Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Usnesení o prohlášení konkursu na PI

  11:53aktualizováno  11:53
U s n e s e n í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Jaroslavem Zelenkou, Ph.D., v právní věci dlužníka : Private Investors, a.s., 110 00 Praha 1, 28. října 15, IČO : 25 11 20 31, k návrhu věřitele A) EGAP - 91, spol. s r.o., 440 01 Louny, Poděbradova 751, IČO : 18 38 16 69, věřitele B) JUDr. Jan Růžek, Louny, Jeronýmova 696, věřitele C) Vladimír Paul, Praha 3, Biskupcova 48, zastoupeného : Mgr. Pavel Marek, advokát v Praze 1, Opletalova 23, věřitele D) Petr Koníček, 250 89 Lázně Toušeň, V Ovčárně 418, a k návrhu dlužníka samého o prohlášení konkursu na majetek dlužníka

takto :

I. Na majetek dlužníka : Private Investors, a.s., 110 00 Praha 1, 28. října 15, IČO : 25 11 20 31, se prohlašuje konkurs.

II. Správcem konkursní podstaty se ustavuje : JUDr. Božena Konvalinková, advokát sídlem 118 00 Praha 1, Karmelitská 16/380, bytem 150 00 Praha 5, Holečkova 43.

III. Věřitelé dlužníka se vyzývají, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne prohlášení konkursu přihlásili všechny své pohledávky, i když se o nich vede soudní řízení nebo se provádí výkon rozhodnutí, a současně uvedli, zda uplatňují oddělené uspokojení (§ 28), jakož i jiné důvody pro přednostní pořadí při rozvrhu. Přihlášky se podávají u zdejšího soudu dvojmo a musí v nich být zvlášť uveden důvod a výše každé přihlášené pohledávky. K přihlášce je třeba připojit kopie listin, z nichž jednotlivé pohledávky vyplývají. Jde-li o pohledávku v cizí měně, je třeba ji přepočítat podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni prohlášení konkursu. Jde-li o peněžitou pohledávku neurčité výše nebo o jiný nepeněžitý nárok, musí být jeho hodnota odhadnuta a vyjádřena v penězích.

Jde-li o pohledávku vykonatelnou, je třeba to prokázat listinou opatřenou potvrzením o její vykonatelnosti nejpozději při přezkumném jednání, jinak se pohledávka pokládá za nevykonatelnou. Přihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ručitel takto přihlašuje svoji pohledávku, která mu vůči úpadci teprve vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli. Obdobně přihlašují své pohledávky i osoby, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky oddělených věřitelů vůči úpadci. K pohledávkám, které budou přihlášeny později než dva měsíce od prvního přezkumného jednání, se nepřihlíží.

IV. Věřitelé se dále vyzývají, aby neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na úpadcových věcech, právech nebo pohledávkách; přitom je třeba označit předmět, u něhož se nárokuje zajišťovací právo, druh a důvod pro vznik zajišťovacího práva, a zajišťovanou pohledávku.

V. Osoby, které mají závazky vůči úpadci se vyzývají, aby již plnění neposkytovali úpadci, ale správci konkursní podstaty.

O d ů v o d n ě n í :

Věřitel A) se domáhal svým podáním ze dne 23.5. 2001 prohlášení konkursu na majetek dlužníka s tím, že má za dlužníkem splatné pohledávky ze smlouvy o správě portfolia ve výši 11 687,50 USD a 68 504,22 USD podle výpisu z portfoliového účtu ke dni 18.5. 2001. Dopisem na druhé straně výpisu ze dne 18.5. 2001 dlužník prohlašuje, že není schopen vzhledem k dlouhodobému nepříznivému vývoji na kapitálových trzích v USA, plnit své závazky vůči klientům. Současně se věřitel A) domáhal ustavení předběžného správce, za kterého navrhl JUDr. Petra Lachnita, který je odborníkem na oblast cenných papírů a má potřebné jazykové znalosti.

Podáním ze dne 23.5. 2001 přistoupil do řízení věřitel B) s tím, že dlužníkovi svěřil podle smlouvy o správě portfolia dne 18.5. 2000 částku 1 500 000 Kč a dne 7.8. 2000 částku 30 000 USD. Dopisem ze dne 18.5. 2001 mu pak dlužník oznámil, že není schopen plnit své závazky vůči klientům.

