Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Předpisy ze sbírek zákonů za období 16.4. až 30.4.2013

  17:03aktualizováno  17:03
Milovníky pravého českého česneku možná zaujme nařízení Komise (EU) č. 352/2013 ze dne 17. dubna 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku pro období od 1. června 2013 do 31. srpna 2013, které má za cíl upravit podmínky licencí pro dovoz česneku zejména z Číny. Zajímavým počinem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Z české sbírky zákonů lze upozornit na novelu Ústavy a změny v předpisech o silničním provozu.
Senát Parlamentu České Republiky

Senát Parlamentu České Republiky | foto: Dalibor Puchta

České předpisy ze sbírky zákonů

95/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013

96/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

97/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

98/2013 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Novela Ústavy nabyla účinnosti 1. května. Novela mění pravidla pro trestní stíhání poslance či senátora, které i nadále nebude možné trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímiž jsou členy. Pokud by ale Sněmovna nebo Senát s vydáním nesouhlasily, nic nebrání stíhání zákonodárce po zániku jeho mandátu, pokud nebude znovu zvolen. Podobné pravidlo bude platit pro ústavní soudce.

99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

100/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

101/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Řidiči, pokud nejezdí profesionálně, budou muset absolvovat první povinnou zdravotní prohlídku až v 65 letech. Další prohlídce se budou muset řidiči podrobit stejně jako dosud v 68 letech a pak pokaždé po dvou letech.

102/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nová úprava reaguje zejména na požadavky praxe, kontrolních orgánů a cestujících. Hlavním cílem bylo zjednodušit a zpřehlednit pravidla pro provozování taxislužby. Novela také ztěžuje obcházení zákona a páchání trestné činnosti při poskytování této služby tím, že přesně vymezuje povinnosti dopravců a řidičů taxislužby a zpřísňuje sankce za jejich porušení. Dopravní úřady budou moci v závažných případech ukládat řidičům taxislužby i zákaz činnosti. Novela zároveň přináší úspory nákladů, neboť odstraňuje některé nadbytečné administrativní činnosti.

Bližší a podrobnější informace ke změnám v taxislužbě lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva dopravy v sekci Veřejná doprava (www.mdcr.cz).

103/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Tento zákon mění například postup při vyhlašování mezinárodního pátrání nebo při žádostech o vydání uprchlých a hledaných osob, které jsou v Česku podezřelí ze spáchání trestného činu. Žádost o vydání má nahradit mezinárodní zatýkací rozkaz.

105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

106/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

107/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

108/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

109/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50%průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

110/2013 Sb. 110. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

111/2013 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

112/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sbírka mezinárodních smluv

33/2013 Sb.m.s. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království

34/2013 Sb. Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

35/2013 Sb. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci

36/2013 Sb. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Právo EU

Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Mali o postavení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) v Republice Mali, rozhodnutí č. 2013/178/SZBP

Nařízení Komise (EU) č. 338/2013 ze dne 15. dubna 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii upravuje nařízení (EU) č. 1125/2010, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 339/2013 ze dne 15. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 340/2013 ze dne 15. dubna 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. dubna 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 341/2013 ze dne 16. dubna 2013 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2012/13 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na "dodávky" a "přímý prodej"

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2013 ze dne 16. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2013 ze dne 16. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 350/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bixafen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 351/2013 ze dne 17. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 352/2013 ze dne 17. dubna 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června 2013 do 31. srpna 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 353/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky salátové, třešně, s výjimkou višní, meruňky, rajčata, švestky, broskve včetně nektarinek a stolní hrozny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka maltodextrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka halosulfuron-methyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 357/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 903/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 373/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a pro menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 358/2013 ze dne 18. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 360/2013 ze dne 18. dubna 2013, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2013 ze dne 19. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 362/2013 ze dne 19. dubna 2013 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2013 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 364/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 366/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus firmus I-1582 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 368/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 369/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfonáty draselné a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 370/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2013 ze dne 22. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 372/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2013 ze dne 23. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Candida oleophila kmen O a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2013 ze dne 23. dubna 2013 o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 375/2013 ze dne 23. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiromesifen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 376/2013 ze dne 23. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2013 ze dne 24. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2013 ze dne 24. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Nařízení Komise (EU) č. 344/2013 ze dne 4. dubna 2013, kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí při nabízení valifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii používat označení "EuVECA", a přispívá tak k hladkému fungování vnitřního trhu. Stanoví rovně

ž jednotná pravidla nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu kvalifikovaným investorům v Unii, složení portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, investičních nástrojů a technik, které smějí používat kvalifikované fondy rizikového kapitálu, jakož i organizace, jednání a transparentnosti správců, kteří nabízejí kvalifikované fondy rizikového kapitálu v Unii.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 380/2013 ze dne 25. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1141/2010, pokud jde o předkládání úplné doplňující dokumentace úřadu, ostatním členským státům a Komisi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 381/2013 ze dne 25. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 382/2013 ze dne 25. dubna 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 383/2013 ze dne 25. dubna 2013, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 108 ze dne 18.4.2013)

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím o obecných zásadách účasti Jordánského hášimovského království na programech Unie č. 2013/202/EU

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži jménem Evropské unie č. 2013/203/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 384/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 386/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 387/2013 ze dne 23. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 388/2013 ze dne 26. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Úř. věst. L 265 ze dne 11.10.2011)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( Úř. věst. L 224 ze dne 21.8.2012)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 393/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokud jde o kritéria způsobilosti a oznamovací povinnosti týkající se odrůd konopí pro uplatňování režimů přímých podpor pro zemědělce

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 394/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2013 ze dne 29. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Autor:
Finance.iDNES.cz radí

Víte, že cestovní pojištění vás chrání proti vysokým výlohám na léčení v zahraničí?

Další rady k nezaplacení

Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)
Stanovisko Nejvyššího soudu k promlčení nároku na omluvu

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 11.9.2013 stanovisko, které se týká lhůty promlčení nároku na náhradu...  celý článek

Soud v Jihlavě.
Noví předsedové okresních a krajských soudů

Prezident republiky a ministryně spravedlnosti včera jmenovali nové předsedy okresních a krajských soudů.  celý článek

Státní znak (ilustrační foto).
Veřejná diskuze k proceduře narovnání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval veřejnost k účasti ve veřejné diskusi o Oznámení o proceduře narovnání. Lhůta pro podání připomínek končí dnem...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Výsledky voleb a preferenční hlasy. Koho voliči dostali do sněmovny?
Výsledky voleb a preferenční hlasy. Koho voliči dostali do sněmovny?

Hvězdou letošních voleb je teprve jednadvacetiletý Dominik Feri, který se z posledního místa na pražské kandidátce TOP ... celý článek

Adecco spol. s r.o.
Elektromechanik – Ostrava – 2 směnný provoz

Adecco spol. s r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 20 000 - 25 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.