Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů v týdnu od 14.5. do 20.5.2012

  14:10aktualizováno  14:10
V posledním týdnu nebyly v české Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní předpisy. Jako obvykle ovšem výpadek našich zákonodárců více než vykryla činnost Evropského parlamentu a Komise a v Úředním věstníku EU byla uveřejněna celá řada předpisů.
Právní předpisy

Právní předpisy | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česká sbírka zákonů

V české sbírce zákonů byl pod č. 147/2012 Sb. uveřejněn pouze nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012 sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tento nález zrušil § 237 odst. 1 písm. c) ke dni 31.12.2012. Pro úplnost dodáváme, že Ústavní soud se ovšem k této problematice vrátil v nálezu sp. zn. IV. ÚS 1572/11 ze dne 6. března 2012, kde potvrdil, že zrušený paragraf zůstává i nadále použitelný až do dne 31.12.2012. Prakticky to podle Ústavního soudu znamená, že přestože bylo citované ustanovení občanského soudního řádu shledáno protiústavním, nemůže být až do konce tohoto roku důvodem vyhovění ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání sám fakt, že Nejvyšší soud rozhodoval podle této právní úpravy. Úspěch by taková ústavní stížnost mohla mít jen tehdy, pokud by v důsledku konkrétní aplikace § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu došlo k porušení základních práv a svobod stěžovatele.

Text § 237 Občanského soudního řádu (99/1963 Sb.) ve znění do 31.12.2012:

§ 237

(1) Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu,
a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,
b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,
c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
(2) Dovolání podle odstavce 1 není přípustné
a) ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží,
b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení,
c) ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.
(3) Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží.

Ve sbírce zákonů byla dále uveřejněna pouze dvě sdělení ministerstev a to pod č. 146/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Újezd u Černé Hory v okrese Blansko a pod č. 145/2012 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Česká sbírka mezinárodních smluv

Ve sbírce mezinárodních smluv byly zveřejněny tyto smlouvy:

 • pod č. 53/2012 Sb. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
 • pod č. 52/2012 Sb. Protokol o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007
 • pod č. 51/2012 Sb. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech a
 • pod č. 50/2012 Sb. Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury.

Úřední věstník Evropské unie

Z evropských předpisů vybíráme:

 • Nařízení Rady (EU) č. 409/2012 ze dne 14. května 2012, kterým se pozastavuje uplatňování některých omezujících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
 • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 410/2012 ze dne 14. května 2012, kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 411/2012 ze dne 14. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2012 ze dne 30. dubna 2012 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků
 • Nařízení Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 496/2011, pokud jde o minimální obsah benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 554/2008, pokud jde o minimální obsah a minimální doporučenou dávku přípravku enzymu 6-fytázy jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm krůt
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se po sto sedmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 388/2012 ze dne 19. dubna 2012 o změně nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o licenční povinnost u některých zemědělských produktů, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o převod práv vyplývajících z licencí na obiloviny a rýži, které byly dovezeny v rámci celních kvót
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 419/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 562/2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 421/2012 ze dne 16. května 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce května 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 422/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin  

Plný text veškerých dokumentů z Úředního věstníku EU můžete vyhledat zde.

Autor:

Nejčtenější

Naspořil 400 tisíc a zkusil podnikat. Už má 260 zaměstnanců a míří výš

Praha,24.10.2018, Petr Palas, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Petr Palas začal při studiích na vysoké škole pracovat. Sbíral zkušenosti a střádal vydělané peníze. Pak založil v Brně...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Zdražování pojistného se řidičům nelíbí, pojišťovny se proto snaží

Pojišťovny vědí, že klienti nesou zdražování nelibě, proto se snaží v povinném...

Asistenci zavoláte jedním zmáčknutím tlačítka. Na mobilu sledujete, jak k vám jede odtahové auto. Technik vám hned při...

Nepřetěžujte zaměstnance, ať o ně nepřijdete, radí expertka

Ilustrační snímek

Podzim patří k nejnáročnějším obdobím v roce, obzvlášť pokud jde o nápor na psychiku. Navíc zaměstnavatelé v...

Vydáte stovku, pětikoruna se vám vrátí, někdy i mnohem víc

Existuje nabídka řady firem, které vám za nákupy přes svůj portál dávají...

Utrácíte, a přesto šetříte. To není protimluv, ale nabídka řady firem, které vám za nákupy přes svůj portál dávají...

Další z rubriky

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Občanský zákoník (ilustrační foto).

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník...

Noví předsedové okresních a krajských soudů

Soud v Jihlavě.

Prezident republiky a ministryně spravedlnosti včera jmenovali nové předsedy okresních a krajských soudů.

Stanovisko Nejvyššího soudu k promlčení nároku na omluvu

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 11.9.2013 stanovisko, které se týká...

Zpověď zklamaného bitcoinového nadšence a pokrytectví jeho kolegů

Zpověď zklamaného bitcoinového nadšence a pokrytectví jeho kolegů

Kurzy.cz Michael J. Casey je členem vedení serveru CoinDesk a je členem výzkumného týmu zabývajícího se blockchainem na Digital ...

Najdete na iDNES.cz