Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pozor na podmínky leasingu

aktualizováno 
Uzavření leasingové smlouvy je krokem, který jistě nelze podcenit – jde o dlouhodobější závazek, který bude klienta provázet. Nejen pro nepředvídatelné situace je vhodné, aby byl klient informován o všech aspektech uzavření smlouvy a případném řešení běžných i méně běžných situací. Co vše stanovují podmínky finančního leasingu aut a na co je dobré dát si pozor? Jaká má klient práva a jaké povinnosti?

Leasingová smlouva jako taková není upravena žádným právním předpisem, nejčastěji se tedy uzavírá jako smlouva nepojmenovaná (neupravená zákonem – obsah upravují leasingové společnosti). Klient podepisuje leasingovou smlouvu (smluvní formulář). Její součástí bývají však kromě různých dodatků odkazujících na přílohy rovněž obchodní podmínky. Ty jsou často klienty opomíjeny, ačkoliv právě jejich obsah je pro budoucí vztah se společností zcela zásadní. Upravují základní práva a povinnosti obou stran a obsahují řešení různých situací, které mohou vzniknout při nájemním vztahu. Neupravené otázky se řídí zejména obecnými předpisy obchodního zákoníku.

Podmínky leasingových společností ovšem nemohou obsahovat cokoliv, jsou totiž omezeny ustanoveními občanského zákoníku (paragraf 56), která chrání spotřebitele před nerovnými podmínkami smluv. Nepřípustná jsou například smluvní ujednání, která stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele, či dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě; dále ty, která stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena apod. Pokud by obchodní podmínky leasingové společnosti obsahovaly ujednání odporující těmto ustanovením a klient se na ně odvolal u soudu, byla by tato ujednání uznána za neplatná. Ovlivňuje-li však takové ujednání přímo i další ujednání smlouvy, může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.  V dalším textu se budeme zabývat obchodními podmínkami finančního leasingu automobilů.

Jaké jsou povinnosti klienta?

Nevíte si rady s pojištěním auta? Nevíte, zda se vyplatí? Poradíme vám v sekci Pojištění automobilu

Uzavřením smlouvy je klient povinen převzít dohodnuté vozidlo jménem společnosti u dodavatele. Dále je povinen zkontrolovat stav automobilu - pokud vozidlo převezme i přesto, že existují zjevné nedostatky, odpovídá za všechny škody tím způsobené. Vyskytnou-li se při převzetí vozu vad, měl by klient postupovat následovně. Pokud jde o vady zjevné a neodstranitelné, není oprávněn automobil převzít a musí o tomto faktu informovat leasingovou společnost. Jde-li o vady zjevné, ale odstranitelné, musí klient trvat na jejich odstranění v souladu s podmínkami kupní smlouvy a vozidlo převzít poté. U skrytých vad zjištěných po převzetí musí klient využít své právo vůči dodavateli vyplývající ze záruky. Převzetím se stává auto majetkem leasingové společnosti (pokud jím nebylo již předtím). A nebezpečí škod přechází na klienta.

Klient na své náklady o vůz „řádně pečuje a udržuje jej ve stavu způsobilém k provozu“, hradí potřebné náklady  a údržbu plus případné daně a správní poplatky. Společnost je oprávněna kdykoliv se přesvědčit, že klient má vůz ve svém držení a že plní řádně své povinnosti.

Auto přihlašuje k evidenci na Dopravním inspektorátu Policie ČR obvykle klient. Poté je velký technický průkaz doručen leasingové společnosti, která jej uloží u sebe po celou dobu leasingu. Na zapůjčení velkého technického průkazu po dobu trvání smlouvy nemá klient právní nárok (společnost mu jej nemusí zapůjčit např. v případě, že má za klientem neuhrazené pohledávky).

Leasingová smlouva určuje, kdo odpovídá za pojištění. Jestliže společnost klientovi nesdělí, že pojistnou smlouvu (havarijní pojištění, povinné ručení) uzavře sama, je za pojištění automobilu zodpovědný klient. Ten potom musí zajistit vinkulaci pojistného plnění ve prospěch společnosti (toto plnění společnost může použít na úhradu splatné a dosud neuhrazené splátky; klient je pojistné plnění povinen použít na opravu vozu). Klient je povinen neprodleně ohlásit policii i pojišťovně případné odcizení, jinou ztrátu či poškození a poskytnout těmto orgánům potřebnou součinnost; dále musí o těchto událostech informovat leasingovou společnost samotnou (pokud není stanoveno jinak - např. až od určité částky škody).

