Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Rizikové inženýrství Zürich Pojišťovny Praha doporučuje:

  11:28aktualizováno  11:28
Na základě neustálého provádění rizikových prohlídek u klientů z důvodu objektivity podkladů k pojištění(pro zajištění a optimálního stanovení pojistné sazby) a u stálých klientů k dlouhodobému snižování rizika, lze některé obecné poznatky z praxe zevšeob

Na základě neustálého provádění rizikových prohlídek u klientů z důvodu objektivity podkladů k pojištění(pro zajištění a optimálního stanovení pojistné sazby) a u stálých klientů k dlouhodobému snižování rizika, lze některé obecné poznatky z praxe zevšeobecnit a doporučit k širšímu využití. Cílem pak je dlouhodobé snižování rizika, což může být značným přínosem zejména pro klienta, který se finančně stabilizoval a nemůže si dovolit ztráty z „nepojistitelných rizik“, což jsou v podstatě nemajetkové ztráty při dlouhodobém výpadku výroby nebo činnosti (ztráty trhů - odběratelů při delším výpadku výroby), anebo ztráta image (např.bezpečnost hotelů a obchodních domů, ale i výrobních objektů). Jedná se nám o dvě hlavní rizika - požár a odcizení (všeobecný pojem pro všechny druhy krádeží a loupeží). Při provádění rizikových prohlídek plně respektujeme naše obecně platné právní předpisy a české technické normy, ale z hlediska doporučení nejoptimálnějších řešení provádíme porovnání s evropskými a světovými standardy, ale na druhé straně ty oblasti, které jsou z hlediska našich předpisů a praxe zabezpečeny lépe, ponecháváme. V oblasti prevence jsme vděčni za veškeré náměty a vstřícnost ze strany klientů a odborné praxe. Je třeba profesionálně zdůrazňovat tu skutečnost, že bezeškodní roční průběhy nejsou samozřejmostí, ale jen na základě dobré stálé prevence, včetně zabezpečení.

Jaká obecná doporučení předkládáme v oblasti požární ochrany ?

1. Za nejúčinnější zařízení požární ochrany z hlediska světových standardů je považováno stabilní hasicí zařízení. Obecně se jedná o vodní automatické stabilní hasicí zařízení - sprinklery. Toto zařízení je finančně značně nákladné, ale dá se říci, že požár spolehlivě lokalizuje. Ne všechny hořlavé látky však jdou účinně hasit vodou, a tak do některých prostorů jsou instalována stabilní hasicí zařízení s jinými účinnými hasicími prostředky (pára, pěna, prášek, oxid uhličitý, dusík, inergen, halotron aj.). Stabilní hasicí zařízení by měla být všude tam, kde je vyšší požární zatížení (výskyt hořlavých látek), kde jsou důležité materiály a technologie z hlediska přerušení provozu, kde se vyskytuje větší počet lidí, kde je smíšená nebo hořlavá konstrukce objektů a dále tam, kdy ekonomicky silný klient si nemůže z hlediska ztráty image dovolit škodu. V případě vodních sprinklerů, pokud se již do objektů instalují, doporučujeme stoprocentní pokrytí ploch, aby se tak rozmělnily náklady na co největší plochu s co největší účinností). Je třeba otevřeně konstatovat, že investice sprinklerů do objektů je z hlediska prosté kalkulace ve sníženém pojistném, nenávratná a to i při padesátiprocentním až šedesátiprocentním snížení ročního pojistného. V podstatě polovina nákladů investice musí být zahrnuta do části omezení nepojistitelných rizik. S tím se musí od samého počátku počítat. Bylo by velice neseriozní se nezmínit už ne o zcela novém automatickém stabilním hasicím zařízení aerosolového typu Fire Jack, které je vhodné umístit v uzavřených prostorech (např.trafostanice, rozvodny, rozvaděče, podzemní kanály aj.).

K této kapitole lze závěrem konstatovat, pokud chcete mít zabezpečení objektů proti požáru na světové úrovni, instalujte automatické stabilní hasicí zařízení na celou plochu objektů tak, jako např. naši klienti v ČR - Hotel Intercontinental Praha, hypermarkety Kaufland, hypermarkety Spar , Coca Cola.

