Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vyplňte správně přílohy daňového přiznání

aktualizováno 
Pronajímáte chalupu? Náklady na rekonstrukci, třeba zateplení, si nemůžete odečíst celé, ale jen poměrnou část. Přinášíme podrobný návod, jak vyplnit přílohy daňového přiznání.
I když daňové přiznání musíte vyplnit sami, tiskopisu se panicky nebojte.

I když daňové přiznání musíte vyplnit sami, tiskopisu se panicky nebojte.

Příloha 1 – podnikatelé a jiná samostatná výdělečná činnost

Příloha je určena pro podnikatele a obecně pro všechny, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tedy i přivýdělky, jako například honoráře. Příjmy mohou pocházet z Česka i ze zahraničí.

Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte své rodné číslo.


popisek DAŇOVÉ FORMULÁŘE ON-LINE
Stáhněte si daňové formuláře ZDE

1. Výpočet dílčího základu...
Neoznačený řádek: Zaškrtněte jednu z možností – zda vedete daňovou evidenci, která nahradila jednoduché účetnictví, nebo vedete účetnictví (dříve podvojné). Když se nehodí ani jedna z těchto možností, protože evidujete jen své příjmy a od nich odečítáte paušální výdaje podle zákona, označte kolonku: Uplatňuji výdaje procentem z příjmů.

Řádek 101
Vyplňte příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jsou to především příjmy ze zemědělské výroby, živnosti, podnikání podle zvláštních předpisů, kam spadají například výdělky lékařů nebo advokátů. Kolonka je určena i pro lidi s nezávislým povoláním (umělci, sportovci) nebo autory odměňované formou honorářů. Vyplňují ji i znalci, tlumočníci a správci konkurzní podstaty.
Model: Pan Dvořák měl příjmy jako účetní – ve výši 100 520 korun, to znamená, že do kolonky napíše tuto částku.

Řádek 102
Kolonka je určena pro výdaje. Pokud máte účetnictví nebo vedete daňovou evidenci a chcete si odečíst skutečné výdaje, vepište sem údaj o nákladech ze své evidence včetně pojistného. Jestliže se rozhodnete pro paušální náklady, odečtěte jen procenta z příjmů podle údajů v boxu na této straně, pojistné se v tomto případě uvádí až na dalším řádku.
Model: Petr Dvořák vyplnil výdaje ve výši 50 260 korun, což je 50 procent z příjmů jeho živnosti.

Řádek 103
Vyplňte zaplacené sociální a zdravotní pojistné, a to jen tehdy, když si odečítáte paušální náklady. Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, necháte kolonku prázdnou. Pojistné už máte zahrnuté v rámci výdajů.
Model: Protože pan Dvořák odečítá výdaje paušálem, vyplňuje tuto kolonku. Zaplatil na pojistném 5 969 korun, uvedl si je tedy zde.

Řádek 104
Vypočtěte: řádek 101 minus 102 minus 103.

Řádek 105
Zde se vyplňují nepeněžní příjmy či daňové úpravy. Třeba když ke klientovi místo sjednané finanční odměny můžete chodit zdarma do kadeřnictví. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádek 106
Do řádku patří daňové úpravy a výdaje, které nepředstavují fyzický výdej peněz, ale daňový základ snižují. Patří sem například odpisy hmotného majetku a tvorba rezerv. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádky 107 až 110
Týkají se těch podnikatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osobu. Myslet je třeba na to, že ti, kdo mají spolupracující osobu, nemohou zároveň uplatnit společné zdanění manželů.

Řádek 107
Zapište část příjmu, kterou podnikatel přerozdělí na manžela nebo jinou spolupracující osobu. Na manžela nebo manželku, kteří se podílejí na provozování firmy, lze takto přerozdělit maximálně 50 procent a částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí činit víc než 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za měsíc.

V případě jiných osob žijících v domácnosti s podnikatelem se přerozdělují příjmy tak, aby jejich podíl nepřesáhl 30 procent, částka, o kterou příjmy překračují výdaje, smí být nejvíce 180 000 korun za zdaňovací období. Příjmy a výdaje se nesmějí přerozdělovat na školou povinné děti a manžela, kterého podnikatel vyživuje.