Co je zakázáno? Kdo odpovídá za vady?

Klient není oprávněn k zatížení vozu právem třetí osoby, není oprávněn bez souhlasu společnosti vůz pronajmout  či zapůjčit (výjimkou bývají rodinní příslušníci, resp. „osoby blízké“; dále zaměstnanci a statutární orgány u osob právnických) nebo provádět bez souhlasu dodatečné podstatné změny na vozidle (zejm. ty, které nutno zapsat do technického průkazu).

Společnost neodpovídá za vady auta (reklamace vyřizuje klient s dodavatelem). Klientovi jsou postoupena všechna práva uplatnit vady u dodavatele s výjimkou práva odstoupit od kupní smlouvy. Klient nemůže vůči společnosti uplatňovat náhradu škody spojenou s odstraněním technických vad automobilu.   

Obchodní podmínky mohou obsahovat i zvláštní ustanovení, například omezení oprávnění vyjet s vozem mimo evropské státy bez speciálního povolení společnosti, dále nutnost vůz při takovýchto cestách řádně pojistit apod.

Může společnost změnit výši splátek?

Má leasing s vyšší zůstatkovou hodnotou opodstatnění? Je výhodný?

Klient je povinen platit všechny leasingové platby včas a v plné výši. Klient obvykle může předčasně splatit své závazky – v takovém případě má dále např. podle obchodních podmínek společnosti ŠkoFIN  právo na přiměřené snížení předčasně splácených splátek zohledňující nižší úrokové náklady společnosti (zároveň ale u většiny společností platí za tento úkon určitý poplatek). Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, není předčasným splacením ovlivněna sjednaná doba trvání leasingu.

Nemožnost dočasně či trvale řádně užívat auto (zejm. v případě vad na autě, jeho poškození či zničení) nezbavuje klienta povinnosti platit. Pokud je klient v prodlení se splátkou či její částí, vystavuje se finančním sankcím a po určité době od splatnosti i možnosti vypovězení smlouvy. Dále se klient obyčejně vystavuje povinnosti hrazení nákladů na vymáhání pohledávky.

Může se změnit výše leasingových splátek? Pokud je sjednána fixní výše splátek, nemá společnost právo jejich výši měnit, ledaže „na základě obecně závazných právních předpisů budou změněny nebo nově zavedeny daně a poplatky vztahující se k smlouvě, které jsou  tíži společnosti, nebo pokud pojišťovna změní pojistné sazby (pokud je pojištění součástí splátek). Pak je společnost oprávněna náklady s touto změnou spojené promítnout do výše splátek. Toto je ustanovení jedné z největších leasingových společností u nás; zohledněny mohou ovšem být podle obchodních podmínek i jiné skutečnosti.

Kdo a za jakých podmínek může smlouvu vypovědět?

Smlouva je sjednána na dobu určitou a končí uplynutím sjednané doby finančního leasingu. Společnost je po jejím uplynutí zavázána prodat klientovi vůz za stanovenou zůstatkovou cenu. Dále v podmínkách stanovuje den účinnosti kupní smlouvy a přechodu vlastnického práva k autu. Pokud nesplní klient závazky ke dni ukončení smlouvy, je obyčejně povinen vůz vrátit společnosti. Pokud tak neučiní, vystavuje se peněžitým sankcím. Smlouva může skončit také převodem smlouvy na další osobu – k tomu ovšem společnost musí udělit souhlas (obyčejně při splnění určitých  podmínek).

Tolik k řádnému ukončení smlouvy. Důvodem předčasného ukončení smlouvy může být obvykle buď písemná výpověď ze strany společnosti (v případě porušení smlouvy ze strany klienta - viz výše), nebo úplné zničení či odcizení auta, smrt klienta (popř. zánik u právnické osoby) či dohoda smluvních stran. Klient není po převzetí automobilu oprávněn jednostranně smlouvu předčasně ukončit či zrušit (vypovědět, příp. od ní odstoupit) – může pouze předčasně splatit. Společnost může případně smlouvu vypovědět i v případě porušení jiné leasingové smlouvy mezi společností a klientem; dále například pokud se na autě se objeví vady opravňující společnost jako kupujícího k odstoupení od smlouvy s dodavatelem.