2. Vraťme se do běžné denní reality, kdy potřebujeme objekty zabezpečit alespoň podle českých standardů s přihlédnutím k Evropě. Jako evropský standard protipožárního zabezpečení je považována kvalitní adresná automatická elektrická požární signalizace (EPS) s vyvedením signálu na profesionální jednotku podnikových nebo státních hasičů a to v podstatě na 100% ploch objektů, kdy se příliš nesleduje požární zatížení v prostorech(to se může během provozu podstatně měnit). Je pak běžné, že EPS se vyskytuje i na chodbách a ve strojírenských provozech, kde je i většina nehořlavých materiálů (ale jsou tam i elektromotory, rozvaděče apod.). Kvalitní automatická EPS přesně ohlásí i začínající požár(neviditelný kouř). Stejně důležitá, tak trochu související s EPS, je signalizace(detekce) úniků hořlavých par a plynů. Jedná se nám, kromě technologického zabezpečení zařízení, o případnou detekci již uniklých výbušných par a plynů, ještě před dosažením spodní meze výbušnosti. Tyto detektory úniků by měly být instalovány všude, kde je i jen teoretická možnost vytvoření koncentrace výbušných par a plynů. Kvalita detektorů je tak vysoká, že zjištění úniků je daleko pod dolní mezí výbušnosti, téměř při nepatrném úniku. Do této kapitoly musíme zahrnout i detekci výbušnosti hořlavých prachů v uzavřených technologiích. V tomto případě musí být detekce zjištění výbuchu doplněna protivýbuchovým zařízením. Obecně lze předpokládat, že za určitých "příhodných" okolností jsou výbušné v uzavřených prostorech, včetně technologických zařízení, všechny hořlavé prachy. Pokud bych chtěl uvádět příklady klientů, kteří mají zabezpečení provozů automatickou EPS a detektory úniků hořlavých par a plynů, jedná se již zhruba o 50% všech klientů, i když ne vždy u všech objektů. V případě protivýbuchových zařízení hořlavých prachů se ale jedná jen o nepatrné procento provozů.

3. Základním protipožárním zabezpečením jsou požárně odolné stavební konstrukce objektů a vnitřní dělení objektů do požárních úseků a v rámci souborů objektů do požárních komplexů. V České republice, díky kodexu českých technických norem požární bezpečnosti staveb, je u nových objektů velmi dobře ošetřena výstavba nových objektů. Je samozřejmostí, že objekty s nehořlavou nosnou konstrukcí a nehořlavými požárně dělícími konstrukcemi (železobeton, silná ocel, zdivo) jsou vhodné do všech provozů, kde se vyskytují hořlavé látky. Pokud jsou objekty děleny na požárně odolné úseky s doplněním alespoň o EPS, je z pojišťovací praxe doloženo, že k zasažení celého objektu požárem obvykle nedojde, protože je včas zjištěn a rychle lokalizován. Znamená to, ale důsledné dělení, včetně všech prostupů a otvorů(dveří apod.) a funkční EPS s účinným vyvedením signálu o vznikajícím požáru. U celodřevěných konstrukcí objektů (nedělených na požární úseky) ve většině případů dochází v krátké době k zasažení požárem celého objektu. U smíšených konstrukcí, nedělených na požární úseky, vyhoří hořlavá část a obvykle zůstává obvodové zdivo. U slabých ocelových konstrukcí, řádně protipožárně nechráněných, dochází po rozvinutí požáru a dostatečnému zahřátí, k celkovému zborcení konstrukce. V poslední době se do České republiky dostává trend výstavby lehkých, sice nehořlavých, ale požárně málo odolných konstrukcí(slabé ocelové požárně nechráněné konstrukce). Jedná se o úsporné stavby (nedělené na požární úseky) a pokud nejsou vybaveny automatickým stabilním hasicím zařízením, jejich požární odolnost je minimální a dokonce i s vybavením automatické EPS se velice podobají objektům dřevěným, díky možnosti rychlého zborcení, jsou ještě nebezpečnější. Jde o výrobní objekty, ale hlavně o sklady, kde je potom vysoké požární zatížení a předpoklad rychlého šíření požáru. Myslíme, že k volbě požárně odolné konstrukce není co dále dodávat. Dělení souborů objektů do požárních komplexů je zcela nový pojem převedený z Evropy a u nás není normotvorně podložen. I když pojem požárně odstupových vzdáleností mezi objekty(k zamezení přenesení požáru) z kodexu norem požární bezpečnosti známe. V porovnání s odstupovými vzdálenostmi požárních komplexů, se však jedná o neporovnatelné parametry. Neporovnatelnost spočívá v daleko vyšších požadavcích na požární odolnost konstrukcí a v souvislosti s tím i s většími odstupovými vzdálenostmi. Odborná sekce požární ochrany České asociace pojišťoven(ČAP) z překladu německého pojišťovacího předpisu VdS , s doplněním o česká specifika, vydala tiskem jako první v ČR tuto problematiku požárních komplexů (směrnici) a dala ji k používání do pojišťovací praxe. Faktem však zůstává, že praktické využití, bez normalizačního zakotvení, anebo normální funkce pojišťovacího trhu(na bázi nákupu a prodeje rizika), se tato směrnice zatím jen těžko uplatní. V praxi se tak setkáváme pouze s odstupovými vzdálenostmi odpovídajícími českým předpisům, a tak někdy při rychle probíhajících požárech, první zásahová jednotka hasičů musí ochlazovat sousedící objekty vodou.

