Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů v týdnu od 14.5. do 20.5.2012

  14:10aktualizováno  14:10
V posledním týdnu nebyly v české Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní předpisy. Jako obvykle ovšem výpadek našich zákonodárců více než vykryla činnost Evropského parlamentu a Komise a v Úředním věstníku EU byla uveřejněna celá řada předpisů.
Právní předpisy

Právní předpisy | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česká sbírka zákonů

V české sbírce zákonů byl pod č. 147/2012 Sb. uveřejněn pouze nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012 sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tento nález zrušil § 237 odst. 1 písm. c) ke dni 31.12.2012. Pro úplnost dodáváme, že Ústavní soud se ovšem k této problematice vrátil v nálezu sp. zn. IV. ÚS 1572/11 ze dne 6. března 2012, kde potvrdil, že zrušený paragraf zůstává i nadále použitelný až do dne 31.12.2012. Prakticky to podle Ústavního soudu znamená, že přestože bylo citované ustanovení občanského soudního řádu shledáno protiústavním, nemůže být až do konce tohoto roku důvodem vyhovění ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání sám fakt, že Nejvyšší soud rozhodoval podle této právní úpravy. Úspěch by taková ústavní stížnost mohla mít jen tehdy, pokud by v důsledku konkrétní aplikace § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu došlo k porušení základních práv a svobod stěžovatele.

Text § 237 Občanského soudního řádu (99/1963 Sb.) ve znění do 31.12.2012:

§ 237

(1) Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu,
a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,
b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,
c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
(2) Dovolání podle odstavce 1 není přípustné
a) ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží,
b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení,
c) ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.
(3) Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží.

Ve sbírce zákonů byla dále uveřejněna pouze dvě sdělení ministerstev a to pod č. 146/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Újezd u Černé Hory v okrese Blansko a pod č. 145/2012 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Česká sbírka mezinárodních smluv

Ve sbírce mezinárodních smluv byly zveřejněny tyto smlouvy:

 • pod č. 53/2012 Sb. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
 • pod č. 52/2012 Sb. Protokol o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007
 • pod č. 51/2012 Sb. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech a
 • pod č. 50/2012 Sb. Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury.

Úřední věstník Evropské unie

Z evropských předpisů vybíráme:

 • Nařízení Rady (EU) č. 409/2012 ze dne 14. května 2012, kterým se pozastavuje uplatňování některých omezujících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
 • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 410/2012 ze dne 14. května 2012, kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 411/2012 ze dne 14. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2012 ze dne 30. dubna 2012 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků
 • Nařízení Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 496/2011, pokud jde o minimální obsah benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 554/2008, pokud jde o minimální obsah a minimální doporučenou dávku přípravku enzymu 6-fytázy jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm krůt
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se po sto sedmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 388/2012 ze dne 19. dubna 2012 o změně nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o licenční povinnost u některých zemědělských produktů, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o převod práv vyplývajících z licencí na obiloviny a rýži, které byly dovezeny v rámci celních kvót
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 419/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 562/2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 421/2012 ze dne 16. května 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce května 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 422/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin  

Plný text veškerých dokumentů z Úředního věstníku EU můžete vyhledat zde.

Autor:


Nejčtenější

Studia nejsou levná. Spočítali jsme, kolik stojí měsíčně vysokoškolák

Ilustrační snímek

Mít doma vysokoškoláka je pro mnohé rodiče značná finanční zátěž. Část nákladů na pokrytí studií si často mladí lidé...

Expertka: Ceny za hygienu zubů jsou různé, je to jako v luxusní restauraci

Prezidentka Asociace zubních hygienistek ve své pracovně.

Paní Eva dochází už tři roky na zubní hygienu v Přerově. Za každou návštěvu zaplatí kolem šesti set korun. Její sestra,...Vše o důchodu: Jít do penze dřív, pracovat na procenta či brigádničit

Ilustrační snímek

Ač jste duchem stále mladí, myšlenka na výši důchodu se nejspíš občas vloudí do hlavy každému. A také plány. Jít do...

Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Dostali přidáno, přesto chtějí jinam. V kurzu je práce z domova

Ilustrační snímek

Více než kdy jindy musí být firmy obezřetné k požadavkům svých zaměstnanců. Touha Čechů po změně zaměstnání stále...

Další z rubriky

Uveřejněn manuál pro veřejnou podporu obecně prospěšných služeb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnily obsáhlý manuál, který má dát...

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

Ilustrační snímek

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.

Dohoda o brexitu je na světě. Zajistí Británii bezpečný odchod

Dohoda o brexitu je na světě. Zajistí Británii bezpečný odchod

Kurzy.cz Vyjednavači dospěli k dohodě o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Výsledek teď posoudí zástupci zbývajících 27 čle...

PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.
Obchodník s komoditami – manažer rozvoje

PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 KčNajdete na iDNES.cz