Řádek 108
Do kolonky se vyplní přerozdělené výdaje. Platí pro ně obdobná pravidla jako pro přerozdělované příjmy v řádku 107.

Řádek 109
Pokud jste vy sami spolupracující osobou, vepište část příjmů, která připadá na vás.

Řádek 110
Do tohoto řádku napište výdaje, které na vás připadají jako na spolupracující osobu.

Řádek 111
Do řádku se vypisuje část příjmu, který se vztahuje k více obdobím. Například spisovatel píše tři roky knihu a dostane za ni jednorázově zaplaceno 120 000 korun, náklady spojené s psaním činily 30 000 korun. Příjem si může rozložit do tří let, tedy každý rok přizná 40 000 korun minus 10 000 korun výdajů, do řádku tedy vepíše 30 000 korun. Zbylé dvě třetiny výdělku (60 000 korun) vyplňuje do Přílohy číslo 3 a zdaňuje stejnou sazbou daně, jako ostatní příjmy v daném roce. Kdyby příjem zdanil najednou, zaplatil by nespravedlivě vyšší daň.

Řádek 112
Řádek je určen pro příjmy z titulu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Pokud jimi nejste, nic nevyplňujte.

Řádek 113
Podle vzorce ve formuláři sečtěte příjmy a odečtěte výdaje. Tedy řádky 104 + 105 + 108 + 109 + 112 - 106 - 107 - 110 - 111). Výsledek přeneste do řádku 37 základní části daňového přiznání.

Model: Pan Dvořák opět vepsal 44 291 korun.

2. Doplňující údaje

  • A: Pokud vedete účetnictví (dříve podvojné účetnictví) či daňovou evidenci, vyplňte v sekci A podle něj údaje o obratu a odpisech.
  • B: Pod písmenem B je třeba vypsat hlavní převažující činnost, tedy činnost, ze které jste měli nejvíc peněz. Model: Pan Dvořák napíše účetní, 50 procent, o která může paušálně snížit příjmy, a znovu výši příjmů a výdajů.

Příloha 2 – pronájem a ostatní příjmy

Příloha je určena všem, kteří mají příjmy z pronájmu a takzvané ostatní příjmy. Sem patří mimo jiné příležitostný prodej kosmetiky, výpěstků ze zahrádky, prodej auta, lodě nebo letadla do jednoho roku od koupě, příležitostný pronájem automobilu a podobně.

Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte rodné číslo.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu

Neoznačený řádek
Je třeba zaškrtnout, zda budete odečítat paušální výdaje. Další políčko označte křížkem v případě, pokud příjmy pocházejí z pronájmu věci, která patří do společného jmění manželů. Příjem zdaňuje vždy jen jeden z manželů.

Řádek 201
Do tohoto řádku vepište příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí. U movitých věcí (třeba u drtiče zahradního odpadu, který jste pronajali sousedovi) má jít o pravidelný pronájem, pokud něco pronajmete příležitostně, uvedete to do přehledu „2. výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů“ dole na této stránce.
Model: Pan Dvořák uvede 30 000 korun, které získal pronájmem chaty.

Řádek 202
Výdaje mohou být skutečné (například náklady spojené s údržbou či opravou pronajímané nemovitosti, vždy v poměrné části k době, po kterou pronajímáte). Ale můžete odečíst i paušální částku, a to ve výši 30 procent.
Model: Petr Dvořák použil paušál a vyplnil 9 000 korun.

Řádek 203
Do tohoto řádku přenesete rozdíl mezi řádkem 201 a 202, tedy mezi příjmy a výdaji.

Řádky 204 a 205
Podkladem pro vyplnění těchto řádků je zvláštní daňová evidence nebo podvojné účetnictví. Jde o nepeněžní příjmy a výdaje, třeba odpisy majetku a tvorbu rezerv. Evidenci rezerv nevedou jen podnikatelé, rezervy může tvořit každý občan, který něco pronajímá.

Podstata rezerv je v tom, že šetříte na budoucí opravu například pronajímaného domu. Opravu naplánujete za deset let, v hodnotě milion korun. Každý rok pak šetříte 100 000 Kč, které nebudete danit. Pozor však, kdybyste nakonec opravu neudělali, musíte dodanit všechno do koruny.

