Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů v týdnu od 27.5. do 1.6.2012

  17:14aktualizováno  17:14
Poslední týden byl na předpisy ve sbírkách zákonů obzvláště bohatý. V české sbírce zákonů tak bylo uveřejněno celkem 20 různých předpisů.
Občanský zákoník (ilustrační foto).

Občanský zákoník (ilustrační foto). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česká sbírka zákonů

V české sbírce zákonů byly uveřejněny tyto předpisy:

 • pod č. 162/2012 Sb. Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
 • pod č. 163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
 • pod č. 164/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 • pod č. 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů  
 • pod č. 167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • pod č. 168/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • pod č. 169/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony    
 • pod č. 170/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů    
 • pod č. 171/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 • pod č. 172/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů 
 • pod č. 173/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • pod č. 174/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • pod č. 175/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • pod č. 176/2012 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
 • pod č. 177/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • pod č. 178/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • pod č. 179/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele
 • pod č. 180/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
 • pod č. 181/2012 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka mezinárodních smluv

Ve sbírce mezinárodních smluv byla v minulém týdnu uveřejněna pouze jedna smlouva a to Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (č. 58/2012 Sb.m.s.).    

Úřední věstník Evropské unie

V úředním věstníku EU byly uveřejněny mimo jiné tyto právní předpisy:

 • Nařízení Komise č. 446/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur
 • Nařízení Komise č. 447/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů
 • Nařízení Komise č. 448/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy
 • Nařízení Komise č. 449/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 451/2012 ze dne 29. května 2012 týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny doplňkových látek k silážování z trhu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 452/2012 ze dne 29. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012 
 • Nařízení Komise (EU) č. 454/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VI a VII, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2012 ze dne 22. května 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2012 ze dne 30. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2012 ze dne 30. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 458/2012 ze dne 31. května 2012, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
 • Nařízení Komise (EU) č. 459/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6)
 • Nařízení Komise (EU) č. 460/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu v kategorii 9 "mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov" v hospodářské oblasti Mauritánie plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) č. 461/2012 ze dne 31. května 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 1178/2008, pokud jde o úpravy týkající se odstranění proměnných nových průmyslových objednávek
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 462/2012 ze dne 31. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 463/2012 ze dne 31. května 2012, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2012
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 466/2012 ze dne 1. června 2012, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku chlorsulon
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2012 ze dne 1. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny.

Plný text veškerých dokumentů z Úředního věstníku EU můžete vyhledat zde.

Autor:

Nejčtenější

Naspořil 400 tisíc a zkusil podnikat. Už má 260 zaměstnanců a míří výš

Praha,24.10.2018, Petr Palas, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Petr Palas začal při studiích na vysoké škole pracovat. Sbíral zkušenosti a střádal vydělané peníze. Pak založil v Brně...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Nejčastější triky obchodníků: jak je rozpoznat a nesednout jim na lep

Ilustrační snímek

Každému se může stát, že si koupí něco, co nemá hodnotu. A nemusí jít přímo o nákup u „obchodníků s teplou vodou“....

Zdražování pojistného se řidičům nelíbí, pojišťovny se proto snaží

Pojišťovny vědí, že klienti nesou zdražování nelibě, proto se snaží v povinném...

Asistenci zavoláte jedním zmáčknutím tlačítka. Na mobilu sledujete, jak k vám jede odtahové auto. Technik vám hned při...

Lidé bez práce volí raději brigádu, nově je v kurzu mikrozaměstnávání

Největší zájem je o administrativní výpomoc nebo kvalifikovanou brigádu v...

Pracovní trh aktuálně nabízí téměř 320 tisíc volných pozic, přesto je v České republice stále přes 200 tisíc lidí bez...

Další z rubriky

Jmenováni tři noví předsedové okresních soudů

Ilustrační snímek

Ministryně spravedlnosti dnes jmenovala tři nové předsedy okresních soudů.

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

Ilustrační snímek

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku, zda konkurent může na...

Veřejná diskuze k proceduře narovnání

Státní znak (ilustrační foto).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval veřejnost k účasti ve veřejné diskusi o Oznámení o proceduře narovnání....

Zpověď zklamaného bitcoinového nadšence a pokrytectví jeho kolegů

Zpověď zklamaného bitcoinového nadšence a pokrytectví jeho kolegů

Kurzy.cz Michael J. Casey je členem vedení serveru CoinDesk a je členem výzkumného týmu zabývajícího se blockchainem na Digital ...

Najdete na iDNES.cz