Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Přehled: vyplňte si sociální pojištění

aktualizováno 
Formulář pro správu sociálního zabezpečení budete vyplňovat, když jste si v minulém roce vydělali nějaké peníze podnikáním. Pokud není podnikání vaším hlavním zdrojem příjmů, a roční zisk se vešel do 45 200 korun, nemusíte ze svých příjmů sociální pojištění platit.
důchodce

důchodce

Řádek 1 až 3: Do jednotlivých okének vyplňujete příjmení, jméno a titul, tak jak je máte v občanském průkazu.

Model: Anna Stará se v lednu 2007 provdala. Celý rok 2006 podnikala pod svým předchozím jménem Novotná, ale do přehledu vyplní své současné příjmení.

Řádek 4: Vepište datum svého narození.

Řádky 5 až 8: Do jednotlivých okének uveďte adresu svého bydliště, opět podle občanského průkazu. Vypisujete aktuální bydliště, a to i v případě, že jste se během roku 2006, za který vypisujete přehled, stěhovali.

Zvýrazněné okénko vpravo: Vhorním řádku vypište své rodné číslo, do dolního vepište jako variabilní symbol číslo, které vám přidělila správa sociálního zabezpečení. Pokud toto číslo neznáte, zatelefonujte na pracoviště správy, pod které spadáte, a zeptejte se na ně.

Řádek 9: V tomto řádku si vybíráte ze tří možností:

■ buď jste pouze podnikali, pak jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost hlavní.

■ nebo jste byli zaměstnaní, na rodičovské dovolené, v důchodu, … a samostatná výdělečná činnost vám sloužila jako přivýdělek, potom jste provozovali samostatnou výdělečnou činnost vedlejší.

■ třetí možnost zahrnuje kombinaci – část roku jste se živili zcela samostatně, část roku jste kromě podnikání měli i jiný zdroj příjmů.

Pokud jste zaškrtli okénko „jen vedlejší“, nebo „hlavní i vedlejší“, nezapomeňte vyplnit oddíl 3 „Vedlejší samostatná výdělečná činnost“.

Model: Anna je pouze podnikatelka, zaškrtne tedy volbu „ano“.

Řádek 10: „Ano“ zaškrtnete, když vaše daňové přiznání zpracovává daňový poradce a termín na jeho odevzdání bude až 30. červen. Tím se posune i termín na odevzdání přehledu pro správu sociálního zabezpečení.

Model: Služeb daňového poradce Anna nevyužívá, označí tedy možnost „ne“.

Řádek 11: Daňové přiznání musíte podávat, když

■ máte příjmy z více zaměstnání současně a příjem z ostatních zaměstnání vám nezdanili srážkovou daní;

■ máte příjem z podnikání nebo z pronájmu nad 15 000 korun ročně nebo vykazujete daňovou ztrátu;

■ máte příjem ze zaměstnání a ostatní zdanitelné příjmy (z podnikání, pronájmu) přesáhly za rok 6000 korun;

Model: Anna měla příjmy 440 000 korun, daňové přiznání tedy podat musí.

Řádky 12 a 16: Pozor, daň z příjmů stanovená paušální částkou není zdaleka to samé, co výdaj uplatňovaný paušálem. Zatím co paušální výdaje používá hodně podnikatelů, kteří mají skutečné výdaje nízké, nebo se jim prostě nechce vést evidence výdajů, paušální daň neplatí skoro nikdo – je to daň, na které se předem dohodnete za poměrně složitých podmínek s finančním úřadem. Pokud si nejste vědomi takové složité dohody, s klidným svědomím zaškrtněte „ne“, jinak vyplňte i datum ve vedlejším řádku 16.

Řádek 13: Ano zaškrtněte, jen pokud jako podnikatel účtujete v hospodářském roce (zjednodušeně: jinak než od 1. 1. do 31. 12.).

Řádek 14: Pokud jste v roce 2006 zahájili či obnovili podnikání, napište datum.

Řádek 15: Data vyplňte, pokud jste s finančním úřadem domluveni, že můžete podat daňové přiznání později než koncem března 2007.

Řádky 17 až 21: Jestliže jste uvedli, že vaše samostatná výdělečná činnost byla vedlejší, musíte to správě sociálního zabezpečení napsat a doložit. Vyplníte příslušná data a připravíte potvrzení, pakliže jste:

■ zaměstnanec a měl jste v roce 2006 příjmy alespoň 90 840 korun

■ invalidní či starobní důchodce (pobíráte-li důchod od České správy sociálního zabezpečení, nemusíte dokládat žádné potvrzení)

■ na rodičovské dovolené, či pečujete o blízkou osobu

■ ve výkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR

■ student do 26 let

■ ve vazbě, či ve vězení, déle než 3 měsíce

Řádek 22: Vypíšete příjmy, které jste v roce 2006 získali podnikáním. Naleznete je na příloze 1 daňového přiznání.

Model: Anna zapisuje podnikatelské příjmy 440 000 korun, příjem z pronájmu neuvádí, protože to není příjem z podnikání (není uveden v Příloze 1).