Po doručení výpovědi je klient opět povinen vrátit daný vůz společnosti, respektive společnost je oprávněna mu jej odebrat. Po přistavení nebo odebrání vozu se mohou strany domluvit na pokračování (obnovení) smlouvy - obvykle za podmínky splacení neuhrazených závazků.
Při úplném zničení vozu končí smlouva dnem, v němž společnosti bylo doručeno potvrzení o pojišťovny či soudního znalce o úplné zničení (není-li dohodnuto jinak); v případě odcizení doručením usnesení o odložení věci. V případě, že pojišťovna v případě odcizení nebo úplného zničení nevyplatí pojistné plnění nebo jej sníží z důvodů, které nezavinila leasingová společnost, má tato právo na náhradu škody ve formě ušlého zisku ve výši rozdílu mezi plněním, které by bylo řádně vyplaceno tím, a které bylo vyplaceno aktuálně.

Auto na leasing je nyní levnější než loni. Chcete vědět, kolik za něj zaplatíte? Kliknětě ZDE.

V případě předčasného ukončení smlouvy má společnost vůči klientovi nárok na zaplacení nesplacené části leasingu (bez ohledu na důvod ukončení smlouvy). Předčasné splacení neovlivňuje povinnost klienta zaplatit veškeré leasingové platby splatné do data ukončení smlouvy; dále může mít společnost nárok na úhradu nákladů s předčasným splacením spojených.

„V zájmu prohloubení právní jistoty účastníků leasingových operací“ vydala  Asociace leasingových společností České republiky vzorové všeobecné smluvní podmínky, a to pro různé druhy a předměty leasingu (tedy i finančního leasingu automobilů). Tyto podmínky jsou však samozřejmě doporučením, od kterého se jednotlivé společnosti více či méně odchylují.

Z uvedeného je zřejmé, že prostudovat všeobecné obchodní podmínky leasingové společnosti je velice užitečné. Přestože většina našich větších leasingových společností tuto možnost na svých webových stránkách nenabízí, zájem o ně se vyplatí. Klient poté zná přesně svá práva a povinnosti, ví, jak se v určitých situacích chovat či jak zamezit zbytečným potížím. Pokud mu však některá z ustanovení zásadně nevyhovují, nezbývá zřejmě nic jiného, než vyhledat jinou leasingovou společnost.

Jaké máte zkušenosti s leasingovými společnostmi? Které jejich podmínky vás zaskočily? Jaké bylo jednání leasingové společnosti v nestandardních situacích? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

 
Nejčtenější

Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

Radek Danč, provozovatel brněnské společnosti Internesto

Radka Danče dovedla k podnikání před pár lety tak trochu finanční nouze. Jako student bydlel v centru Brna a kamarád z...

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...Co si Češi závidí a co by chtěli mít jisté. Zapojte se do ankety

Ilustrační snímek

O Češích se říká, že jsou závistiví. Ale je česká závist stále tak silná, že se nám nedaří vymanit z klubka intrik,...

Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Falešná advokátka je okradla, ale trestný čin se prý nestal

Ilustrační snímek

Asi všichni známe postavu falešného vrchního Vrány z oblíbené české komedie. Úsměv na tváři nám ovšem ztuhne, pokud se...

Další z rubriky

Češi jsou podpojištění. Co to znamená a jak to napravit?

Ilustrační snímek

Češi vydávají výrazně méně peněz za pojištění majetku, zdraví i života než lidé ve vyspělých evropských státech. Podle...

Češi se svěřili, že vážná životní situace přijde na osm tisíc měsíčně

Ilustrační snímek

Životní pojistku nemá sjednanou polovina Čechů. Ti, kdo ji mají, ji nemusí mít dobře nastavenou. Jen pouhá desetina od...

Jaké výluky a háčky mívají odpovědnostní pojistky a co neuhradí

Ilustrační snímek

Když způsobíte škodu někomu jinému třeba při cyklistice, lyžování či jiném sportu, nebo na nákupu, provozem domácnosti,...

Další nabídka

Kurzy.cz

Nepatří vám pozemek nebo dům? Stát hledá vlastníky pro "pozemky bez majitele"
Nepatří vám pozemek nebo dům? Stát hledá vlastníky pro "pozemky bez majitele"

V Česku je stále mnoho pozemků a domů, které mají neznámého majitele, nebo se o ně právoplatný majitel nepřihlásil. Úřa... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.