitím se stal jedním z nejvlivnějších...

KOMENTÁŘ: Proč nejsou družstevní byty v Česku příliš v kurzu?

Ilustrační snímek

Dosáhnout na vlastní bydlení je pro řadu lidí velký ekonomický strašák. Jednou z možností je pořízení družstevního...

Další z rubriky

Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Všeobecný zákoník občanský platil na našem území od roku 1811 až do roku 1950

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) jako častého institutu se dotýká...

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

(ilustrační snímek)

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku, zda konkurent může na...

Jak je to s přesčasy? Odpovědi na sedm nejčastějších otázek.

Jak je to s přesčasy? Odpovědi na sedm nejčastějších otázek.

Kurzy.cz Názory na přesčasy se odjakživa různí. Část lidí je ochotná makat navíc, ale jen pokud jim firma přesčasy zaplatí. A ji...

Najdete na iDNES.cz