Řádek 23: Vypíšete výdaje, které jste měli v souvislosti s podnikáním. Opět je naleznete na příloze 1 daňového přiznání.

Model: Anna zapisuje výdaje 260 000 korun, výdaje spojené s pronájmem neuvádí.

Řádek 24: Od řádku 22 odečtěte řádek 23. Pokud jste vykonávali v roce 2006 pouze vedlejší výdělečnou činnost a v tomto řádku vám vyšla částka nižší než 45 200 korun, vyplňte hned do řádků 27 až 30 nulu. Když se totiž nepřihlásíte k důchodovému pojištění dobrovolně, nemusíte platit nic.

Model: Anna Stará zapisuje rozdíl 180 000 korun, ze kterého bude následovně počítat pojistné.

Řádek 25: Zapíšete počet měsíců, kdy jste vykonávali hlavní/vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pozor, zapisují se všechny měsíce, když jste například začali podnikat 15. května, bude květen započten, i když nejde o celý kalendářní měsíc.

Model: Anna pouze podnikala, měla tedy hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Podnikala po celý rok, vepíše číslo 12.

Řádek 25a: Od údaje v řádku 25 odečtěte ty celé kalendářní měsíce, kdy jste měli nárok na nemocenskou. Pozor, tentokrát se počítá s celými měsíci od prvního do posledního dne. Například nemoc od 2. 5. do 29. 6. se sem neuvádí.

Model: Anna si nemocenskou neplatí, opisuje tedy údaj z řádku 25.

Řádek 26: Hodnotu z řádku 24 vydělte součtem měsíců z řádku 25a.

Model: Anna počítá: 180 000 : 12 = 15 000

popisekDAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE
Opět vám pomáháme s daněmi

Řádek 26a: Pokud jste v řádku 9 zaškrtli, že jste byli v roce 2006 „hlavní i vedlejší“ podnikatel, musíte své příjmy nyní rozdělit na onu část hlavní a část vedlejší. V okénku „hlavní činnost“ vepište výsledek řádek 26 krát řádek 25a (okénko hlavní činnost). V okénku „vedlejší činnost“ vynásobíte řádek 26 s řádkem 25a (okénkem vedlejší činnost).

Řádek 27: Do tohoto řádku vypočtete svůj vyměřovací základ. Je to polovina vašich průměrných příjmů, od kterých jste odečetli výdaje. Tedy řádek 26 (případně součet okének 26a, u těch, kdo měli činnost hlavní i vedlejší) děleno 2.

Model: Anna zapisuje 90 000 korun

Řádek 27a: Vyplňují jen ti, kdo měli „hlavní i vedlejší“ činnost. Do prvního okénka zapíší řádek 25a (hlavní) x 4709, do druhého okénka řádek 25a (vedlejší) x 1884.

Řádek 28: Zde vypisují různé údaje podnikatelé, kteří měli hlavní, vedlejší nebo obojí činnost.

hlavní: přepište hodnotu z řádku 27, nejméně však 56 508, nejvíce 486 000 Kč.

vedlejší: přepište hodnotu z řádku 27, nejméně však 22 608, nejvíce 486 000 Kč.

hlavní i vedlejší: sečtěte hodnoty z řádku 27 jak z hlavní, tak z vedlejší činnosti a vepište je sem. Maximum je opět 486 000 korun, minimum součet údajů na řádku 27a (hlavní + vedlejší) nebo součet údajů 27 a (hlavní) a 27 (vedlejší), v úvahu berte vyšší hodnotu.

Model: Anna zapisuje 90 000 korun.

Řádek 29: Možná vám vyměřovací základ, který jste vypočetli, připadá nízký a chtěli byste si ho zvýšit. Můžete to udělat na tomto řádku. Pamatujte, že horní hranice je i tak 486 000 korun. Čím vyšší vyměřovací základ, tím vyšší pojistné, ale také základ pro stanovení výše důchodu. Pro starší lidi, kterým se již důchod blíží, to může být zajímavá alternativa. Snižovat vyměřovací základ není možné.

Model: Anna opisuje 90 000 korun, na zvyšování vyměřovacího základu nemá zájem.

Řádek 30: Počítáme pojistné. Řádek 29 krát 0,296. Výsledek zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

Model: 90 000 x 0,296 = 26 640 korun

Řádek 31: Sečtěte všechny zálohy, které jste jako podnikatel v roce 2006 zaslali správě sociálního zabezpečení a na důchodové pojištění (pojistné na nemocenské pojištění se sem nezapočítávají).

Model: Anna zapisuje plnou výši záloh 27 600 korun, nemocenskou si u správy sociálního zabezpečení neplatí, takže nepotřebuje nic odečítat.

Řádek 32: Rozdíl mezi pojistným a zaplacenými zálohami. Kladný výsledek znamená, že budete doplácet, záporný, že máte přeplatek a dostanete peníze zpět.