4. Co očekává Zürich Pojišťovna Praha od osoby odborně způsobilé v požární ochraně ?
Novelizovaný zákon č.133/85Sb. přinesl do oblasti požární ochrany nový kvalitativně velmi důležitý pojem "Osobu odborně způsobilou v požární ochraně". Před touto novelizací zákona o požární ochraně, prevenci v požární ochraně od úrovně resortů zabezpečovali technici požární ochrany a u projektových organizací specialisté požární ochrany. Konkrétně v jednotlivých resortech na jejich ministerstvech pak byl hlavní technik požární ochrany a na generálních ředitelstvích byl vedoucí technik požární ochrany s nadřízeností nad jednotlivými organizacemi, kde prevenci zabezpečovali technici požární ochrany. Jednoznačně tak byli odborně odděleni specialisté požární ochrany projektových organizací a technici požární ochrany podniků. Po každých pěti letech museli prodělat doškolení a přezkoušení před odbornou komisí resortu. I když toto specializované rozdělení v podstatě vyhovovalo v praxi, technik požární ochrany z důvodu neznalosti kodexu norem požární bezpečnosti staveb, nemohl zasahovat do předprojektové a projektové přípravy někdy velmi rozsáhlých objektů a areálů. Tento moment obecně a dále pak nové doplnění zákona o požární ochraně o "Posouzení požárního nebezpečí u objektů a činností se zvýšeným požárním nebezpečím", přimělo zpracovatele zákona ke spojení náplně specialisty požární ochrany s technikem požární ochrany v "osobu odborně způsobilou v požární ochraně". Získání kvalifikace osoby odborně způsobilé v požární ochraně (OOZ) představuje velmi náročnou přípravu a lze otevřeně říci, že bez předchozí praxe nebo odborného studia se specializací požární ochrana, lze ji jen těžko získat (jedná se v podstatě o státní zkoušku). Na druhé straně, pokud je tato činnost OOZ převedena do běžné praxe a prevence požární ochrany, přináší velmi dobré výsledky. V podstatě se jedná o kvalitativní zlepšení a Česká republika se tak dostala na evropský standard, kde se v pojišťovnictví v oblasti prevence požární ochrany a bezpečnosti provozů v areálech firem požaduje kvalifikovaná osoba, buď jako bezpečnostní nebo požární inženýr(rizikový inženýr).