Řádek 206
Sečtěte řádky 203 a 204 a od nich odečtěte řádek 205. Získáte tak dílčí základ daně z pronájmu, který přenesete do řádku 39 v hlavní příloze.

Nečíslovaný řádek
V případě, že neuplatňujete výdaje paušálně, můžete, pokud jste se rozhodli tvořit rezervy na opravy, vyčíslit jejich výši na počátku a na konci roku 2007.

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů

V tabulce „Druh příjmů podle paragrafu 10“ uveďte příjmy z příležitostných činností (například příležitostný pronájem přívěsu, prodej zeleniny ze zahrádky, pokud však nejste samostatně hospodařící rolník), příjmy z prodeje auta, lodě či letadla do jednoho roku od koupě, příjmy z převodu nemovitostí, movité věci či cenného papíru, pokud není jejich převod osvobozen od daně, a další příjmy uvedené v paragrafu deset.

Pozor: pokud součet těchto příjmů nepřekročí 20 000 korun, danit je nemusíte a dál na této straně nepokračujete. Platí jen pro příležitostné činnosti včetně zemědělské výroby(A).

Do kolonky Druh příjmů vypište, o jaký příjem jde, a podle pokynů k vyplnění přiznání uveďte i předepsané označení

  • A: příležitostná činnost
  • B: prodej nemovitostí (netýká se nemovitostí, které vlastníte déle než 5 let nebo v nich bydlíte alespoň dva roky, a nemáte je v obchodním majetku firmy, případně peníze do roka investujete do bydlení)
  • C: prodej movitých věcí (včetně auta v osobním vlastnictví do jednoho roku od koupě)
  • D: prodej cenných papírů (které vlastníte méně než 6 měsíců)
  • E: příjmy z převodu družstevního podílu a podobně
  • F: jiné příjmy – zde daníte vše, co se jinam nevejde

Řádek 207
Sečtěte příjmy v tabulce nahoře.

Řádek 208
Uveďte součet výdajů z tabulky, maximálně do výše příjmů. I když nejste podnikatel, nezapomeňte si o uplatňovaných výdajích vést evidenci. Přinejmenším schraňovat faktury a paragony.
Model: Pan Dvořák měl příjmy z prodeje pojistek, které převýšily 20 000 korun. Uvede je sem a proti nim postaví skutečné výdaje 6 400 korun, paušální výdaje u ostatních příjmů nelze uplatnit.

Řádek 209
Odečtěte řádek 207 řádek 208 a výsledné číslo vepište. Přeneste do řádku 40 hlavní části přiznání.

Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...První obchodní počin byl fiaskem, dnes jeho firma funguje už 26 let

Mít vlastní obchod byl vždycky jeho sen.

Jeho otec byl vášnivý zahradník. Zdeněk Adam mu musel od malička pomáhat a nenáviděl to. Přesto se dnes zahradničením...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Porovnali jsme osm možností, kdy a jak spořit pro své potomky

Ilustrační snímek

Pokud to dovolí finanční situace, spořit pro děti se snaží nejen rodiče, ale často i prarodiče. Způsobů a produktů,...

Další z rubriky

Přehledně: Kdy jako zaměstnanci musíte sami řešit daně

Ilustarční snímek

Zaměstnanci mají výhodu. Obvykle si nemusí zatěžovat hlavu daňovými zákony, stačí jim, když do 15. února zaměstnavatele...

Podnikáte při zaměstnání? Daně si musíte vyřešit sami

Ilustrační snímek

I když je pro vás podnikání jen přivýdělkem, nic to nemění na tom, že s daňovým přiznáním vám zaměstnavatel nepomůže....

Nevydělávali jste si celý rok? Vyplatí se vám podat přiznání

Ilustrační snímek

Pro ty, kdo nevydělávají celý rok, má podání daňového přiznání jedno kouzlo. Pokud za ně zaměstnavatel odvedl daň, a je...

Akciové podílové fondy – hvězda Turecka padá dolů a táhne s sebou i české invest...

Akciové podílové fondy – hvězda Turecka padá dolů a táhne s sebou i české invest...

Kurzy.cz Jednoznačným „poraženým“ co se výkonnosti za uplynulý měsíc týče, jsou akciové podílové fondy se zaměřením na Turecko, ...

Najdete na iDNES.cz