Věřitel C) se domáhal svým podáním ze dne 30.5. 2001 prohlášení konkursu na majetek dlužníka s tím, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ze smlouvy o správě portfolia ve výši 27 974,27 USD podle výpisu z portfoliového účtu ke dni 18.5. 2001. Dlužník, že v rozporu se smlouvou o správě portfolia a s obchodními podmínkami použil cenné papíry věřitele C) jako zástavu k úvěru, který dlužník sám čerpal, a že tyto cenné papíry byly realizovány ve prospěch úvěrového věřitele dlužníka americkou společnost A.B. Watley.

Věřitel D) se domáhal svým podáním ze dne 30.5. 2001 prohlášení konkursu na majetek dlužníka s tím, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ze smlouvy o správě portfolia ve výši 39 670,76 USD podle výpisu z portfoliového účtu ke dni 18.5. 2001. Dlužník, že v rozporu se smlouvou o správě portfolia a s obchodními podmínkami použil cenné papíry věřitele C) jako zástavu k úvěru, který dlužník sám čerpal, a že tyto cenné papíry byly realizovány ve prospěch úvěrového věřitele dlužníka americkou společnost A.B. Watley.

K návrhu věřitelů A) až D) se dlužník připojil svým návrhem na prohlášení konkursu ze dne 28.5. 2001 s tím, že současně též požadoval i ustavení předběžného správce. Dlužník výslovně prohlásil, že nemůže dostát všem svým závazkům vůči klientům a že zastavil své platby. Dlužník současně podal Komisi pro cenné papíry návrh, aby mu odňala povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry.

Účelem konkursního řízení je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku (§ 1 odst. 1 ZKV). Podle § 4 odst. 1 ZKV je návrh na prohlášení konkursu oprávněn podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho věřitelů. Dlužník je v úpadku ve smyslu § 1 odst. 2 a 3 ZKV, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky (insolvence). Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena (předlužení). O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek. Do ocenění dlužníkova majetku se přitom zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat. Podle § 12a odst. 1 ZKV bude-li k návrhu dlužníka nebo osob za dlužníka povinných podat návrh na prohlášení konkursu osvědčeno, že je dlužník v úpadku (§ 1 ZKV), soud konkurs prohlásí do 10 pracovních dnů ode dne doručení úplného návrhu na prohlášení konkursu.

V tomto případě má soud úpadek dlužníka za osvědčený z návrhu dlužníka samého, který výslovně uvedl, že zastavil své platby, jakož i z výpisů z portfoliových účtů věřitelů A) až D) ze dne 18.5. 2001, ve kterém dlužník tuto skutečnost svým věřitelům sám sděluje. Pokud dlužník zastavil své platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky, a je tedy podle § 1 odst. 2 ZKV v úpadku ve formě insolvence. Úpadek ve formě předlužení u dlužníka zjištěn být nemohl, když dlužník o svých majetkových poměrech nic neuvedl. Pokud do konkursního řízení zahájeného k návrhu věřitelů přistoupil svým samostatným návrhem sám dlužník a konkursní řízení je tak vedeno i k jeho návrhu, není třeba se zabývat doložením pohledávek věřitelů A) až D) nebo vyčkávat na vyjádření dlužníka k návrhům věřitelů A) až D).

Za situace, kdy soud neshledal podmínky pro zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku (§ 12a odst. 4 ZKV), ani neshledal jiné zákonné překážky, pro které nelze konkurs prohlásit (§ 1a, § 12a odst. 3, § 67c odst. 1 ZKV), postupoval soud podle § 12a odst. 1 ZKV a v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů rovnou prohlásil konkurs na majetek dlužníka. V situaci, kdy je úpadek dlužníka nepochybně zjištěn a kdy tedy lze o prohlášení konkursu meritorně rozhodnout, není důvod oddalovat prohlášení konkursu ustavením předběžného správce, vyčkávat na složení zálohy na náklady konkursu nebo vyzývat dlužníka na doplnění jeho návrhu o listiny, které byl dlužník povinen ke svému návrhu připojit (§ 4 odst. 3 ZKV).