Model: Anna vypočítala, že správě sociálního zabezpečení zaplatila na zálohách 960 korun navíc.

Oddíl 5 „Způsob použití přeplatku“

Pokud máte přeplatek, sdělte zde správě sociálního zabezpečení, jak s ním má naložit. Můžete ho použít jako předplatné na zálohy pro kalendářní rok 2007 (v tom případě zaškrtněte okénka u měsíců, které má přeplatek pokrýt), nebo si peníze nechat poslat na účet či složenkou.

V dalším oddíle 6 „Výše zálohy na důchodové pojištění...“ zaškrtněte nejprve, zda budete v roce 2007 podnikat „na plný úvazek“ – v tom případě budete OSVČ s hlavní činností. Pokud při podnikání třeba studujete, jste na rodičovské dovolené či jste zaměstnanec zaškrtněte okénko vedlejší činnost.

Řádek 33: Zde vypočtete vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na rok 2007. Rozdíl mezi podnikatelskými příjmy a výdaji (řádek 24) vydělte dvěma a výsledek vydělte celkovým počtem měsíců, kdy jste podnikali (řádek 25). Výsledek zapište do řádku 33 s tímto omezením

■ OSVČ hlavní uvede minimálně částku 5035 korun, maximálně 40 500 korun,

■ OSVČ vedlejší uvede minimálně částku 2014 korun, maximálně 40 500 korun.

Model: Anně Staré vyšel její měsíční vyměřovací základ 7500 korun.

Řádek 34: Vypočtěte řádek 33 krát 0,296. Výsledkem je měsíční záloha, kterou budete správě sociálního zabezpečení platit.

■ OSVČ hlavní minimálně 1491 Kč,

■ OSVČ vedlejší minimálně částku 597 Kč.

Model: Anna vypočetla 2220 korun, to je částka, kterou bude ode dne podání přehledu každý měsíc posílat správě sociálního zabezpečení.

Řádek 35: Vypočtěte řádek 33 krát 0,044. Výsledkem je měsíční pojistné, které budete správě posílat v případě, že chcete být nemocensky pojištěni.

■ OSVČ hlavní minimálně 222 korun,

■ OSVČ vedlejší minimálně 89 korun.

Řádek 36: Sečtěte pojistné za důchodové pojištění a nemocenské pojištění, tedy řádek 34 + řádek 35.

Oddíl 7 Údaje vyplníte, pokud jste v příloze 1 daňového přiznání uvedli, že vykonáváte spolupráci.

Oddíl 8 „Přihláška k účasti na důchodovém pojištění“. Pokud podnikáte jako OSVČ vedlejší a v roce 2006 jste si nevydělali víc než 45 200 Kč (hodnota z řádku 24), můžete buď důchodové pojištění ignorovat, nebo se k němu dobrovolně přihlásit. Přihlásíte se volbou „ano“ v tomto řádku. O tom, že se přihlásí, i když nemusí, budou nejspíš uvažovat lidé, kterým se blíží důchodový věk.

Oddíl 9, Podpisy a razítka

Pokud nevíte, která správa sociálního zabezpečení je ta vaše, hledejte na www.cssz.cz/kontakty/default.asp, nebo se na správu obraťte telefonicky na číslo 257 062 860 – 8.

Nezapomeňte se podepsat. Pokud nevlastníte razítko, nemusíte hned běžet zadávat jeho výrobu – podnikatel razítko mít nemusí, podpis plně postačuje.

Vzorový formulář sociálního pojištění ZDE

Autor:
Finance.iDNES.cz radí

Víte, že metodiky bank při schvalování úvěrů se značně liší a jeho schválení ze značně individuální?

Další rady k nezaplacení

Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Šest rad, jak zvládnout daně na poslední chvíli a bez chyb

Poslední den lhůty pro podání přiznání a úhradu daně z příjmů připadá letos na pondělí 3. dubna. Pokud patříte k těm, kdo vyplňují růžový formulář až na...  celý článek

Ilustrační snímek
Daně a jak na ně: na daňové otazníky odpovídají zdarma experti

Vyplnit růžový formulář a přiznat daně správně není pro řadu poplatníků snadné. Ve druhém dílu daňové poradny přinášíme 18 odpovědí na dotazy, jak správně...  celý článek

Ilustrační snímek
Pozor na zálohy na daň z příjmu. Finanční úřad nelituje ani důchodce

Petr Hlaváček patří k těm seniorům, kteří se snaží přivydělávat si i v penzi. Ještě před pár lety, kdy měl více energie než teď, si odbornými pracemi vydělával...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Výsledky voleb 2017: Sněmovna omládla a má vyšší podíl žen
Výsledky voleb 2017: Sněmovna omládla a má vyšší podíl žen

21. října 2017 Český statistický úřad zpracoval ve 23:30 hodin konečné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Mandát zí... celý článek

Grafton Recruitment Praha
PRACOVNÍK BOZP A PO - Kostelec nad Černými Lesy

Grafton Recruitment Praha
Středočeský kraj
nabízený plat: 23 000 - 24 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.