Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1.8. do 31.8.2012

  21:20aktualizováno  21:20
V české sbírce zákonů bylo zveřejněno několik zajímavých předpisů - především jde o zákon o volbě prezidenta republiky, novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změnu zákona o správních poplatcích.
Senát Parlamentu České Republiky

Senát Parlamentu České Republiky | foto: Dalibor Puchta

Česká sbírka zákonů

267/2012 Sb. Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

268/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

269/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

270/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

271/2012 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

272/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

273/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato novela reaguje na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu a upravuje nově sledování lokalizačních a provozních údajů získavaných telekomunikačními operátory.

274/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o správních poplatcích snižuje správní poplatek za pořízení kopie výpisu z úředního spisu za druhou a další stránku textu.  

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky). Zákon upravuje podrobnosti přímé volby prezidenta republiky.

276/2112 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Novela má za úkol umožnit financování projektů na podporu rozvoje obcí, měst a regionů prostřednictvím evropského projektu JESSICA. 

277/2012 Sb. Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

278/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb.

279/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.

280/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

281/2012 Sb. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

282/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.

283/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně

284/2012 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2012 sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

69/2012 Sb.m.s. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

70/2012 Sb.m.s. Nóta Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

71/2012 Sb.m.s. Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

72/2012 Sb.m.s. Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

73/2012 Sb.m.s. Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

74/2012 Sb.m.s. Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)

75/2012 Sb.m.s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013

Vybraná nařízení a směrnice Evropská unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 703/2012 ze dne 31. července 2012, o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 704/2012 ze dne 31. července 2012, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. srpna 2012

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 705/2012 ze dne 1. srpna 2012, kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2012 ze dne 1. srpna 2012, kterým se po sto sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 707/2012 ze dne 1. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Rady (EU) č. 708/2012 ze dne 2. srpna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Prováděcí směrnice Komise 2012/21/EU ze dne 2. srpna 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 711/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o metody používané k detekční kontrole osob jiných než cestujících a vnášených předmětů

Nařízení Komise (EU) č. 712/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 713/2012 ze dne 3. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 714/2012 ze dne 30. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 718/2012 ze dne 7. srpna 2012, kterým se po sto sedmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 720/2012 ze dne 7. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 721/2012 ze dne 6. srpna 2012, kterým se zakazují rybolovné činnosti pro plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci plující pod vlajkou Řecka nebo Malty nebo zaregistrované v Řecku nebo na Maltě, které loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři

Nařízení Komise (EU) č. 722/2012 ze dne 8. srpna 2012 o zvláštních požadavcích týkajících se požadavků stanovených ve směrnicích Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS s ohledem na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky vyrobené s použitím tkání zvířecího původu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 723/2012 ze dne 8. srpna 2012 o uznání tradičního výrazu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 [Cream - TDT-US-N0017]

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2012 ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 728/2012 ze dne 7. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ser koryciński swojski (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 729/2012 ze dne 8. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (ZTS))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 730/2012 ze dne 9. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 732/2012 ze dne 10. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

Nařízení Komise (EU) č. 734/2012 ze dne 10. srpna 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 735/2012 ze dne 14. srpna 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky hydrogenuhličitan draselný

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2012 ze dne 14. srpna 2012, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2012/13

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2012 ze dne 14. srpna 2012 o ochraně určitých populací v Keltském moři

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 738/2012 ze dne 14. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 739/2012 ze dne 14. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 740/2012 ze dne 14. srpna 2012, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. srpna 2012

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 742/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2012 ze dne 9. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (CHZO)

Nařízení Komise (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2012/13

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 746/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Adoxophyes orana granulovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 753/2012 ze dne 14. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bovški sir (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 754/2012 ze dne 14. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Düsseldorfer Mistery / Düsseldorfer Senf Mistery / Düsseldorfer Urtyp Mistery / Aechter Düsseldorfer Mostert (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 755/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o způsobilost zvláštních nákladů na environmentální opatření v rámci operačních programů organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 756/2012 ze dne 20. srpna 2012, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 757/2012 ze dne 20. srpna 2012 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 759/2012 ze dne 20. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2011 o Státní podpoře SA.29338 (C 29/09 (ex N 264/09)) Spolkové republiky Německo ve prospěch společnosti HSH Nordbank AG (oznámeno pod číslem K(2011) 6483)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 760/2012 ze dne 21. srpna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o intenzitu kontrol provedených členskými státy v rámci režimu mléčných kvót

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 761/2012 ze dne 21. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2012 ze dne 24. července 2012, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Langres (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 764/2012 ze dne 22. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

Směrnice Komise 2012/22/EU ze dne 22. srpna 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyl-(dimethyl)amonium-karbonát do přílohy I uvedené směrnice (1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 766/2012 ze dne 24. července 2012, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Patata di Bologna (CHOP)]

Nařízení Komise (EU) č. 767/2012 ze dne 17. srpna 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

Nařízení Komise (EU) č. 768/2012 ze dne 17. srpna 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

Nařízení Komise (EU) č. 769/2012 ze dne 17. srpna 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

Nařízení Komise (EU) č. 770/2012 ze dne 21. srpna 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Nařízení Komise (EU) č. 771/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se podle čl. 24 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, zavádí celní evidence dovozu bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 774/2012 ze dne 24. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

Nařízení Komise (EU) č. 775/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 776/2012 ze dne 27. srpna 2012 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 777/2012 ze dne 27. srpna 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

Nařízení Komise (EU) č. 779/2012 ze dne 27. srpna 2012, kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2012 ze dne 28. srpna 2012, kterým se stanoví koeficienty přidělení na roky 2012 až 2017 pro příspěvek Unie na podporu uvedenou v článku 103a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro seskupení producentů v odvětví ovoce a zeleniny, pokud jde o plány uznání oznámené do 1. července 2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 781/2012 ze dne 28. srpna 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka a rajčata

Nařízení Komise (EU) č. 784/2012 ze dne 30. srpna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 za účelem uvedení dražební platformy, kterou jmenuje Německo, na seznam a opravuje čl. 59 odst. 7 uvedeného nařízení

Autor:


Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Martin Mašát
NÁZOR: Kam zamíří sazby hypoték. Budeme platit 2,4 nebo 10 procent?

Ceny bytů rostou do nebe, sazby hypoték jsou stále nízké a úvěry si lidé berou jak housky na krámě. Nic ale netrvá věčně. Ceny nemovitostí se zaseknou nebo...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky zdražují, sazby překonaly dvě procenta

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračují v pozvolném růstu. Průměrná úroková sazba v dubnu stoupla na 2,01 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy...  celý článek

Ilustrační snímek
Spočítáno: dofinancovat hypotéku úvěrem je řešením, ale dražším

Od dubna musely banky výrazněji omezit poskytování hypoték nad 80 procent hodnoty nemovitosti. Kdo nemá dostatek hotovosti, hypotéku nezíská. I teď však...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Akciový býk se transformuje, oslabující akcie již investory nezajímají
Akciový býk se transformuje, oslabující akcie již investory nezajímají

Vypadá to, že investoři již nechtějí nakupovat akcie, jejichž cena zkorigovala. Možná je to ale dobré znamení. Od červe... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.