Správce konkursní podstaty byl ustanoven podle § 8 odst. 1 ZKV v souladu s § 34 odst.1 a 2 vyhl.č. 37/1992Sb. Návrh věřitele A) na ustavení JUDr. Petra Lachnita za předběžného správce s následky podle § 13 odst. 1 ZKV (jestliže soud ustavil v řízení předběžného správce, ustaví jej za správce), soud neakceptoval. Podle § 8 odst. 1 ZKV může soud správcem ustavit jen ve věci nepodjatou osobu. Dne 31.5. 2001 ve 14:30 hod. se soud snažil telefonicky ověřit poměr JUDr. Petra Lachnita k projednávané věci. Vzhledem ke skutečnosti, že se na telefonním čísle 22 183 487 (advokátní kancelář JUDr. Petr Lachnita) ozval JUDr. Jan Růžek [tj. věřitel B) a současně též i prokurista věřitele A)], který se po dobu nepřítomnosti JUDr. Petra Lachnita v jeho kanceláři volně zdržoval, zavdal tím JUDr. Jan Růžek důvod k pochybnostem o nepodjatosti JUDr. Petra Lachnita k věřiteli A) a B).

Věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých nároků podle § 13 odst. 1, 2 a 3 za použití § 20 odst. 1, 2 a 4 a § 22 odst. 2 ZKV.

Osoby, které mají závazky vůči úpadci, byly vyzvány podle § 13 odst. 2 písm. d) ZKV.

P o u č e n í :

Proti výroku ad I. se může odvolat pouze dlužník, pokud sám nepřistoupil do řízení, proti výroku ad II. l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.), proti výrokům ad III., IV. a V. n e n í odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)

Účinky prohlášení konkursu nastanou vyvěšením usnesení na úřední desce soudu, který konkurs prohlásil. Tímto okamžikem se dlužník stává úpadcem. (§ 13 odst. 6 ZKV)

Usnesení bylo vyvěšeno dne 1. června 2001 v 13:00 hod. Úpadce je povinen bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od prohlášení konkursu odevzdat správci seznam svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů a jejich adres, odevzdat správci své účetnictví i všechny potřebné doklady a poskytnout mu nutná vysvětlení. Předložený seznam majetku a závazků musí úpadce podepsat a výslovně o něm prohlásit, že je správný a úplný. Je-li dlužníkem právnická osoba, má tyto povinnosti zejména její statutární orgán nebo osoby, které jsou jeho členy, nebo likvidátor, pokud je právnická osoba v likvidaci, nebo nucený správce podle zvláštních předpisů; této povinnosti se uvedené osoby nemohou zprostit ani tehdy, pokud ze své funkce odstoupí nebo se jí vzdají v posledních dvou měsících před podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání tohoto návrhu. (§ 17 ZKV)

Kdo má věc náležející do konkursní podstaty je povinen oznámit to správci, jakmile se dozví o prohlášení konkursu, a musí umožnit správci, aby věc byl prohlédnout, ocenit, zapsat do soupisu a zpeněžit; na výzvu správce je povinen věc i vydat; jinak odpovídá za škodu tím vzniklou. (§ 18 odst. 4 ZKV)

V Praze dne 1. června 2001

Autor:Nejčtenější

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Tři osvědčené zásady, jak se vyhnout pracovnímu stresu z termínů

Ilustrační snímek

Stresuje vás, že máte před sebou úkol s pevně stanoveným termínem, o kterém víte, že je šibeniční? Nebo se umíte...

Další z rubriky

Víte jak ušetřit na nákupu v zahraničním e-shopu? Otestujte se

Ilustrační snímek

Nakupování přes internet je pro většinu z nás docela běžnou záležitostí. Když nakupujeme v rámci Evropské unie, je to...

Co je dobré vědět o závěti. Kdo dědí a v čem se chybuje

Ilustrační snímek

Blíží se Dušičky, tedy Památka zesnulých. Právě v tento čas mívají notáři dost napilno, protože lidé mají větší zájem o...

Vyznáte se v reklamacích? Otestujte svoje znalosti

Ilustrační snímek

Pokud krátce po nákupu zjistíme, že náš nový fén, vysavač či rádio fungují s poruchami nebo nefungují vůbec, máme jako...

Další nabídka

Kurzy.cz

Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina
Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina

1 milion korun činí nejvyšší výhra aktuálního slosování. MFČR zveřejnilo na svých stránkách kompletní výherní listinu h... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.