Zürich Pojišťovna Praha přistupuje k činnosti OOZ velmi vstřícně a zcela nesouhlasí s některými názory, zejména soukromých podnikatelů v této činnosti OOZ, že náplní práce jsou jen zákonem stanovené činnosti (zpracování posouzení požárního nebezpečí, školení a odborná příprava požárních hlídek a školení vedoucích zaměstnanců) a ostatní činnosti prevence požární ochrany lze vykonávat jinými pracovníky. Jak je patrno z evropského pojišťovnictví, pojišťovna jakožto plátce případných škod, si stanovuje podmínky zabezpečení. Samozřejmě tyto podmínky musí být v souladu s obecně platnými právními normami, ale mohou být podstatně rozšířeny nad obecně platný rámec zákonů, prováděcích vyhlášek a technických norem. V tomto případě u činnosti osoby odborně způsobilé v požární ochraně (optimální je i organizační zařazení pod generálního ředitele) si představujeme její náplň následující:
A. Činnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně: a) Zpracování posouzení požárního nebezpečí u objektů a činností se zvýšeným požárním nebezpečím - z důvodu zabezpečení maximální objektivity posouzení, jako pojišťovna nedoporučujeme zpracování vlastní OOZ, i když případné zpracování bereme na vědomí a respektujeme jej. Zejména nám jde o stanovená opatření a některé kalkulace (požární voda, elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení) porovnáváme s evropskými standardy.
b) Školení a odborná příprava požárních hlídek (u činností a objektů se zvýšeným požárním nebezpečím) - souhlasíme v plném rozsahu a respektujeme jej (jde nám především o praktické spouštění hasicích přístrojů, vnitřních a vnějších hydrantů a o každodenní kontroly provozů).
c) Školení vedoucích zaměstnanců - plně respektujeme proškolení zaměstnanců vlastní OOZ, ale též doporučujeme občasnou změnu lektora, jinou OOZ, anebo změnit i místo školení.

B. Činnosti, které lze zabezpečovat i jiným způsobem, ale Zürich Pojišťovna Praha je doporučuje zabezpečovat osobou odborně způsobilou:
a) Zpracovat dlouhodobý plán vlastních(OOZ) preventivních prohlídek objektů (všech provozů) tak, aby byly postupně prohlédnuty všechny objekty s pravidelnou opakovatelností (zápisy s opatřením, návrhy na odstranění, kontroly)
b) Zpracovat plán pravidelných preventivních prohlídek provozů (všech objektů) - četnost a konkrétní odpovědnost pracovníků(vedoucích)
c) Jako lektor se zúčastňovat i některých školení zaměstnanců provozů (vždy za přítomnosti vedoucích pracovníků provozů)
d) Zařadit ostrahu podniku do požárních hlídek a provádět každoročně jejich školení a odbornou přípravu
e) Koordinovat plán revizí vyhrazených technických, požárních, případně zabezpečovacích zařízení a spolupracovat při realizaci revizí
f) Zavést požární knihy provozů nebo požární knihu firmy a zabezpečovat praktické uplatnění
g) Zpracovat předepsanou požární dokumentaci a provádět její aktualizaci (jedná se většinou o značně obsáhlou problematiku)
h) Pro činnosti s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů a prachů (včetně uzavřených zařízení) zabezpečit posouzení bezpečnosti u odborné firmy a následnou realizaci opatření
i) Při kontrolách státního požárního dozoru spolupracovat a následně dbát na odstranění nedostatků
j) Spolupracovat s velitelem jednotky hasičů podniku, zejména v prevenci
k) Spolupracovat s pojišťovnami, zejména v prevenci (zpracovat společný plán dlouhodobého snižování rizika s ohledem na evropské a světové standardy - požár, přerušení provozu, krádež aj.) a při likvidaci škodních událostí.

Autor:


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Rádce: Pojistěte si auto jen na dovolenou. Jak na to a za kolik

Přijde vám havarijní pojištění zbytečně drahé? Možná je. Ale chystáte-li se na cestu do zahraničí, může se hodit. Navíc vůz si můžete pojistit třeba jen na pár...  celý článek

Ilustrační snímek
Češi jsou podpojištění. Co to znamená a jak to napravit?

Češi vydávají výrazně méně peněz za pojištění majetku, zdraví i života než lidé ve vyspělých evropských státech. Podle finančních poradců je jedním z důvodu...  celý článek

Ilustrační snímek
Co je dobré vědět o pojištění dětí. Dvanáct konkrétních dotazů čtenářů

Děti chvilku neposedí, může se jim kdykoli něco stát, potřebují pojištění, říkají si mnozí rodiče. A tak ho uzavřou. Ale často vůbec nevědí, co od něho čekat a...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Zkontrolujte peněženky – třeba je v nich mince se zajímavou hodnotou
Zkontrolujte peněženky – třeba je v nich mince se zajímavou hodnotou

Dají se najít v současné době různé numismatické zajímavosti v našich peněženkách? Někdy je dobré podívat se do peněžen... celý článek

PRAGMA personální agentura s.r.o.
!Svářeč CO2, !140Kč/hod! + příspěvek na ubytování! (LUN.)

PRAGMA personální agentura s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 23 500 - 28 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.