Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Výši důchodu lze upravit i po jeho přiznání

aktualizováno 
Vliv na výši již přiznaného důchodu má především výkon výdělečné činnosti konané po přiznání starobního důchodu, a to u všech druhů starobního důchodu.
Přiznáním předčasného starobního důchodu zaniká nárok na obecný starobní důchod.

Přiznáním předčasného starobního důchodu zaniká nárok na obecný starobní důchod.

Výdělečnou činností se rozumí taková činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění (za výdělečnou činnost se proto nepovažuje např. dohoda o provedení práce nebo tzv. příležitostné zaměstnání, které nezakládá účast na nemocenském pojištění). Za výkon výdělečné činnosti se přitom nepovažuje doba dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění, doba pracovního volna bez náhrady příjmu a doba neomluvené nepřítomnosti v práci.

Přepočet obecného starobního důchodu
Pokud po přiznání obecného starobního důchodu bude občan vykonávat výdělečnou činnost bez pobírání tohoto důchodu, tj. buď se sám vzdá výplaty starobního důchodu nebo bude výplata starobního důchodu zastavena v důsledku nesplňování podmínek pro výplatu obecného starobního důchodu při výdělečné činnosti, bude se procentní výměra obecného starobního důchodu zvyšovat, a to za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 1,5 % (za výdělečnou činnost konanou do 30. června 2001 o 1 %) výpočtového základu.

Příklad
Pojištěnec dovršil důchodový věk dne 17. června 2007 a o přiznání starobního důchodu požádal od 1. července 2007; až do konce června 2007 přitom dále pracoval. Starobní důchod byl vypočten z výpočtového základu 9 526 Kč a získaná doba pojištění k 17. červnu 2007 činila 42 let a 249 dnů. Od 16. října 2007 do 31. prosince 2007 uzavřel tento občan pracovní poměr k bývalému zaměstnavateli a po tuto dobu se mu nevyplácel starobní dÛchod, neboť se vzdal výplaty starobního důchodu. Od 1. ledna 2008 pak požádal o přepočett starobního důchodu. Procentní výše starobního důchodu bude zvýšena o 1,5 % výpočtového základu, tj. o 143 Kč (a celková výše důchodu pak bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru); k 77 dnům za období výdělečné činnosti od 16. října 2007 do 31. prosince 2007 bude ještě přičteno 14 dnů za období od 17. června 2007 do 30. června 2007, které nebyly zhodnoceny při přiznání důchodu, takže celková doba výdělečné činnosti konané bez pobírání starobního důchodu činila 91 dnů.

O přepočet (tj. nové vyměření) starobního důchodu vzhledem k další výdělečné činnosti je třeba požádat, neboť plátce důchodu tento přepočet automaticky neprovádí.

Přepočet předčasného starobního důchodu
Pokud pojištěnec po přiznání předčasného starobního důchodu dále pracuje (tj. vykonává výdělečnou činnost v rozsahu, která zakládá účast na důchodovém pojištění), přepočte se na žádost výše procentní výměry předčasného starobního důchodu. Přitom se rozlišuje, zda je výdělečná činnost konána v období do dosažení důchodového věku, nebo v období od dosažení důchodového věku.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se na žádost pojištěnce, který od přiznání tohoto důchodu do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost, přepočte po skončení této činnosti tak, že se doba této výdělečné činnosti přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry tohoto důchodu (jedná se tedy o dvojí výhodu).

Příklad
Pojištěnci, který dosáhne důchodového věku 18. ledna 2009, byl přiznán předčasný starobní důchod od 1. února 2007. Procentní výměra důchodu byla snížena o 3,6 % za dobu od 1. února 2007 do 17. ledna 2009, tj. za 4 chybějící období. Tento pojištěnec vykonával výdělečnou činnost od 1. července 2007 do 30. září 2007. Vzhledem k této skutečnosti přičte se jednak doba od 1. července 2007 do 30. září 2007 (tj. 92 dnů) k získané době pojištění (pokud do celého roku pojištění chybělo 92 dnů nebo doba kratší, získá se tak jeden rok doby pojištění, za který pak bude náležet 1,5 % výpočtového základu), jednak se zkrátí chybějící doba tak, že se bude jednat již jen o dobu od 1. února 2007 do 30. června 2007 a od 1. října 2007 do 17. ledna 2009, tj. procentní výměra důchodu bude snížena jen o 2,7 %, tj. za 3 chybějící období. Vzhledem k těmto skutečnostem bude důchod na základě žádosti znovu vypočten.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se na žádost pojištěnce, který vykonával výdělečnou činnost ode dne dosažení důchodového věku (zde se rovněž nepřihlíží k době pracovního volna bez náhrady příjmu, neomluvené absenci a k době dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění), upraví tak, že za každých 90 (celých) kalendářních dnů této činnosti se tato procentní výměra zvýší o 1,5 % (za dobu před 1. červencem 2001 o 1 %) výpočtového základu (platí zde tedy obdobně to, co bylo uvedeno u zvýšení obecného starobního důchodu za výdělečnou činnost konanou po vzniku nároku na tento důchod).

Přiznáním předčasného starobního důchodu zaniká nárok na obecný starobní důchod náležející podle § 29 ZDP při dosažení důchodového věku. To znamená, že není nárok na dva starobní důchody (předčasný a obecný), a pojištěnec tedy nemůže při dosažení důchodového věku požádat o přiznání obecného starobního důchodu. Přiznání předčasného starobního důchodu podle § 31 ZDP je tedy definitivní a jedinou možností, jak dosáhnout zvýšení předčasného starobního důchodu, je vykonávat výdělečnou činnost bez pobírání předčasného starobního důchodu.

Při dosažení důchodového věku není tedy možné přiznat obecný starobní důchod nebo "přepočítat" předčasný starobní důchod, tj. zvýšit tento důchod o částku, o kterou byl tento důchod snížen při jeho přiznání v důsledku chybějící doby ode dne přiznání do dosažení důchodového věku.

Příklad
Pojištěnci byl předčasný starobní důchod přiznán od 1. dubna 2006. Tento pojištěnec dosáhne důchodového věku 15. března 2008. Procentní výměra předčasného starobního důchodu byla tedy stanovena vzhledem k chybějící době od 1. dubna 2006 do 14. března 2008, tj. jednalo se o osm chybějících období, za která došlo ke snížení o 7,2 %. Při dosažení důchodového věku se výše předčasného starobního důchodu nijak nezmění, tj. tento důchod se nezvýší o částku, o kterou došlo v roce 2006 ke snížení procentní výměry důchodu za uvedenou chybějící dobu do dosažení důchodového věku.

Pro úplnost je třeba ještě uvést, že do konce roku 2006 bylo možné přiznat ještě předčasný starobní důchod podle § 30 ZDP (jednalo se o tzv. předčasný starobní důchod "prvního" typu). Podle § 30 ZDP bylo možné předčasný starobní důchod "prvního" typu přiznat jednak poživateli částečného invalidního důchodu až dva roky před dosažením důchodového věku (§ 30 odst. 1 ZDP) nebo až pět let před dosažením důchodového věku, jednalo-li se o pojištěnce, který pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň po dobu pěti let a nárok na tento důchod zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku chybí nejvýše pět let. Podle § 30 odst. 3 ZDP však tyto podmínky uvedené v § 30 odst. 1 a 2 ZDP musely být splněny nejdéle do 31. prosince 2006 (možnost odejít do předčasného starobního důchodu prvního typu z důvodu nezaměstnanosti byla zrušena již od roku 2004).

Poživatel předčasného starobního důchodu "prvního" typu může požádat o přiznání obecného starobního důchodu náležejícího při dosažení důchodového věku. V tomto případě bude tento obecný starobní důchod vypočten a porovnán s výší předčasného starobního důchodu. Důležité přitom je, že při výpočtu tohoto obecného starobního důchodu bude doba pobírání předčasného starobního důchodu považována za tzv. vyloučenou dobu, čímž nedojde k "rozmělnění" osobního vyměřovacího základu. Doba pobírání předčasného starobního důchodu "prvního" typu však není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění.

Na druhé straně při porovnávání výší starobních důchodů je třeba vzít v úvahu, že při vyměření obecného starobního důchodu se znovu stanoví rozhodné období pro určení osobního vyměřovacího základu, provede se nové indexování vyměřovacích základů při stanovení ročních vyměřovacích základů a stanoví se nový výpočtový základ (toto platí ovšem jen v případě, že rok přiznání předčasného starobního důchodu "prvního" typu je odlišný od roku přiznání obecného starobního důchodu) a že předčasný starobní důchod "prvního" typu se v rámci valorizací důchodů zvyšuje tak jako ostatní vyplácené důchody.

Nelze tedy předem stanovit pravidlo, že obecný starobní důchod musí být vyšší než předčasný starobní důchod "prvního" typu. V případě podání žádosti o obecný starobní důchod se nejedná o přepočet předčasného starobního důchodu "prvního" typu, ale o výpočet obecného starobního důchodu a v případě, že tento obecný starobní důchod bude vyšší než předčasný starobní důchod "prvního" typu, bude přiznán obecný starobní důchod a současně zanikne nárok na předčasný starobní důchod prvního typu.


 

Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

První obchodní počin byl fiaskem, dnes jeho firma funguje už 26 let

Mít vlastní obchod byl vždycky jeho sen.

Jeho otec byl vášnivý zahradník. Zdeněk Adam mu musel od malička pomáhat a nenáviděl to. Přesto se dnes zahradničením...Propustit zaměstnance je v Česku dost obtížné a drahé, říká studie

Ilustrační snímek

V České republice jsou pravidla pro propuštění zaměstnance jedna z nejpřísnějších v Evropě. Je nemožné se rozloučit se...

Neúčelová hypotéka na cokoli je levnější než běžný spotřebitelský úvěr

Ilustrační snímek

Začátkem října vstoupí v platnost další opatření ČNB, které mnoha domácnostem zabrání sjednat si hypotéku kvůli...

Pět tipů, jak během veder nenaštvat kolegy v práci

Ilustrační snímek

Parné léto nekončí, s vysokými teplotami stoupá i nervozita na pracovištích. Předmětem sporů může být klimatizace i...

Další z rubriky

Ostražitost Čechů při nakupování je velká. Víme, které obchody účtují správně

Ilustrační snímek

Možná jste to už zažili. Nakoupíte velký nákup, projdete očima účtenku a zjistíte, že namarkovaná cena u některé...

KVÍZ: Ovládáte elektronické bankovnictví? Otestujte svoje znalosti

Ilustrační snímek

Spravovat bankovní účet přes internet je dnes naprostou samozřejmostí. Někteří jsme však zažili doby, kdy se s každým...

KVÍZ: Modrý mauritius nebo známka na pohled. Co o nich víte?

Ilustrační snímek

Modrý mauritius je bezesporu nejznámější známkou světa, tu ovšem nemůže mít každý. Ale jistě každý z nás aspoň někdy...

Nespadl náhodou, tvrdí svědci o mostu. 'Každý se modlil, aby dojel'

Nespadl náhodou, tvrdí svědci o mostu. 'Každý se modlil, aby dojel'

Kurzy.cz Tragédie, která se v úterý stala v italském Janově, se podle místních lidí dala očekávat. Tvrdí, že most byl totiž dlou...

Najdete na iDNES.cz